Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Jester

Be Courageous
Listen. Truly Listen
Be accepting
Don't Be Clever
Trust – Others, Yourself and the Unknown
Be (in the) present

Met veel trots en bravoure delen wij mee dat de twee bekende organisaties voor hedendaagse kunst, FLACC en CIAP zijn gefuseerd en voor de nieuwe organisatie de naam Jester * hebben gekozen. U kunt ons hier vinden: www.jester.be

De teams van FLACC en CIAP zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest om een gezamenlijke richting te vinden waarin de bijzondere kenmerken van beide organisaties behouden blijven in Jester. Zo zullen de sterke solotentoonstellingen, edities en publicaties waar CIAP om bekend staat, en het verdiepen van een visie of de mogelijkheden tot materieel experiment, wat de kern van FLACC is, via de programmering naar voren komen.

CIAP is van oudsher een ledenorganisatie. Jester omarmt de leden, maakt ruimte voor ledenprojecten en wil vanuit de toekomstige locatie in Genk steeds meer leden ten dienste staan. FLACC heeft de traditie waarbij kunstenaars op verschillende momenten in Genk verblijven om met goede focus te kunnen werken. Ook deze residentiewerking zal Jester behouden.

Binnenkort zal Jester vanuit haar eigen huis werken, gebouwd op de grote voormalige mijn site C-mine. Dit is een brandpunt waar verschillende globale transformatieprocessen en hun economische, ecologische en demografische gevolgen, zich manifesteren en grijpbaar worden via kunst en cultuur. Door haar stimulerende, genereuze en kritische aanwezigheid, wil Jester een belangrijke bijdrage leveren aan het creëren van een lokaal verankerde, levendige culturele oase, met een nationaal en internationaal bereik.

image © 51N4E

Om een eigenzinnig verhaal neer te zetten hebben we als team gekozen om Jesters werking te laten starten vanuit een aantal basisbegrippen van improvisatietheater. Deze zullen ons en iedereen die betrokken is bij het programma, de mogelijkheid geven om steeds te reageren op wat er op dit moment gebeurt of speelt of veranderd. Improv maakt het mogelijk om een verhaal te vertellen waarbij de loop en uitkomst niet direct vast staat.

Het team van Jester nodigt je uit om naar Genk te komen en in 2022 het programma te volgen dat voortkomt uit de programmering van FLACC en CIAP, en vanaf 2023 met Jester het onbekende te omarmen.

Nieuwsgierig hoe wij naar een nieuw verhaal toewerken?
Wordt lid en volg ons via onze nieuwsbrief of sociale media!

Lieve groet,
Jester

* Jester is het Engelse woord voor hofnar. Het is de nar die de vorsten een spiegel mag voorhouden door een met humor doorspekt verhaal te vertellen dat veelal een serieuzere kern draagt.

Conflict Zones

met Olha Honchar
dinsdag 05.04.22, 19.00 uur

Conflict Zones is een serie van online gesprekken rond verschillende vormen van conflict, met diverse gradaties van zichtbaarheid en grootte. We starten de wekelijkse serie op dinsdag 5 april om 19.00 uur.

In de reeks worden gedachten en persoonlijke verhalen gedeeld door kunstenaars en cultuurwerkers die door een conflict in een precaire situatie zijn terechtgekomen. Deze kunnen militair, politiek, juridisch, ethisch of anders van aard zijn en ontstaan zijn op de werkvloer, binnenshuis of in ballingschap.

Olha Honchar

Conflict Zones biedt een platform en zichtbaarheid aan praktijken die onderbelicht zijn of zelfs onder druk staan op het moment van het gesprek. Tijdens de intieme conversaties proberen we de verschillende lagen van het conflict zichtbaar te maken en te laten zien hoe deze zowel de artistieke praktijk als het dagelijks leven verstoren. We want to listen. Truly listen.

We beseffen dat we niet objectief of allesomvattend zijn. Het maken van de serie is geïnspireerd door de improvisatietheater methodologie die in het hart van Jesters werking ligt. We starten vanuit een gast waar we een connectie mee hebben, persoon of organisatie, en vanuit een onderwerp dat urgentie heeft. Vanaf daar zien we hoe het programma zich ontwikkeld.

Vanwege de huidige oorlog in Oekraïne werd conflict als onderwerp nog meer verankerd in de overkoepelende programma focus van Jester. Gesprekken die we voerden met de Oekraïense curator Alexandra Tryanova, op dit moment onze stagiaire, en met de kunstenaars waarmee we in het verleden hebben gewerkt die uit die regio komen, vormden zich als katalysator voor dit initiatief. Op basis daarvan besloten we om het conflict in Oekraïne als vertrekpunt te nemen voor de serie. Alexandra Tryanova modereert de eerste gesprekken.

Meer informatie over onze gasten en de zoomlink vind je hier: www.jester.be
Hou ook onze sociale media in de gaten.

Mrt 6 – Aug 21, 2022 Z33, Hasselt (BE) Charging Myths, On-Trade-Off (Marjolijn Dijkman, Alain Nsenga)
Dinsdag, Apr 5, 2022 — 19:00 online, Genk (BE) Conflict Zones met Olha Honchar

Jester

Be Courageous
Listen. Truly Listen
Be accepting
Don't Be Clever
Trust – Others, Yourself and the Unknown
Be (in the) present

It is with great pride and excitement that we announce the merger of two well-known organisations for contemporary art, FLACC and CIAP, into a new organisation which we have chosen to name Jester *. You can find us here: www.jester.be

Over the past few years, the teams at FLACC and CIAP have been working hard to find a common direction that preserves the special qualities of both organisations in Jester. In this way, the strong solo exhibitions, editions and publications for which CIAP is known, together with the deepening of particular visions or the possibilities for material experimentation, which lie at the core of FLACC, will be brought to the fore through the new programming.

CIAP has traditionally been a members' organisation. Jester embraces its members, makes room for member projects and aims to further serve increasingly more members from its future location in Genk. FLACC has a tradition of accommodating artists in Genk at different times so that they may work with proper focus and attention. This residency operation will also be retained in Jester.

Soon Jester will be working from its own home, built on the large former mining site C-mine. This is a hub where various global transformation processes and their economic, ecological and demographic consequences manifest themselves and become tangible through art and culture. Through its stimulating, generous and critical presence, Jester aims to make a significant contribution to the creation of a locally anchored, vibrant cultural oasis, with national and international reach.

image © 51N4E

Determined to create a distinctive and singular experience, the team at Jester decided to start from a number of basic concepts found in improvisational theatre. These will provide us and everyone involved in the programme with the opportunity to respond to current events or changes at any given time. Improv makes it possible to create a story whose direction and outcome are not always determined.

The team at Jester invites you to join them in Genk. In the course of 2022, you will be able to enjoy the programme that emerged from FLACC and CIAP's ongoing programming. From 2023 onwards, Jester invites you to embrace the unknown.

Are you curious to see how we work towards a new story?
Join us as a member and follow us via our newsletter or social media!

Warm regards,
Jester

* Jester is a professional joker at a medieval court, who is allowed to hold up a mirror to the monarchs. The stories jester tells are laced with humour, yet often have a serious message at their core.

Conflict Zones

with Olha Honchar
Tuesday 05.04.22, 7 p.m.

Conflict Zones is a series of online conversations around conflicts of different kinds, with various degrees of visibility and scope. We start with a weekly edition on Tuesday, April 5th, at 7 p.m.

In the series, we exchange thoughts and personal stories with artists and cultural workers who are facing a precarious situation as a result of different kinds of conflict: military and political but also legal, ethical, or other; at a workplace, at home, or in exile.

Olha Honchar

The series gives platform and visibility to the practices that might be underexposed or even under attack at the given moment. During intimate talks, we are trying to unveil different layers of conflict and foreground how they disrupt artistic practices and daily lives alike.

We do not claim to be objective nor comprehensive. The making of the series is inspired by the improv acting methodology that lies at the core of Jester. We always start from a speaker we have a connection with, as an organisation and as people, and from a subject with a sense of urgency. From there, we see how the programme will unfold.

Due to the current war in Ukraine, the topic of conflict became even more imminent in the general programme ideas for Jester. Departing from conversations with Ukrainian curator Alexandra Tryanova, our intern, and some of the Ukrainian artists with whom we have worked in the past, we decided to address this urgency as first within our series. The first four conversations are moderated by Alexandra.

More information about the guests and links to zoom you can find here: www.jester.be and you can keep an eye on our social media.

Mrt 6 – Aug 21, 2022 Z33, Hasselt (BE) Charging Myths, On-Trade-Off (Marjolijn Dijkman, Alain Nsenga)
Dinsdag, Apr 5, 2022 — 19:00 online, Genk (BE) Conflict Zones with Olha Honchar