Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Achim Lengerer, Public Rehearsals for a Soundtrack


In zijn artistieke praktijk onderzoekt Achim Lengerer de verschillende mechanismen en effecten van taal en tekst. Naast performances, installaties en publicaties, omvatten zijn expressievormen ook workshops, lezingen en performatieve evenementen. Hij runt Scriptings, een uitgeverij en expositieruimte in Berlijn, en werkt momenteel aan een doctoraat aan de Goldsmiths University of London over het format van de collectieve repetitie als een artistiek en politiek model voor potentiële ruimten van sociale omgang.

Lengerer's interesse voor de Franse maatschappelijk werker, schrijver en filmmaker Fernand Deligny (1913-1996) vormt het uitgangspunt voor het project, dat een coproductie is met Kolumba (Keulen), the Westdeutscher Rundfunk en FLACC. In de jaren 1940 begon Deligny als maatschappelijk werker met kinderen te werken. Van bij het allereerste begin werd zijn werk aangevuld met geschreven stukken: "Le moindre geste a une histoire" (Het kleinste gebaar heeft een geschiedenis), schreef hij in de eerste zin van zijn in november 1966 gepubliceerde artikel "Journal d'un éducateur" (Dagboek van een opvoeder). In de loop van de jaren 1960 stichtte Deligny samen met een groep jonge volwassenen een gemeenschap in het zuiden van Frankrijk om er te leven met "autistische" kinderen. In zijn werk als pedagoog richtte hij zich niet op het opvoeden van de aan zijn zorg toevertrouwde kinderen, maar op het hen mogelijk maken een ​​omgeving en een arena te creëren voor de unieke manier waarop zij ruimte en tijd gebruiken. Achim Lengerer's benadering van Fernand Deligny denken vindt plaats “binnen en buiten de taal”. Het werk van Deligny en zijn collega's wordt in een archief gedocumenteerd: tekeningen, kaarten, tijdschriften, boeken, teksten en de film Ce gamin, là (geregisseerd door Renaud Victor) bieden inzicht in hun denken en handelen.

Gebruik makend van de motieven en elementen uit het archief van Deligny, zet Lengerer in samenwerking met FLACC een aantal workshops op waarin Deligny’s denken "hors langage" (buiten de taal) wordt verkend. De workshops fungeren als een laboratorium voor sociale relaties: artistieke actie- en omgangsstrategieën worden in een eigentijdse socio-therapeutische praktijk geïntegreerd. De tentoonstelling in Kolumba, de workshops en de het hoorspel met de WDR komen samen in een publicatie. Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met Autisme Limburg en Bethanië (Limburg).

Biënnale van Venetië

Tijdens de Biënnale van Venetië worden een aantal landen vertegenwoordigd door kunstenaars die in het verleden bij FLACC hebben gewerkt. Pepo Salazar is een van de vijf kunstenaars die door Martí Manen zijn geselecteerd om Spanje te vertegenwoordigen. Nikita Kadan maakt deel uit van de Oekraïense groepshow, samengesteld door Björn Geldhof. Vincent Meessen vertegenwoordigt België met zijn project Personne et les Autres. Dit project zal centraal staan in zijn werkperiode bij FLACC, die later dit jaar plaatst vindt. Gluklya (Natalia Pershina-Yakimanskaya) heeft in 2010 bij FLACC haar project Utopian Unemployment Union (i.s.m. bolwerK) gerealiseerd. Zij is door Okwui Enwezor uitgenodigd om deel te nemen aan All the World’s Futures.

In het off programm van de Biënnale is werk te zien van Renato Nicolodi en in de tentoonstelling van de Future Generation Art Prize van het Pinchuk Art Centre is werk te zien van Aslan Gaisumov. Deze laatste komt later dit jaar voor een project naar FLACC.

Thomas Raat

In de Andor Gallery London is een gedeelte van het bij FLACC gerealiseerde werk van Thomas Raat te zien. De tentoonstelling is nog tot 25 april te bezoeken.
Meer info: http://www.creativeandorcultural.com/index.php/thomas-raat-02

Zoro Feigl

Vanwege de wintermaanden was Beneath the Surface, het eerste grote project van Zoro Feigl in de publieke ruimte, tijdelijk niet zichtbaar. Het is nu weer te bezichtigen in de Genkse Molenvijver.
Meer info: http://www.flacc.info/nl/projecten/2014/199

Apr 11-25, 2015 Andor Gallery, London (ENG) Thomas Raat

Achim Lengerer, Public Rehearsals for a Soundtrack


In his artistic practice, Achim Lengerer explores the various mechanisms and effects of language and text. In addition to performances, installations and publications, his modes of expression also include workshops, performative lectures and public events. He runs Scriptings, a publishing house and exhibition space in Berlin, and is currently working on a PhD at Goldsmiths, University of London on the format of the collective rehearsal as an artistic and political model for potential spaces of social negotiation.

Lengerer’s engagement with the French social worker, writer and filmmaker Fernand Deligny (1913–96) forms the starting point for the project, which is a coproduction between Kolumba (Cologne), the Westdeutscher Rundfunk music studio and FLACC. In the 1940s Deligny began working with children as a social worker. From the very beginning, his work was complemented by his writing: “Le moindre geste a une histoire” / “The smallest gesture has a story,” he wrote in the first sentence of his November 1966 article Journal d’un éducateur / Diary of an Educator. In the course of the 1960s, Deligny increasingly withdrew from institutional contexts. Together with a group of young adults he founded a community in the south of France in order to live with children labeled by psychiatrists as “autistic”. In his work as a pedagogue, he aimed not to educate or heal the children entrusted to his care, but rather to enable them to create an environment and an arena for their own unique ways of utilizing space and time. Over the decades, a number of documentary films with accompanying texts were produced (such as Le Moindre Geste, 1962–71, and Ce gamin, là, 1975, dir. Renaud Victor) as well as writings on the cinematographic image (Camérer, 1983, and Ce qui ne se voit pas, 1990). His ideas about film emerge in the way the sound track is employed in Ce gamin, là. Deligny uses the film’s voice-over as a literary narrative voice cautiously placed in a parallel relationship with the filmic image: a sound track which is laid “alongside” the picture track, and which expresses itself in a fragile balance with the children’s NOT SPEAKING. Achim Lengerer’s approach to Fernand Deligny’s thinking takes place “inside and outside language.”

Using motifs and elements from the archive of Deligny, Lengerer organizes a number of workshops in collaboration with FLACC in which Deligny's "hors langage" thinking (outside of language) is explored. The workshops function as a laboratory for social relations: artistic action and negotiation strategies are integrated into a contemporary socio-therapeutic practice. The exhibition at Kolumba, the workshops and the radio play with the WDR culminate in a publication. This project is realized in collaboration with Autisme Limburg and Bethanïe.

Venice Biennale

At the Venice Biennale, a number of countries are represented by artists who have worked at FLACC in the past. Pepo Salazar is one of the five artists selected by Martí Manen to represent Spain. Nikita Kadan is part of the Ukrainian group show curated by Björn Geldhof. Vincent Meessen represents Belgium with his project Personne et les Autres. This project will be central to his work period at FLACC, which takes place later this year. Gluklya (Natalia Pershina-Yakimanskaya) realized her project Utopian Unemployment Union at FLACC in 2010 (in collaboration with bolwerK). She has been invited by Okwui Enwezorui to participate in All the World's Futures.

The off programme of the Biennial presents work by Renato Nicolodi; work by Aslan Gaisumov is on view in the exhibition of the Future Generation Art Prize by the Pinchuk Art Centre. The latter will come to FLACC later this year to realize a project.

Thomas Raat

Part of the work realized by Thomas Raat at FLACC is on view in The Andor Gallery in London. The exhibition can be visited until April 25.
More info: http://www.creativeandorcultural.com/index.php/thomas-raat-02

Zoro Feigl

Because of the winter months, the first major project of Zoro Feigl in the public space, Beneath the Surface, was temporarily not on view. It can now again open to the public at the Genk Molenvijver (Mill Pond).
More info: http://www.flacc.info/en/projecten/2014/199

Apr 11-25, 2015 Andor Gallery, London (ENG) Thomas Raat