Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Kaleb de Groot (NL,1974) en Roosje Klap (NL, 1973)

'Black Thesaurus', Xiamen, China, 2011
foto: Roosje Klap
In navolging van hun projecten STADT I+II (Berlijn, 2003), Exquisite Gunpowder City 16 Shot (Xiamen, 2008) en Revisit Exquisit (Amsterdam, 2010) gaan Roosje Klap en Kaleb de Groot een hernieuwde samenwerking aan tijdens hun werkperiode bij FLACC. Hun eerdere samenwerking zien zij als een voedingsbodem die hun artistieke ontwikkeling nog steeds voedt en beïnvloedt.

Het werk van Kaleb de Groot (NL, 1974) kenmerkt zich door de studie van de menselijke omgeving, vaak met door hem vormgegeven ingrepen. Hij gebruikt hierbij een architecturale taal, maar herschikt en herinterpreteert de omgeving. Hierbij ligt de focus op het mentale, vaak associatieve, potentieel van een locatie met daarbij een fascinatie voor de tragedie en schoonheid van de menselijke interactie en de mogelijkheden en onmogelijkheden van de mensheid om hun omgeving te manipuleren. Deze omgevingen worden gereconstrueerd tot een essentie. Elk afgerond project krijgt een permanente plek op het lichaam van De Groot, waarbij deze tatoeage een verdere condensatie van het project is.

Roosje Klap (NL, 1973) richt zich op visuele communicatie, met een focus op experimenteel grafisch design en heeft een kleine studio in Amsterdam. Haar werk onderzoekt de grenzen van grafisch ontwerp, gekenmerkt door collaboratie, maar is tevens curieusZe werkt voornamelijk voor een cliënteel uit het culturele veld: musea, galerieën, uitgevers en kunstenaars. Zij werkt met haar studio vanuit een onderzoeksmatig model en heeft specifieke aandacht voor typografie. Ze zoekt naar structuren in de informatie, om zo vorm en inhoud te laten samenkomen tot een geheel. Volgens Klap: “De vorm gaat totaal samen met de inhoud en niets is er zomaar.”

Hun werkperiode kenmerkt zich vooralsnog door de brede zoektocht, die moet leiden tot de realisatie van 1 of meerdere werken. In deze zoektocht wordt een breed spectrum van feiten en andere informatie geanalyseerd, verbanden onderzocht en gecondenseerd tot de essentie. Ze onderzoeken o.a. het kleurengebruik van de 19e eeuwse Genkse schilder Emile van Doren, Steampunks, de kosmos, het mijnverleden en Italiaanse volksmuziek. Beiden vertrekken vanuit hun eigen artistieke praktijk maar staan in constante dialoog, om bij de afronding beide projecten te laten samenkomen.

Simon Fujiwara (GB, 1982)

Simon Fujiwara (GB, 1982) woont en werkt in Berlijn. Binnen het werk van Fujiwara verdwijnt de scheidslijn tussen feit en fictie en toont het de ongeldigheid van een dergelijke scheiding. Hij bevraagt de mogelijkheid om het collectieve geheugen te manipuleren door zijn persoonlijke fictieve verhalen. Hij voert zijn eigen biografie op als een fictie, waarbij geschiedenissen en biografieën worden herschreven of vervalst en waarbij het persoonlijke verbonden wordt met het socio-politieke en het historische.

In zijn werk wordt zijn eigen biografie (onder andere) verbonden met de levens van zijn ouders, waarbij het onduidelijk is waar het één begint en het andere eindigt. Het is een ‘journey of personal discovery’, waarbij Fujiwara een groot aantal rollen speelt: antropoloog, schrijver, kunstenaar toneelschrijver, architect, geliefde, vader, moeder. Zijn werk komt voort uit zijn liefde voor het construeren en schrijven van verhalen.

Zijn werk uit zich in veel verschillende vormen, maar centreert zich altijd rond reële ruimtes. Het zijn (pseudo) reconstructies van een leeskamer, een werkplaats, een archeologische opgraving of een reconstructie van de bar van het hotel van zijn ouders, die worden gebruikt als “achtergrond” voor de performances van Fujiwara. Maar het zijn tevens op zichzelf staande installaties, die gekenmerkt worden door een gelaagdheid en een tot in detail georkestreerde setting.

Samen met FLACC, zet Fujiwara een uniek project op. Een recent aangekochte camper, die identiek is aan degene die de Fujiwara familie gebruikte tijdens hun vakanties in zijn kindertijd, speelt hierin een centrale rol. De camper transformeert in een locatie voor een serie van ontdekkingen naar kindertijd, toerisme en de invloed van het geheugen op herinneringen, zowel persoonlijk als collectief.

Hedwig Brouckaert – Re/Pro/ducing Complexity

In Museum Dhondt-Dhaenens opent op 23 oktober de tentoonstelling Re/Pro/ducing Complexity, met werk van Nelleke Beltjens, Hedwig Brouckaert en Jorinde Voigt. Het werk van Hedwig Brouckaert is met steun van FLACC gerealiseerd. De tentoonstelling is tot 8 januari 2012 te bezoeken.
Voor meer info: www.museumdd.be

Rebecca Lenaerts - Trekvogels/Oiseaux Voyageurs

Het project Trekvogels/Oiseaux Voyageurs is na een eerdere presentatie bij het Fotomuseum Antwerpen nu tot 15 januari 2012 te zien in het Musée de la Photographie te Charleroi. De installatie is met ondersteuning van FLACC gerealiseerd.
Voor meer info: www.museephoto.be

Sep 24, 2011 – Jan 15, 2012 Le musée de la photographie, Charlerloi (BE) Rebecca Lenaerts in Le musée de la photographie in Charleroi
Okt 23, 2011 – Jan 8, 2012 — 10:00-17:00 Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle (BE) HEDWIG BROUCKAERT Re/pro/ducing Complexity

Kaleb de Groot (NL, 1974) and Roosje Klap (NL, 1973)

'Black Thesaurus', Xiamen, China, 2011
photo: Roosje Klap
Following on from STADT I+II (Berlin, 2003), Exquisite Gunpowder City 16 Shot (Xiamen, 2008) and Revisit Exquisit (Amsterdam, 2010), Roosje Klap and Kaleb de Groot have begun work on a new joint project during their work period at FLACC. They regard their previous cooperation as nutriment which still feeds and influences their artistic development.

What characterizes the work of Kaleb de Groot (NL, 1974) is his study of the human environment, which often includes interventions he himself has shaped. He uses an architectural language to do this, but he rearranges and reinterprets the environment. The focus is on the mental, often associative, potential of a location and on his fascination with the tragedy and beauty of human interaction and man’s ability and inability to manipulate his environment. These environments are reconstructed to extract the essence. Each finished project is given a permanent place on De Groot’s body, the tattoo being a further distillation of the project.

Roosje Klap (NL, 1973) specializes in visual communication and in experimental graphic design in particular. She has a small studio in Amsterdam, where she and her colleagues explore the borders of custom-fit design, which is both collaborative and curious. Most of her clients are in the cultural field: museums, galleries, publishers and artists. She works from a research-led model and typography is one of her areas of expertise. She looks for structures in the information so as to merge form and content into a single entity. According to Klap: “Form and content go hand in hand and nothing is random.”

So far their work period at FLACC has been characterized by a broad area of exploration, which should result in one or more works. Along the way they have analyzed a wide range of facts and other information, investigated links and distilled them to the essence. Among other things, they have studied the way the nineteenth-century Ghent painter Emile van Doren used colour, Steampunk, the cosmos, the area’s mining history and Italian folk music. Each sets about doing this from his or her own artistic practice, but to ensure that the two projects come together upon completion they are in constant dialogue.

Simon Fujiwara (GB, 1982)

Simon Fujiwara (GB, 1982) lives and works in Berlin. Fujiwara’s work blurs the dividing line between fact and fiction whilst revealing the falsity of such divisions. He explores the possibility of manipulating the collective memory through fictional stories often relating to his own life. He presents his biography as fiction, rewriting and tampering with facts and fusing the personal with the socio-political and the historical.

In his work, his biography is linked to (among other things) the lives of his parents, the lack of clarity being where one begins and the other ends. It is a journey of ‘personal discovery’ in which Fujiwara plays numerous roles: anthropologist, writer, artist, playwright, architect, lover, father and mother. His work springs from his love of constructing and scripting stories.

His work takes many different forms, but always centres on real places ranging from a reconstruction of a reading room, a workplace, an archaeological excavation to the bar of his parents’ hotel, all of which are used as sets for Fujiwara’s performances. But they are also installations in their own right, characterized by stratification and a setting that is orchestrated down to the last detail.

In collaboration with FLACC, Fujiwara will mount a unique project emerging from his recent purchase of a camper van identical to the one his family used to holiday in during his childhood. The vehicle will provide a site for a series of explorations into childhood, tourism and the shifting role of memory, both personal and collective.

Hedwig Brouckaert – Re/Pro/ducing Complexity

The exhibition Re/Pro/ducing Complexity opens at the Museum Dhondt-Dhaenens on October 23rd with work by Nelleke Beltjens, Hedwig Brouckaert and Jorinde Voigt. Hedwig Brouckaert’s contribution was produced with the support of FLACC. The exhibition can be seen until January 8th 2012.
For further information: www.museumdd.be

Rebecca Lenaerts - Trekvogels/Oiseaux Voyageurs

After an earlier presentation at the FotoMuseum in Antwerp, the Trekvogels/Oiseaux Voyageurs project transferred to the Musée de la Photographie in Charleroi where it can be seen until January 15th 2012. The installation was realized with the support of FLACC.
For further information: www.museephoto.be

Sep 24, 2011 – Jan 15, 2012 Le musée de la photographie, Charlerloi (BE) Rebecca Lenaerts in Le musée de la photographie in Charleroi
Okt 23, 2011 – Jan 8, 2012 — 10:00-17:00 Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle (BE) HEDWIG BROUCKAERT Re/pro/ducing Complexity