Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Arjun Das

Presentatie en Artist Talk
Zondag 29.05.22, 09:00- 18:00 uur

Op zondag 29 mei bent u van harte uitgenodigd voor de presentatie van Arjun Das in het Mijndepot Waterschei. Das presenteert er een nieuwe selectie werken, die u kan bezichtigen van 09:00 tot 18:00 uur. Om 16:30 uur geeft Arjun meer toelichting over zijn werk tijdens een artist talk. Het gesprek wordt gemodereerd door Jester.

Arjun Das (1994, IN) is een beeldend kunstenaar, wonend en werkend in India. Met zijn werk tracht hij de realiteit van de arbeidsklasse te weerspiegelen. Dit vertaalt zich in geraffineerde reliëfs vervaardigd uit zowel steen als robuust, verweerd hout. Tijdens zijn residentie bij Jester, focust Das zich op het migratieverleden van de stad Genk en verbindt hij deze met de verhalen van de arbeiders uit India.

Hij is geïnteresseerd in de persoonlijke ervaringen en dromen van de lokale arbeidsmigranten, omdat hij dezelfde achtergrond met hen deelt. Vele uit zijn geboorte drop trokken weg op zoek naar werk. Zelf verhuisde Arjun Das op 10-jarige leeftijd met zijn broers naar Kolkata om er te werken in een restaurant. Sinds zijn verblijf bij ons heeft Arjun nauwe contacten gelegd met een aantal voormalige mijnwerkers uit Genk en omgeving. Vanuit een nauwe wisselwerking met hen gaat hij op zoek naar relevante voorwerpen, beelden of symbolen waarmee arbeider zich identificeert. Niet enkel praktische objecten zoals bijvoorbeeld de alomgekende mijnwerkerslampen, maar ook een fijn uitgesneden ruggengraat, als verwijzing naar de invloed en gevolgen van jaren fysieke arbeid. Das stelt de persoonlijke verhalen en getuigenissen van de arbeider centraal en gaat op zoek naar een gedeelde betekenis tussen beide landen.

Praktische informatie:
Op een boogscheut van onze studio' s vind je het Genkse Mijndepot terug aan het Thor Park: André Dumontlaan 67, 3600 Genk.

Workshop Strategisch denken en zakelijk beheer voor kunstenaars

Z33, Vonk en Jester
Workshop Strategisch denken en zakelijk beheer voor kunstenaars
Zaterdag 11.06.22, 10:00- 16:00 uur

VONK, Z33 en Jester (voormalig FLACC/CIAP) slaan de handen in elkaar en organiseren een reeks workshops rond de praktijk van de beeldende kunstenaar. De workshops helpen je de eerste stappen zetten en bieden je handige tools aan om nadien zelf aan de slag te gaan. De workshops zijn bedoeld voor professionele, semi-professionele en/of startende hedendaagse kunstenaars met een Limburgse link die een professionele kunstopleiding hebben gevolgd.

Deel 1: Statuten en vergoedingen voor kunstenaars
10:00 - 12:00 uur

Vraag je je af wat de verschillende manieren zijn hoe je vergoed kan worden als kunstenaar? Heb je vragen bij het opstarten van een vzw of wil je zelfstandig kunstenaar worden? Volg dan de infosessie door Cultuurloket over statuten en vergoedingen voor kunstenaars. Je hebt geen voorkennis nodig voor het volgen van deze workshop. Je hebt geen voorkennis nodig voor het volgen van deze workshop. Er kunnen maximum 30 deelnemers inschrijven.

Deel 2: Strategische partnerships
13:00 - 16:00 uur

Heb je concrete projectplannen, maar zit je vast in je zoektocht naar concrete partners of twijfel je over hoe je projectbegroting op te maken? Sarah Indeherberge (zakelijk directeur, Jester (voormalig FLACC/CIAP)) maakt je wegwijs in je zoektocht naar inhoudelijke en financiële partners aan de hand van jouw doel en missie. We vertrekken vanuit de praktijk en kijken naar de verschillende belangrijke aandachtspunten bij het selecteren van partners en leren hoe je een bijpassend budget opstelt. Voor dit onderdeel kunnen er maximum 8 deelnemers zich inschrijven.

Schrijf je hier in.

Praktische informatie:
De workshops worden gehouden in het Nederlands en deelname is gratis. Let op: Inschrijven is wel verplicht. Het is mogelijk om je enkel voor één deel in te schrijven. Schrijf je, ten laatste maandag 6 juni, in via bovenstaand inschrijfformulier. Wij bevestigen uiterlijk woensdag 8 juni je deelname. Indien je je inschrijft voor de hele dag, wordt er een broodlunch voorzien.

Locatie: VONK ateliers, Kempische Kaai 85, 3500 Hasselt

Miriam Sentler

The Chase, chapter 2
Momenteel in residentie

Miram Sentler (1994, DE) is een kunstenaar gevestigd in Rotterdam. Haar in artistiek onderzoek focust zich rond ecologieën en verstoorde landschappen. Afgelopen zomer nodigden we Miriam uit voor een presentatie en artist talk rond The Chase, een audio-installatie die ze in 2020 realiseerde. Deze zomer keert Miriam terug om een tweede hoofdstuk van dit geluidswerk te creëren.

Het werk ontwikkelt zich rond de herinneringen van enkele oudere dorpelingen van Keyenberg (DE), een dorp dat binnenkort zal worden afgegraven als gevolg van de uitbreiding van de bruinkoolindustrie in Noord-Rijnland-Westfalen. Deze dorpelingen en fervente vogelwaarnemers hebben melding gemaakt van het verlies van een grote verscheidenheid aan vogels, en andere fauna en flora. The Chase onderzoekt en belicht een unieke samenstelling van vogels aanwezig binnen dit verdwijnende landschap. In samenwerking met componist Drake Stoughton werd een partituur gemaakt, waarin de muzikant de melodie van de vogelgeluiden volgt in een poging om individuele geluiden te 'matchen' met de juiste noten en ze zo 'in kaart te brengen'.

Momenteel is Miriam Sentler bij ons in residentie om het tweede hoofdstuk van dit project te ontwikkelen. De unieke relatie tot het landschap die in Genk historisch is verankerd en de verscheidenheid aan natuurlijke en door de mens gecreëerde landschappen biedt een rijke context voor Miriams onderzoek. Onder begeleiding van ornitholoog Johan Schoonaert maakte Miriam vorige maand veldopnames van lokale vogelsoorten, die de Terrils van Winterslag en Waterschei bewonen. Deze opnames zullen vertaald worden naar een nieuw geluidswerk.

Woensdag, Mei 25, 2022 — 17:30 Jan van Eyck Academie / online, Maastricht (NL) Daniel Frota de Abreu - participant presentations
Zondag, Mei 29, 2022 — 09:00-18:00 Mijndepot Waterschei, Thorpark, Genk (BE) Arjun Das - presentatie en artist talk

Arjun Das

Presentation and Artist talk
Sunday 29.05.22, 9 a.m. - 6 p.m.

On Sunday 29th of May, we invite you to the presentation of Arjun Das at Mine Depot Waterschei. Das presents a new series of sculptures, which are on display from 9 a.m. to 6 p.m. At 4:30 p.m., Arjun will explain more about his work during an artist talk. The talk will be moderated by Jester.

Arjun Das (°1994) is a visual artist living and working in India. His work reflects on the reality of the working class, with refined skill he translates this theme into reliefs made of stone or robust, weathered wood. During his residency at Jester, Das focuses on the migration history of the city of Genk, and connects it to the stories of the workers from India.

He is interested in the personal experiences and dreams of the local migrant workers, as he shares the same background with them. Like many others from his village, Many others from his village moved away in search of work. Arjun Das himself moved with his brothers to Kolkata at the age of 10, to work in a restaurant. Since his stay with us, Arjun Das has established close relations with a number of former miners from Genk and its surroundings. While exchanging with them, he searches for objects, images or symbols that are important to the worker and form his identity. Not only practical objects, such as the ubiquitous miners' lamps but also a finely carved spine, as a reference to the influence and consequences on the human body due to years of physical labour work. Das places the personal stories and testimonies of the worker at the heart of his work and searches for a mutual sense of meaning between Belgium and India.


Practical information:
At a stone's throw from our studios you can find the Mine Depot Waterschei at the Thor Park under the following address: André Dumontlaan 67, 3600 Genk.

Workshop strategic thinking and business management for artists

Z33, Vonk and Jester
Workshop strategic thinking and business management for artists
Saturday 11.06.22, 10 a.m.- 4p.m.

VONK, Z33 and Jester (former FLACC/CIAP) join forces and organize a series of workshops around the practice of the visual artist. The workshops will help you take your first steps and offer you handy tools to get started afterwards. The workshops are intended for professional, semi-professional and/or starting contemporary artists with a connection to Limburg and who have followed professional art training.

Part 1: statutes and fees for artists
10 - 12 a.m.

Are you wondering about the different ways to be compensated as an artist? Do you have questions about setting up a non-profit organization or do you want to become self-employed? Then follow the info session by Cultuurloket about statutes and compensations for artists. You do not need any prior knowledge to follow this workshop, A maximum of 30 participants can register.

Part 2: Strategic partnerships
1 - 4 p.m.

Do you have concrete project plans but are stuck in your search for partners, or do you have doubts about how to draw up your project budget? Sarah Indeherberge (managing director, Jester (former FLACC/CIAP)) guides you searching for substantive and financial partners based on your goal and mission. We start from practice and look at the different important points of attention when selecting partners and learn how to set up a matching budget.

Click here to subcribe

Practical information:
The workshops are held in Dutch and participation is free. Note: registration is mandatory. It's possible to register for one part only. Register no later than Monday 6 June using the registration form above. We will confirm your participation no later than Wednesday 8 June. If you register for the whole day, a bread lunch will be provided.

Location: VONK studios, Kempische Kaai 85, 3500 Hasselt

Miriam Sentler

The Chase, chapter 2
Currently in residence

Miram Sentler (1994, DE) is an artist based in Rotterdam. Her practice engages in artistic research around ecologies and disturbed landscapes. Last Summer, we invited Miriam for a presentation and artist talk around The Chase, an audio installation she realised in 2020. This Spring, Miriam returns to create a second chapter or this sound piece.

The work evolves around the memories of some of the older villagers of Keyenberg (DE), a village which will soon be excavated due to the expansion of the North-Rhine Westphalian lignite industry. Those villagers and keen bird observers have reported the loss of a large variety of birds, and other fauna and flora. The Chase examines and highlights a unique composition of birds present within this disappearing landscape. In collaboration with composer Drake Stoughton, a score was made, in which the musician follows the melody of the birdsongs in an attempt to ‘match’ individual sounds with the right notes and thereby ‘map’ them.

Currently, Miriam Sentler is with us in residence to develop the second chapter of this project. The unique relation to landscape historically embedded in Genk and the variety of natural and man-made landscapes offers a rich context for Miriam’s research. With the guidance of ornithologist Johan Schoonaert Miriam made field recordings of local bird species living near the Terrills of Winterslag and Waterschei. These recordings will be translated into a new soundpiece.

Woensdag, Mei 25, 2022 — 17:30 Jan van Eyck Academie / online, Maastricht (NL) Daniel Frota de Abreu - participant presentations
Zondag, Mei 29, 2022 — 09:00-18:00 Mijndepot Waterschei, Thorpark, Genk (BE) Arjun Das - presentatie and artist talk