Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Marie Zolamian

Droomland

10.09 – 11.12.2022
Opening 10.09.22, 15:00 - 19:00 uur

Met veel trots presenteren we dit najaar een nieuw monumentaal werk in Droomland, de solotentoonstelling van Marie Zolamian (°1975, LB). Haar werk begeeft zich op de grens tussen herkenbare kleurrijke taferelen, vol kunsthistorische verwijzingen en een als déjà vu aanvoelende dromerige wereld, waar mysterieuze silhouetten en creaturen tevoorschijn komen. Als een fictieve etnoloog houdt Zolamian een beelden dagboek bij, gevoed door getuigenissen, de plaatselijke geschiedenis of culturele gebruiken verbonden aan de plek van waaruit ze observeert. Op deze manier raakt de kunstenaar aan thema's zoals integratie, gemeenschapsvorming en zelfverankering en de wijze waarop deze begrippen tot uiting komen in een geglobaliseerde wereld.

Marie Zolamian Admonestation, 2022.
Image by courtesy of the artist

Ter voorbereiding van haar solopresentatie bij Jester, verbleef de kunstenares bij het Emile Van Dorenmuseum, waar zij ondergedompeld werd in verhalen die de Genkse traditie van landschapsschilderkunst omhullen. De verhalen en de ontmoetingen van haar verblijf bleven nazinderen en vormden de initiële stimulans richting het creëren van een nieuw, grootschalig werk dat ons – desondanks haar schaalgrootte, een intieme inkijk geeft in het mystieke universum dat tot uiting komt in Zolamians diverse schilderijen en tekeningen.

PRAKTISCHE INFO
In de weken voor de opening werkt Marie Zolamian in situ aan het maken van haar monumentale creatie. Op zaterdag 10 september tussen 15:00 en 19:00 uur opent de tentoonstelling in Jesters presentatieruimte. U vindt ons op de 1ste verdieping van het C-mine energiegebouw. Droomland is nog te bezichtigen tot en met 11 december 2022.

Erica Ferrari

The Memory-Lab Pavilion

10.09 – 16.10.22

Erica Ferrari (°1981, BR) is een kunstenaar en onderzoeker wonend en werkend in São Paulo. Met haar participatieve installaties, sculpturen en stedelijke interventies onderzoekt ze de wisselwerking tussen politiek en het geheugen in de publieke ruimte.

Image by courtesy of Erica Ferrari

Tijdens haar werkperiode in Genk zet Ferrari haar doctoraatsonderzoek verder, waarbij monumenten herschreven worden als een sociale beweging en kortstondige gestes. Samen met kunstenaar Ana Catarina Mousinho (°1980, BR), zal ze het idee voor 'the Memory-Lab Pavilion' transformeren naar een plaats voor ontmoeting en experiment met belichaamde herinnering. De kunstenaars organiseren een reeks workshops waar de deelnemers uitgenodigd zullen worden om te tekenen, te sculpteren en te onderzoeken hoe herinneringen via lichamelijke ervaringen gecreëerd en gecultiveerd kunnen worden.

Praktische info
De installatie is gelegen op de C-mine site, achter de LUCA School of Arts. Simultaan met de vernissage van Marie Zolamians tentoonstelling, vieren we het startpunt van het project. De begane grond van de constructie is toegankelijk voor het publiek alle dagen van de week en bezoekers zijn welkom om het werk in proces nader te bekijken. Deze herfst zullen er publieke workshops georganiseerd worden op de volgende zaterdagen: 24.09, 01.10 en 15.10.22.


Kunstuitstap
Documenta fifteen, nog enkele plekken beschikbaar!
16.09 – 18.09.2022

Wij hebben nog enkele plekken vrij voor onze driedaagse busuitstap naar Kassel, waar we Documenta fifteen bezoeken. Loop deze leuke uitstap niet mis en boek tijdig je plekje! Meer informatie en hoe je in te schrijven vind je via de website

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Alexis Gautier
Riding High in the Reading Saddle
21.05 – 07.08.2022
Finissage 07.08.2022, 16:00 uur

Riding High in the Reading Saddle is nog te bezoeken tot en met 7 augustus. Tijdens de finissage leiden kunstenaar Alexis Gautier en onze artistiek directeur Orlando Maaike Gouwenberg je rond. De rondleiding start om 16:00 uur.

Mei 21 – Aug 7, 2022 C-mine, Genk (BE) Alexis Gautier - Riding High in the Reading Saddle
Zondag, Aug 7, 2022 — 16:00 Jester - Exhibition space C-mine, Genk (BE) Guided tour - Riding High in the Reading Saddle
Sep 16-18, 2022 Documenta fifteen, Kassel (DE) Kunstuitstap Documenta fifteen

Marie Zolamian

Droomland

10.09 – 11.12.2022
Opening 10.09.22, 15:00 - 19:00 uur

This autumn, we proudly present Marie Zolamian's (°1975, LB) new monumental work during Droomland, her solo exhibition at Jester. Her work finds itself at the distinction between colourful, familiar scenes, full of art historical references, and a déjà vu-like dreamy world where mysterious silhouettes and creatures appear. Like a fictitious ethnologist she keeps an observational images diary, for which she draws inspiration from testimonies, local history or cultural customs linked to the place from which she works. In this way, the artist touches on themes such as integration, community building and self-rooting and how these concepts manifest themselves in a globalized world.

Marie Zolamian Admonestation, 2022.
Image by courtesy of the artist

In preparation for her solo presentation at Jester, the artist briefly stayed at the Emile Van Dorenmuseum, where she soaked up the stories that enfolded the Genk tradition of landscape painting. The echoes of the stories and the encounters while staying in Genk, provided the initial impulse towards creating a new, large-scale work that offers us an intimate glimpse into the mystical universe expressed in Zolamian's various paintings and drawings.

Practical information
In the weeks before, Marie Zolamian will be working in situ to develop this monumental creation. The exhibition will open on the 10th of September, between 3 pm and 7 pm. You can find Jesters presentation space at the 1st floor of the C-mine Energy building. Droomland is on view until 11 December 2022.

Erica Ferrari

The Memory-Lab Pavilion

10.09 – 16.10.22

Erica Ferrari (°1981, BR) is an artist and researcher based in São Paulo. Her practice, spanning participatory installations, sculptures, and urban interventions, explores the interplay of politics and memory in the public space.

Image by courtesy of Erica Ferrari

During her working period in Genk, Ferrari is continuing her PhD research into rethinking monuments as social movements and ephemeral gestures. Together with artist Ana Catarina Mousinho (°1980, BR), she will transform the idea for the Memory-Lab Pavilion into a space for encounters and experimenting with embodied memory. The artists will organize a series of workshops, during which the participants will be invited to draw, sculpt, and explore together how memories can be created and cultivated through bodily experiences.

Practical info
The installation is located on the C-mine site, behind the LUCA School of Art. Simultaneously with the vernissage of Marie Zolamian's exhibition, we celebrate the starting point of the project. The ground floor of the installation is open to the public seven days a week, and the visitors are invited to come and see the work in progress. The public workshops take place on three Saturdays this fall: 24.09, 01.10, and 15.10.22.


Art trip
Documenta fifteen, a few spots left!
16.09 – 18.09.2022

We still have some spots left on our three-day bus trip to Kassel to visit Documenta fifteen. Don't miss the fun and book your spot! On our website you find more information and how to subscribe

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Alexis Gautier
Riding High in the Reading Saddle
21.05 – 07.08.2022
Finissage 07.08.22, 4 p.m.

Riding High in the Reading Saddle is on view until the 7th of August. During the finissage, artist Alexis Gautier and our artistic director Orlando Maaike Gouwenberg will show you around. The tour starts at 4 p.m.

Mei 21 – Aug 7, 2022 C-mine, Genk (BE) Alexis Gautier - Riding High in the Reading Saddle
Zondag, Aug 7, 2022 — 16:00 Jester - Exhibition space C-mine, Genk (BE) Guided tour - Riding High in the Reading Saddle
Sep 16-18, 2022 Documenta fifteen, Kassel (DE) Art trip Documenta fifteen