Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Angel de la Rubia - OPEN STUDIO 21 OKTOBER


Op maandag 21 oktober opent FLACC zijn deuren voor bezoekers om dit work-in-progress van Angel de la Rubia te bezichtigen. Bezoekers zijn welkom tot 18 uur. Bij voorkeur uw aanwezigheid op voorhand te bevestigen via info@flacc.info daar het aantal bezoekers dat simultaan de installatie kan bezoeken beperkt is.

MEL VALSINATS – TRANSITION
La Transición (De Overgang) is de naam die de Spanjaarden geven aan de jaren die lopen vanaf de moord op admiraal Carrero Blanco door de terroristische groep ETA in 1973, tot het referendum voor de nieuwe grondwet en de algemene verkiezingen van 1978. De staking tegen de opvolger van Franco als nieuwe leider van een totalitair regime versnelde het verval van een dictator die niet kon omgaan met het heden. Het maakte die groepen in de samenleving wakker die zich nog niet hadden gerealiseerd dat er sprake was van een op handen zijnde verandering. Toch nam deze verschuiving in de politiek niet de vorm aan van een revolutie, maar werd ze gerealiseerd doorheen de berustende houding van enkele politici die behoorden tot El Movimiento (Franco's marionettenpartij en vakbond) en die jonge leden van de clandestiene oppositie die de weg van het compromis namen. Zij waren zich bewust van het feit dat de Spaanse samenleving te democratisch jong en ideologisch verdeeld was voor een drastische opsplitsing.

Het project Mel Valsinats-Transition(s) toont het iconografische universum van een fictieve onderzoeker, een nakomeling van ballingen uit de Spaanse Burgeroorlog, geboren in de dagen van de Overgang naar de democratie, die tracht haar eigen verhaal en dat van haar familie te begrijpen doorheen deze politieke evolutie. Doorheen dit proces, gevoerd aan de hand van persbeelden en teksten, sporen en herinneringen aan haar eigen en andere families, komt het werkelijke doel van haar onderzoek naar voren: het idee vreemd te zijn, niet aan een bepaalde plaats, maar aan een periode, ook al is het die waar men zelf toe behoort.

De poging om de geschiedenis en het persoonlijke verhaal naast elkaar te plaatsen leidt tot een verkenning van de mogelijkheid om de geschiedenis, alsook de relatie van het individu tot dat groter verhaal waarin het de rol van een loutere stunt lijkt te spelen, te veranderen.

Het resultaat is een multimedia-installatie, een scenario waarin Mel Valsinats deze onderwerpen doorheen familieherinneringen en geschiedenisboeken verkent. Een stil toneelstuk waarin een aantal experimenten met historische alteriteit worden gepresenteerd, niet als objecten van pure contemplatie, maar als triggers voor het her-verbeelden van herinneringen en toekomstige mogelijkheden voor voorbije gebeurtenissen.

Stephanie Syjuco “Empire/Other”


De in San Francisco levende kunstenaar Stephanie Syjuco, al geruime tijd geïnteresseerd in de politiek van de industrie en de ambachtelijke productie en hun relatie tot de globalisering en het kapitalisme, zet in het project "Empire/Other" haar verkenning van de schijnbare tegenstelling tussen het handgemaakte en het virtuele verder, om na te gaan hoe de samenleving kan omgaan met het conflict van de geschiedenis in de hedendaagse wereld. Het project maakt gebruik van 3-D modellering, scantechnologieën, digitale animatie, en keramiektechnieken om een multi-media-oeuvre dat ambachtelijke tradities kruist met de politiek van handelsroutes en gedwongen culturele overlappingen te genereren.

"Empire/Other" oorspronkelijk opgestart in de FLACC Werkplaats, begon met het voorbeeld van de koloniale erfenis van Belgisch Congo. De eerste projecttests omhelsden 3-D scans van Belgische Art Nouveau objecten uit de collectie van Het Stadsmuseum in Hasselt en aardewerk uit Belgisch Kongo uit de collectie van het MAS Museum in Antwerpen, daterend uit dezelfde periode van het begin van de 20e eeuw. De originele voorwerpen uit keramiek werden geproduceerd in eenzelfde tijdvak, maar laten zeer verschillende stijlen en kenmerken zien, waarbij hun vormelijk aspecten het directe gevolg zijn van een specifiek vakmanschap en culturele specificiteit. Syjuco, geboeid door de verborgen geschiedenis die in deze geladen voorwerpen is ingebed, gebruikt 3-D software-gebaseerde modelleringsalgoritmes om de cultureel verschillende virtuele vormen digitaal samen te brengen, en op die manier gebroken voorwerpen te creëren die weigeren zich als herkenbare objecten te presenteren. Deze letterlijke botsingen, die er uitzien als ijsbergen, scherven, of kristallijne gezwellen die ontspruiten uit organische vormen, worden driedimensionaal geprint in vaste vorm en uiteindelijk geproduceerd in keramische materialen, waardoor de conflicten opnieuw tastbaar worden in objecten die zich als psychologisch ‘bewijsmateriaal” van gemedieerde, onoplosbare geschiedenissen aan de toeschouwer presenteren.

"Empire/Other" is een langetermijnproject dat zal worden uitgebreid naar andere musea over de hele wereld; het zal gedeelde geschiedenissen vanuit verschillende collecties samenbrengen en ook andere koloniale machten (Britse, Franse, Spaanse, Amerikaanse) in zich opnemen.

Sep 14 – Okt 31, 2013 Sodermans Fruitmarkt 11, Hasselt (BE) Daan Gielis - Art Attack
Sep 14 – Nov 24, 2013 CIAP, Hasselt (BE) Ellen Schroven, IK ZIE IK ZIE
Sep 26 – Okt 27, 2013 Galerie Mieke van Schaijk, ’s-Hertogenbosch (NL) The Beginning of Something - met oa Angel de la Rubia en Elise Eeraerts
Sep 30 – Nov 3, 2013 Het Paviljoen, Gent (BE) Truck Stop, Karl Philips & Dennis Tyfus

Angel de la Rubia - OPEN STUDIO 21 OCTOBER


During Monday 21st of October FLACC will open its doors for visitors to this work-in-progress by Angel de la Rubia. Come join us anytime until 6pm, and if possible let us know of your attendance in advance via info@flacc.info, as the amount of visitors that the installation allows simultaneously is limited.

MEL VALSINATS – TRANSITION
La Transición (The Transition, The Shift) is the name we Spaniards give to the years that go from the murder of the Admiral Carrero Blanco by the terrorist group ETA in 1973, until the referendum for a new Constitution and the General Elections in 1978. The strike against the man called to succeed Franco as chief of a totalitarian regime accelerated the decay of a dictator that couldn’t deal with the present and awakened those among the civil society that had not realized that there was an imminent change to arrive. Still, this shift of political state of affairs didn’t take the form of a revolution, but was made by in acquiescence between a few politicians nursed in The Movement (Franco’s puppet party and union) and those young members of the clandestine opposition that took the path of compromise, understanding the Spanish society as too democratically raw and ideologically divided for a drastic unravelling.

The project Mel Valsinats-Transition(s) depicts the iconographical universe of a fictitious researcher, descendant of exiles from the Spanish Civil War and born in the days of the Transition to democracy, that tries to understand her own story and that of her family through the process of this political evolution. Along the way, using press images, and texts, traces and memories of her and other families the real object of her analysis turns to be the idea of being a foreigner not to a territory, but to a period of time, even when belonging to it.

The attempt at juxtaposing History and personal story leads then to an exploration on the possibility of changing history, and the relationship of the individual to that bigger tale in which it seems to play the role of a sheer stunt.

The result is a multimedia installation, the scenario in which Mel Valsinats explores this subjects among family memories and history books. A silent theater play in which several experiments on historical alterity are displayed not as objects of pure contemplation but as triggers for re-imagining memories and future possibilities for past events.

Stephanie Syjuco “Empire/Other”


Long interested in the politics of industry and craft production and its relationship to globalization and capitalism, San Francisco artist Stephanie Syjuco’s project “Empire/Other” furthers her explorations into the seemingly opposing sites of the handmade and the virtual, in order to ask how society can come to terms with the friction of history within the contemporary world. The project utilizes 3-D modeling and scanning technologies, digital animation, and ceramics processes to produce a multi-media body of work that intersects craft traditions with the politics of trade routes and forced cultural overlays.

Initiated at FLACC Workplace, “Empire/Other” began with the example of the colonial legacy of the Belgian Congo. The first project tests were done by 3-D scanning Belgian Art Nouveau objects from Het Stadmus Museum collection in Hasselt and Belgian Congo pottery from the MAS Museum collection in Antwerp, dating from the same period of the early 20th Century. The original ceramic objects were produced at parallel times but present very different styles and profiles, their silhouettes a direct result of their specific craftsmanship and cultural specificity. Interested in the hidden histories embedded in these charged objects, Syjuco has used 3-D software modeling algorithms to digitally force the culturally different virtual forms together, creating fractured objects that refuse to resolve into recognizable objects. Looking like icebergs, shards, or crystalline growths sprouting from organic shapes, this literal clash will be 3-D printed in solid form and eventually produced in ceramic materials, physicalizing these conflicts back into objects and presenting to the viewer mediated “evidence” of psychologically unresolvable histories.

“Empire/Other” is a long-term project that will extend to other museum holdings throughout the world, knitting together shared histories across disparate collections and expanding into other colonial powers (British, French, Spanish, American).

Sep 14 – Okt 31, 2013 Sodermans Fruitmarkt 11, Hasselt (BE) Daan Gielis - Art Attack
Sep 14 – Nov 24, 2013 CIAP, Hasselt (BE) Ellen Schroven, IK ZIE IK ZIE
Sep 26 – Okt 27, 2013 Galerie Mieke van Schaijk, ’s-Hertogenbosch (NL) The Beginning of Something - with ao Angel de la Rubia and Elise Eeraerts
Sep 30 – Nov 3, 2013 Het Paviljoen, Gent (BE) Truck Stop, Karl Philips & Dennis Tyfus