Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Kevin Rodgers


The Free Dependent, een nieuw project van de Canadese kunstenaar Kevin Rodgers, is een materiële beschouwing van de beweging van het terugtrekken. Het resultaat vertaalt zich in twee verwante werken waarin het filosofische, het politieke en het esthetische samenvloeien.

De eerste serie foto's getiteld Tussen Kop en Kont neemt het gelijknamige boek van fotograaf Karel Heirbaut uit 1979 – een documentair werk over de arbeidsomstandigheden van de scheepsbouwers in Antwerpen – als vertrekpunt. Het boek werd uit elkaar gehaald en geherfotografeerd. De beelden werden gemonteerd met archiefmateriaal met betrekking tot de Ford-fabriek in Genk en de educatieve publicatie Together in Balance (1994). Together in Balance is veel meer dan een loutere instructie-publicatie die begeleiding in evenwicht en acrobatiek voor onderwijsinstellingen verschaft en richt ​de aandacht op persoonlijke groei door stressmanagement en de verbetering van de geestelijke gezondheid. Met de geplande sluiting van de Ford-fabriek in Genk aan het einde van 2014 krijgt Rodgers’ beschouwing van een ‘flexibel lichaam’ een verwijzing naar het hedendaagse kapitalisme en benadrukt een actuele lokale economische dimensie.

De tweede reeks beelden heeft betrekking tot een breder terrein, namelijk Rodgers’ verkenning van het spanningsveld tussen terugtrekking, denken en handelen. The Free Dependent refereert uitvoerig naar reflexieve poëzie, film en filosofie; in het bijzonder naar Martin Heideggers conflictueuze relatie met zijn oud-leerlinge en minnares Hannah Arendt. Het werk bestaat uit tien beelden en is volledig samengesteld uit materiaal uit de steeds groeiende verzameling van PDF’s en filmbestanden van de kunstenaar. Net als filmmaker Jean-Luc Godard, naar wiens publicatie Son + Image (1992) de kunstenaar verwijst als een belangrijke bron van inspiratie, richt Rodgers zich op zaken die al door anderen werden geuit, waarbij voorwerpen, woorden en beelden gezien worden als dingen die bestaan ​​en de status van een fait accompli aannemen.

The Free Dependent beschouwt de PDF als een esthetische vorm. Veel van de bestanden in Rodgers’ bonte verzameling zijn afkomstig uit gescande academische boeken. Op de handmatige gescande PDF’s zijn de handen die de pagina's vlak op de scanner drukken zichtbaar, terwijl notities en markeringen verwijzen naar een voorgaande eigenaar of gebruiker en diens interessepunten zichtbaar maken. Hierdoor staat dit gedigitaliseerde formaat voor een achteruitgang in de kwaliteit en de traceerbare herkomst van het beeld.

Het is dan ook passend dat The Free Dependent begint bij een PDF-versie van het in 1961 verschenen boek Between Past and Future van de politieke theoreticus Hannah Arendt. Deze publicatie is een verzameling essays over (onder andere) onderwerpen als vrijheid, onderwijs en gezag. The Free Dependent is een serie montages, bestaande uit tien afbeeldingen die op groot formaat werden afgedrukt. De serie gebruikt bewust deze regressie of terugtrekking van de representatie als uitgangspunt. Deze serie is in tegenstelling tot Tussen Kop en Kont meer abstract – lijnen worden onderbroken en beelden vallen uit elkaar. Tekstfragmenten verschijnen, terwijl letters vervagen. Er zijn nog verbindingen aanwezig, maar net als bij vele vormen van montage zijn deze verbindingen niet moeiteloos binnen een narratief geheel te plaatsen. De dingen zijn niet meer, en worden het misschien ook niet. Deze weigering tot aankomst, die zich situeert tussen verleden en toekomst, vormt de kern van het project van Kevin Rodgers bij FLACC.

Stephanie Syjuco

Met gepaste trots melden wij dat Stephanie Syjuco een van de ontvangers van de prestigieuze John Simon Guggenheim Fellowship Award 2014 is. Zij ontving deze prijs naar aanleiding van het project "Empire/Other", dat zij initieerde tijdens een werkverblijf bij FLACC. We feliciteren Stephanie met deze geweldige onderscheiding.

Open Call

De deadline van de Open Call nadert. Uiterlijk op 1 september dienen alle aanvragen bij ons binnen te zijn. Zie deze link voor meer info over de aanvraagprocedure.

Mei 7 – Aug 25, 2014 Kolumba,, Köln (DE) Achim Lengerer, Entretien sonore avec Fernand Deligny
Jun 21 – Okt 5, 2014 Molenvijverpark, Genk (BE) Zoro Feigl, Beneath the Surface

Kevin Rodgers


A new project by Canadian artist Kevin Rodgers, The Free Dependent is a material consideration of the act of withdrawal. The result will be two related bodies of work that are a confluence of the philosophical, political and aesthetic.

The first series of images titled Tussen Kop En Kont takes its departure point from photographer Karel Heirbaut’s 1979 book of the same name, a documentation of working conditions of shipbuilders in Antwerp. The book has been disassembled and re-photographed. Images are montaged with archival material related to the Ford manufacturing plant in Genk and those from an educational publication Together in Balance (1994). More than simply an instructional publication providing guidance for balance and acrobatics in educational institutions, Together in Balance draws attention to personal betterment through stress management and the improvement of mental health. With the Ford plant in Genk scheduled to close at the end of 2014, a pressing local economic dimension hovers over Rodgers’ consideration of a ‘flexible body’ modeled on contemporary capitalism.

The second series of images encompasses a broader field, and is Rodgers’ exploration of the tensions between withdrawal, thinking and action. The Free Dependent widely references reflexive poetry, cinema and philosophy; of particular interest is Martin Heidegger’s conflicted relationship with former student and lover Hannah Arendt. The ten images are comprised entirely from the artist’s expanding collection of PDF’s images and movie files. Like filmmaker Jean-Luc Godard, whose publication Son + Image (1992) the artist states as a source of inspiration, Rodgers concerns himself with things already said by others: where objects, words and images are taken as things that exist and that have a status of a fait accompli.

The Free Dependent takes the PDF as an aesthetic form. Many of the files in Rodgers’ motley collection are drawn from scanned academic books―hands pressing the pages flat to the scanner are visible, while notes and marks give some indication to an individual and their points of interest. Even so, in this digitized format there is a regression of the image and of its clear lineage.

It is fitting then, that The Free Dependent begins from a PDF version of political theorist Hannah Arendt’s 1961 book Between Past and Future, a collection of essays on (among other subjects) freedom, education and authority. Consisting of ten images that are printed large scale, this set of montages willfully uses this regression or withdrawal from representation as it’s starting point. Unlike Tussen Kop En Kont, this series is more abstract―lines break up and images fall apart. Fragments of text appear, while letters trail off. There are still connections to be made, but as with many forms of montage, these connections are not easy to narrativize. Things are no longer, and certainly not yet. Situated between past and future, this refusal of arrival is at the core of Kevin Rodgers’ project at FLACC.

Stephanie Syjuco

We wish to inform you, with due pride, that Stephanie Syjuco is one of the recipients of the prestigious John Simon Guggenheim Fellowship Award 2014. She was awarded this prize for the project “Empire/Other”, which she initiated during her stay at FLACC. We congratulate Stephanie with this great achievement.

Open Call

The deadline for the Open Call is approaching. All applications need to arrive at FLACC on 1 September the latest. See this link for more information about the application procedure.

Mei 7 – Aug 25, 2014 Kolumba,, Köln (DE) Achim Lengerer, Entretien sonore avec Fernand Deligny
Jun 21 – Okt 5, 2014 Molenvijverpark, Genk (BE) Zoro Feigl, Beneath the Surface