Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Finissage Marie Zolamian 'Droomland' en presentaties van Jester's kunstenaars

Zondag 11.12.2022, 14u00 - 19u00

Helen Dowling, Custom Make-out, photo series with Carmen Canela & Lina Bembe

Graag nodigen we jullie op 11 december uit voor een bijzonder evenement. We vieren het einde van Marie Zolamian's tentoonstelling en het afsluiten van een belangrijk hoofdstuk voor onze organisatie. In de overgang naar volgend jaar komt er een einde aan het programma dat nog onder de twee organisaties FLACC en CIAP geïnitieerd werd. We zijn dankbaar voor de afgelopen jaren en voor de ervaringen en ontmoetingen die ze hebben gebracht. We kijken ernaar uit om 2023 te beginnen met nieuwe ideeën, energie en humor – in de stijl van Jester.

Enkele van onze kunstenaars delen op deze speciale dag elementen van hun onderzoek of project. Hiernaast houden we een afscheidsdrink samen met enkele vertrekkende collega's. Luuk Nouwen werkte tien jaar als artistiek leider bij FLACC en het laatste jaar als senior begeleider artistieke projecten bij Jester. Tine Deboelpaep werkte de afgelopen jaren als artistiek medewerker CIAP en Jester. Lisa Costantini werkte sinds twee jaar bij zowel FLACC, CIAP en Jester in de administratie en voor het keramiekatelier.

PROGAMMA
14u00 – presentatie The Forest Underground (geluidswerk) door Miriam Sentler (locatie ter bevestiging)
15u00 – artist talk met Sarah van Sonsbeeck en Rana Hamadeh, gemodereerd door Orlando Maaike Gouwenberg (kleine zaal)
16u00 – rondleiding tentoonstelling Marie Zolamian & afscheidsborrel (tentoonstellingsruimte)
17u00 – filmvoorstelling en gesprek met Helen Dowling (kleine zaal)
18u00 – presentatie door Alain Nsenga (kleine zaal)

Het is de laatste dag van Marie Zolamian’s solotentoonstelling Droomland. Grijp deze kans om u voor een laatste keer te laten verwonderen door Symbiocene, een van haar grootste schilderijen tot nu toe: een indrukwekkend landschap dat zich moeiteloos uitstrekt over de breedte van de tentoonstellingsruimte. Het werk neemt je mee naar een kleurrijk, mysterieus universum dat voortkomt uit Zolamian's oeuvre en reflecteert op de politieke beladenheid van het landschap in diens hedendaagse context.

Miriam Sentler presenteert haar nieuwe audio-installatie 'The Forest Underground', ontwikkeld met componist Drake Stoughton. Het duo heeft zich laten inspireren door de geluiden en de akoestiek van de kolenmijnen, waar de mijnwerkers dagelijks begeleid werden door de stemmen van vogels, krekels en bomen. In hun stuk componeren Sentler en Stoughton een haast fantasievolle, transhistorische soundscape van dat 'ondergrondse bos'. Het werk gaat in première op 11/12, gevolgd door een Q&A met de kunstenaars.

Helen Dowling geeft ons een inkijk in haar aankomende film en haar lopende onderzoek dat ze in 2020 met de steun van Sint-Lucas Antwerpen opstartte en tijdens haar onderzoek bij Jester verderzette. Terms of Intimacy gaat in op het beeld van seksualiteit en vrouwelijkheid in de mainstream pornografie door strategieën te ontwikkelen om het acteerwerk en de productiemiddelen van op maat gemaakte pornografie toe te passen. Als onderdeel van het onderzoek werkte Dowling aan een nieuwe film, in samenwerking met Custom Performers. Fragmenten van het werk worden vertoond, gevolgd door een gesprek met de kunstenaar.

Tijdens haar residentie bij Jester zette Sarah van Sonsbeeck haar onderzoek naar 'immateriële architectuur' voort – dingen die onze leefomgeving beïnvloeden en die misschien niet direct tastbaar zijn of aan onze controle ontsnappen – zo vormden molshopen de inspiratie voor haar meest recente serie keramische en bronzen werken. Veel van de interdisciplinaire projecten van Rana Hamadeh stellen de autoriteit van de historische stem ter discussie en creëren zichtbaarheid rondom uitgewiste of niet vastgelegde stemmen. In theatervoorstellingen, geluidswerken, teksten of games creëert ze ruimte voor een discursieve benadering van het onderwerp. Bij Jester testte ze de mogelijkheden om gamedesigner en keramist te zijn. We organiseren een gesprek tussen de twee kunstenaars rond hun praktijk, gemodereerd door Jester's artistiek directeur Orlando Maaike Gouwenberg.

Alain Nsenga komt uit een mijnwerkersfamilie. Dit persoonlijke verhaal voedde zijn fascinatie voor de geschiedenis en de impact van mijnbouw over de hele wereld. Voor zijn onderzoek interviewde hij mijnwerkers uit Congo en Limburg en ontdekte hij verbanden tussen hun verhalen over migratie, zware arbeid en ondergrondse vriendschappen. Op de 11e december presenteert hij delen van het onderzoek dat eerder te zien was in Z33 in het kader van On Trade Off – Charging Myths.

The Forest Underground van Miriam Sentler en Drake Stoughton kwam tot stand met steun van Jester, Emile van Dorenmuseum en O&O subsidie van CBK Rotterdam.

Zondag, Dec 11, 2022 — 14:00-18:00 Jester - Exhibition space C-mine, Genk (BE) Finissage 'Droomland' & residentie presentaties
Dec 18, 2022 – Feb 5, 2023 Marres, Maastricht (NL) Currents#10
Zaterdag, Mrt 11, 2023 Videopower, Maastricht (NL) Transitions
Zaterdag, Mrt 11, 2023 Jester - C-mine, Genk (BE) Charming for the Revolution

Finissage Marie Zolamian 'Droomland' and presentation by Jester artists

Sunday 11.12.2022, 2 p.m. - 7 p.m.

Helen Dowling, Custom Make-out, photo series with Carmen Canela & Lina Bembe

We happily invite you to a special event on Sunday the 11th of December. We come together for the finissage of Marie Zolamian's exhibition, and the end of a major chapter of our organisation. At the end of 2022, the programme initiated still under two organisations, FLACC and CIAP, comes to an end. We are grateful for the last years and for the experiences and encounters they brought. We are looking forward to starting 2023 with new ideas, energy, and humour – in the style of Jester.

On this special day, some of our artists will share elements of their research or project. Alongside this, we will hold a farewell drink together with some departing colleagues. Luuk Nouwen worked as an artistic leader at FLACC and the past year as a Senior leader artistic trajectories at Jester. Tine Deboelpaep has worked as an artistic assistant in recent years at CIAP and Jester. Lisa Costantini has been working two years at FLACC, CIAP and Jester in administration and at the ceramic studio.

PROGRAMME
14u00 – presentation The Forest Underground (audio piece) by Miriam Sentler (location to be announced)
15u00 – artist talk with Sarah van Sonsbeeck and Rana Hamadeh, moderated by Orlando Maaike Gouwenberg (small auditorium)
16u00 – tour exhibition by Marie Zolamian & goodbye drink (exhibition space)
17u00 – film screening and talk with Helen Dowling (small auditorium)
18u00 – presentation by Alain Nsenga (small auditorium)

It is the final day of Marie Zolamian’s solo show Droomland. Seize the last chance to be wowed by Symbiocene, one of the artist's largest paintings to date: an impressive landscape, stretching effortlessly across the width of the exhibition space. The work takes you into a colourful, mysterious universe that emerges from Zolamian's oeuvre and reflects on the political meanings of the landscape in contemporary context.

Miriam Sentler presents her audio installation The Forest Underground, developed in collaboration with composer Drake Stoughton. The duo has been inspired by the sounds and the acoustics of the coal mines, where the voices of birds, crickets, and trees were heard on a daily basis while accompanying the miners. In their piece, Sentler and Stoughton compose a quasi-fantastical, transhistorical soundscape of that 'underground forest'. The work will have its premiere on December 11th, followed by a conversation with the artists. You can read more about the project here.

Helen Dowling will give us a glimpse into her upcoming film and ongoing research initiated in 2020 with the support of Sint Lucas Antwerp and continued during her research at Jester. Terms of Intimacy engages the image of sexuality and femininity in mainstream pornography by developing strategies to repurpose the acting and means of production within custom pornography. As part of the research, Dowling has been working on a new film, in collaboration with Custom Performers. Fragments of the work in progress will be presented, and the screening will be followed by a conversation with the artist.

At Jester, Sarah van Sonsbeeck continued her research into 'immaterial architecture' – things that affect our living environment that might not be immediately tangible or escape our control – such as molehills, which inspired her most recent series of ceramic and bronze works. Rana Hamadeh’s interdisciplinary projects often question the authority of historical voice, creating visibility around erased or unrecorded voices. In theatrical performances, sound works, texts or games, she creates space for discursive approaches to subject matter. At Jester, she tested the waters of becoming a game designer and ceramicist. We host a conversation between the two artists about their practice, moderated by Jester's artistic director Orlando Maaike Gouwenberg.

Alain Nsenga comes from a miners' family. This personal story fueled his fascination with the history and impact of mining across the globe. For his research, he interviewed miners from Congo and Limburg, and discovered links between their stories of migration, hard labour, and underground friendships. On the 11th, he will present parts of the research that was earlier on show at Z33 as part of On Trade Off – Charging Myths.

The Forest Underground by Miriam Sentler and Drake Stoughton was realised with the support of Jester, Emile van Dorenmuseum and O&O subsidy of CBK Rotterdam.

Zondag, Dec 11, 2022 — 14:00-18:00 Jester - Exhibition space C-mine, Genk (BE) Finissage 'Droomland' & residency presentations
Dec 18, 2022 – Feb 5, 2023 Marres, Maastricht (NL) Currents#10
Zaterdag, Mrt 11, 2023 Videopower, Maastricht (NL) 'Transitions', Videopower, Maastricht
Zaterdag, Mrt 11, 2023 Jester - C-mine, Genk (BE) Charming for the Revolution