Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Head and Shoulders, Ann Clicteur en Paul Casaer
FLACC schept als werkplaats voor beeldende kunstenaars de organisatorische, inhoudelijke en technische voorwaarden om een aantal unieke kunstenaarsprojecten te realiseren. Daartoe selecteert de organisatie jaarlijks maximaal tien kunstenaars - uit binnen- en buitenland, jong en ervaren - om een nieuw project op te zetten. We zoeken hierbij een evenwicht tussen creatie- en onderzoeksprojecten en kunstenaars die concreter aan de slag gaan met de historische, geografische of sociale context van het centrum.

FLACC beschikt over professioneel uitgeruste ateliers voor metaal- en houtbewerking, een digitale studio (video en fotografie) en een ovenatelier. Een overzicht van de faciliteiten kunt u via deze link downloaden: Facilities-FLACC-studios

Oproep werkplaatsproject

Wie: beeldende kunstenaars in diverse media en disciplines. De projectvoorstellen dienen in te gaan op de voorgestelde thematiek.

Waar: FLACC, Genk in België 

Wanneer: een aaneengesloten periode van 3 maanden of ongeveer 90 dagen verdeeld over verschillende periodes vanaf januari 2013 tot december 2013
Deadline: 1 maart 2012

De oproep voor een werkplaatsproject is open voor alle beeldende kunstenaars. Door de diversiteit van onze werkplaatsen is de oproep gericht naar projecten in diverse media en disciplines. Vanaf 2013 gaat FLACC een meerjarig onderzoek starten, waarbij de veranderende artistieke arbeid als uitgangspunt wordt genomen, om via een historische analyse van het kunstenaarschap te onderzoeken. De analyse van het kunstenaarschap wordt als basis genomen voor de centrale vraag: is de kunstenaarswerkplaats in zijn huidige vorm nog het meest geschikte instrument om de artistieke productie te ondersteunen. De open call is enkel open voor projecten die ingaan op deze en onderstaande thematiek, namelijk de ontwikkeling van kunstenaarsrollen, de wisselwerking tussen lokale beeldtradities en het internationaal kunstenveld en als laatste de verschuivende productiemethodes en –technieken (met specifieke aandacht voor ambacht en hightech).

Het kunstenaarschap heeft in de moderne tijden een turbulente ontwikkeling doorgemaakt; de historische evolutie van kunstenaarsopleiding in het atelier (leerling) van een meester naar het ontstaan van de academie met het losweken van het kunstenaarschap van de ambachtelijkheid, met aandacht voor het conceptuele (vrije kunsten) tot de geacademiseerde kunstenaar en creatief ondernemer. Door deze ontwikkeling zijn ook de kunstenaarsrollen veranderd: van de mystificering van de kunstenaar als excentriek genie tot vercommercialiseerd beleggingsmiddel,van visionair tot 9-tot-5-werker. Kunstenaars die deze historische rollen en modellen onderzoeken, in vraag stellen hoe verre deze nog actueel zijn of ze koppelen aan contemporaine kunstenaarsmodellen (die vaak een gedeeltelijk overname of aanpassing van de historische concepten zijn) of alternatieve modellen ontwikkelen, worden gevraagd een projectvoorstel in te dienen. Hierbij wordt ook naar de voedende kracht van deze oude modellen gekeken (relevantie, zinvolheid, kwaliteit, etc.).

Buiten Europa ligt de relatie tussen contemporaine productie / discours en ambacht, beeldtraditie in relatie tot identiteit, vaak anders. Dit kan leiden tot een contaminatie van de lokale beeldtraditie door invloeden van het internationale kunstenveld of tot een verrijking van de het kunstendiscours. In de hedendaagse ontwikkeling van een "glokale" kunstwereld, waarin lokaal en globaal steeds meer verweven worden, komen beeldtalen en -tradities steeds meer samen, waarbij de eigen achtergrond of identiteit van de kunstenaar samensmelt met het globale kunstendiscour. De wisselwerking tussen de lokale beeldtraditie en een internationaal kunstenveld en de reactie hierop kunnen worden bevraagd in een projectvoorstel voor deze open call.

Er is een hernieuwde interesse in ambachtelijke werkwijzen en disciplines, die voorheen als perifeer en minder belangrijk werden geacht (keramiek, hout, glas, houtsnede, etc). Deze hernieuwde interesse valt samen met een herdefiniëring van manueel werk, ambacht, from scratch, binnen het veld van de eigentijdse media (laptopontwerp, hightech…). Het wordt vaak gebruikt door kunstenaars die historische materialen en technieken combineren met hedendaagse technieken en modellen, om zo tot een nieuwe werkwijze en beeldtaal te komen, om zo tot een zoektocht naar oorspronkelijkheid in de kunst, authenticiteit en eigen vertrekpunten te komen. De open call is specifiek open voor kunstenaars die deze modellen bevragen, dan wel de combinatie van high- en lowtech onderzoeken.

De werkperiode is 3 maanden fulltime of ongeveer 90 dagen verdeeld over de periode januari 2013 tot december 2013. FLACC biedt, naast technische, inhoudelijk en organisatorische begeleiding, de kunstenaars een accommodatie, een werkplaats, reiskostenvergoeding en een klein productie budget.

Presentatie

De resultaten van de werkperiodes van alle kunstenaars worden eind 2013 gepresenteerd bij een internationale projectpartner.

Aanvraagprocedure

Om een aanvraag in te dienen, vragen wij u om het aanvraagformulier en het excel sheet (vul het budget in) te gebruiken. De aanvraag moet bestaan uit een uitgebreid projectvoorstel, een nauwkeurig gecalculeerd budget, een (voorkeurs)werkperiode en C.V (in woord en beeld).

Meer informatie

Zie www.flacc.info voor meer informatie of contacteer Luuk Nouwen of Sarah Indeherberge via application@flacc.info .

Kevin Reynaert – Red Dot Communication Design Award

We melden met fierheid de Red Dot Communication Design Award 2011 voor het jaarboek FLACC 09, vormgegeven door onze collega Kevin Reynaert.
Meer info Red Dot Communication Design Award en hier

Simon Fujiwara in Tate St Ives

Werk van Simon Fujiwara kan je zien in Tate St Ives van 18 januari t/m 7 mei. De tentoonstelling is opgebouwd met recent en nieuw werk gerealiseerd in opdracht van Tate St Ives.
Meer info Tate St Ives

Sven Augustijnen – Spectres

Spectres is de volgende maanden te zien bij de appel (Amsterdam), festival IndieLisboa (Lissabon), Marres & Jan Van Eyck Academie (Maastricht), Vidéo Les Beaux Jours (Straatsburg). Spectres werd gerealiseerd met o.a. de steun van FLACC.
Meer info August Orts

Ronny Heiremans en Katleen Vermeir - The Residence

Het project “The Residence” is tentoongesteld in Argos (Brussel) van 29 januari t/m 1 April. Parallel met deze videoinstallatie presenteren Heiremans en Vermeir “The Residence (reading room)” in Extra City's project space van 3 februari t/m 1 april.
Meer info The residence – Argos
Meer info The Residence (reading room) – Extra City

The Residence is een productie van Limited Editions vzw gerealiseerd met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Coproductie: Argos (Brussels), C-Mine (Genk), Cultuurcentrum (Bruges), deBuren (Brussels), Extra City Kunsthal (Antwerp), FLACC (Genk), Manifesta 9 Limburg (Genk) and Triodos Fonds. Research support: artist residencies TIM (Beijing), CEAC (Xiamen).

Juan Duque – Zocalo

Zocalo is onderdeel van de tentoonstelling Mediation (Munchen) van 26 januari t/m 18 februari. Zocalo is het resultaat van een intensieve werkperiode in FLACC in 2011.
Meer info

Tinka Pittoors – Symbolic Violence

Op 16 februari, 20u00, wordt de eerste monografie, Symbolic Violence,van Tinka Pittoors voorgesteld in museum M te Leuven. De presentatie wordt ingeleid door M curator Eva Wittocx, gevolgd door een gesprek tussen Tinka Pittoors en coauteur / curator Tom Nys.
Meer info M Leuven

Lara Mennes - Capturing the Sensible – Memories in Architecture

Werk uit de serie Capturing the Sensible – Memories in Architecture is te zien in Galerie G. Beldé (Antwerpen) van 20 januari t/m 4 maart en in het Fotomuseum Provincie Antwerpen van 17 februari t/m 3 juni. Capturing the Sensible – Memories in Architecture werd geproduceerd met de steun van FLACC.
Meer info Galerie G. Beldé
Meer info Fotomuseum Provincie Antwerpen

Rebecca Lenaerts - Trekvogels/Oiseaux Voyageurs

Het project Trekvogels/Oiseaux Voyageurs is als audiovisuele installatie van vrijdag 17 t/m zaterdag 25 februari te zien in Kunstencentrum België en is gratis toegankelijk op vrijdag en zaterdag vanaf 19u00. Let op voor parallele activiteiten met inkom!
De installatie is met ondersteuning van FLACC gerealiseerd.

LIVE PREMIERE / VERNISSAGE: za 11 feb, 21u30 met KÖHN, REBECCA LENAERTS en LAURENT BONNET
Ticket informatie hier.

Okt 14, 2011 – Feb 12, 2012 De Appel, Amsterdam (NL) Sven Augustijnen, Spectres
Jan 18 – Mei 7, 2012 Tate St Ives, Cornwall (UK) Simon Fujiwara in Tate St Ives
Jan 20 – Mrt 4, 2012 Galerie Griet Beldé, Antwerpen (BE) Lara Mennes in Galerie Griet Beldé
Jan 26 – Feb 18, 2012 Platform 3, Munchen (D) Juan Duque - Zocalo
Jan 29 – Apr 1, 2012 Argos, Brussel (BE) Vermeir & Heiremans, The Residence (a wager for the afterlife) in Argos
Feb 2 – Apr 1, 2012 Extra City, Antwerpen (BE) Vermeir & Heiremans, The Residence (reading room) in Extra City
Donderdag, Feb 16, 2012 M, Leuven (BE) Tinka Pittoors - Symbolic Violence
Feb 17-25, 2012 — 19:00 Zaal België, Hasselt (BE) Rebecca Lenaerts - Trekvogels/Oiseaux Voyageurs
Feb 17 – Jun 3, 2012 Fotomuseum Provincie Antwerpen, Antwerpen (BE) Lara Mennes in Fotomuseum Provincie Antwerpen
Zaterdag, Feb 18, 2012 Vidéo Les Beaux Jours, Strasbourg (FR) Screening Spectres, Sven Augustijnen
Woensdag, Mrt 14, 2012 Marres & Jan Van Eyck Academie, Maastricht (NL) Screening Spectres, Sven Augustijnen
Apr 26 – Mei 5, 2012 IndieLisboa, Lisboa (PT) Screening Spectres, Sven augustijnen

Head and Shoulders, Ann Clicteur and Paul Casaer
As a workplace for visual artists, FLACC creates the organizational, technical and artistic conditions for the realization of original artists’ projects. To this end every year the organization selects a maximum of ten artists – from Belgium and abroad, young and experienced - to set up a new project. In so doing the organization endeavours to strike a balance between creative and research projects and artists who focus more specifically on the centre’s historical, geographic or social context.

FLACC has metal and woodworking workshops, a digital studio (film and photography) and a studio with kilns for ceramics. You can download an overview of the facilities from this link: Facilities-FLACC-studios.

Open Call

Who: visual artists working in a variety of media and disciplines are invited to submit project proposals along the lines set out below.
Where: FLACC, Genk in Belgium
When: a continuous period of three months, or approximately 90 days spread over different periods between January 2013 and December 2013
Deadline: 1 March 2012

The call is open to all visual artists. Owing to the diversity of our workshops, the application is open for projects in various media and disciplines. In 2013 FLACC is launching a research programme lasting several years. It will take changing artistic ‘labour’ as its starting point and study the artistic calling by means of a historical analysis. That analysis will be taken as the basis for the central question: is the artists’ workplace in its present form still the most appropriate instrument to support artistic production. The open call only invites projects which respond to this and the following themes, namely the development of artists’ roles, the interaction between local visual traditions and the international arts field and, lastly, changing production methods and techniques (paying special attention to old artisanal crafts and high technology).

The artistic calling has changed dramatically, evolving from an apprentice’s artistic training in the master’s workshop to the creation of academies with the gradual detachment of artistry from craftsmanship, through conceptual (free arts) to the academicized artist and creative entrepreneur. As a result the role of artists has also changed: from the mystification of the artist as an eccentric genius to commercialized investment, from visionary to 9-to-5-worker. Project proposals are invited from artists who research these historic roles and models, question their relevance today or link them to contemporary artists’ models (which often partly borrow from or adapt historical concepts) or develop alternative models. That proposal will also look at the sustaining force of these old models (relevance, significance, quality, etc.).

The relationship between contemporary production/discourse and craft, and visual tradition in relation to identity is often different outside Europe. This can result in the local visual tradition being contaminated by influences from the international arts field or to an enrichment of the artistic discourse. In the contemporary development of a ‘glocal’ art world in which local and global are ever more interwoven, visual languages and traditions increasingly converge, so that the artist’s own background and identity merge with the global artistic discourse. A project proposal for this open call might examine this interaction between the local visual tradition and an international arts field and the reaction to it.

There is renewed interest in artisanal methods of working and disciplines, which were previously deemed peripheral and less important (ceramics, wood, glass, woodcuts, etc). This renewed interest coincides with a redefining of manual work, crafts, working from scratch, within the field of contemporary media (laptop design, high tech, etc.). It is often used by artists who combine historical materials and techniques with contemporary techniques and models to arrive at a new way of working and visual language, so as to then go in search of originality in art, authenticity and new points of departure. The open call welcomes artists who explore these models or who research the combination of high and low tech.

The work period is three months fulltime or approximately 90 days spread over the period January 2013 to December 2013. As well as technical, organizational and artistic support, FLACC offers the artists a workplace, accommodation, travel expenses and a small production budget.

Presentation

The results of all the artists’ work periods will be presented to an international project partner at the end of 2013.

Application procedure

Please use our application form and excel sheet (fill in required budget) to apply. The application should include a well-defined project proposal, a thoroughly calculated budget, a preferable time frame and your résumé (text and images and/or video).

More information

For more info please visit www.flacc.info or contact Luuk Nouwen or Sarah Indeherberge at application@flacc.info .

Kevin Reynaert – Red Dot Communication Design Award

We are very proud to annouce the Red Dot Communication Design Award 2011 for the yearbook FLACC 09, designed by our colleague Kevin Reynaert.
More info Red Dot Communication Design Award and here

Simon Fujiwara in Tate St Ives

Work from Simon Fujiwara can be seen in Tate St Ives from 18 January until 7 May. The exhibition includes recent works and a number of newly commissioned works.
More info Tate St Ives

Sven Augustijnen – Spectres

Spectres will be shown, within the next months, in de appel (Amsterdam), festival IndieLisboa (Lisnoa), Marres & Jan Van Eyck Academie (Maastricht), Vidéo Les Beaux Jours (Strasbourg). Spectres was achieved with, among others, the support from FLACC.
More info August Orts

Ronny Heiremans en Katleen Vermeir - The Residence

The project “The residence” is on show in Argos (Brussels) from 29 januari t/m 1 April 2012.
Parallel met deze videoinstallatie presenteren Heiremans en Vermeir “The Residence (reading room)” in Extra City's project space van 3 februari t/m 1 april.
More info The residence – Argos
More info The residence (reading room) – Extra City

The Residence is a production of Limited Editions vzw supported by Flanders Audiovisual Fund and the Flemish Community. Coproduction: Argos (Brussels), C-Mine (Genk), Cultuurcentrum (Bruges), deBuren (Brussels), Extra City Kunsthal (Antwerp), FLACC (Genk), Manifesta 9 Limburg (Genk) and Triodos Fonds. Research support: artist residencies TIM (Beijing), CEAC (Xiamen).

Juan Duque – Zocalo

Zocalo is part from the exhibition Mediation (Munich) from 26 Januari until 18 February. Zocalo is the result from a intensive work period in FLACC in 2011.
More info

Tinka Pittoors – Symbolic Violence

On 16 February, 20h00, the first monography from Tinka Pittoors, Symbolic Violence, is being presented in museum M Louvain. Introduction will be from Eva Wittocx, M curator, followed by a converstation between Tinka Pittoors and co-author / curator Tom Nys.
More info M Leuven

Lara Mennes - Capturing the Sensible – Memories in Architecture

Work from the series Capturing the Sensible – Memories in Architecture is shown in Galerie G. Beldé (Antwerp) from 20 January until 4 March and in the Fotomuseum Provincie Antwerpen from 17 February until 3 June. Capturing the Sensible – Memories in Architecture was produced with the support from FLACC.
More info Galerie G. Beldé
More info Fotomuseum Provincie Antwerpen

Rebecca Lenaerts - Trekvogels/Oiseaux Voyageurs

The project Trekvogels/Oiseaux Voyageurs is on show in Artcentre Belgium (Kunstencentrum België) from friday 17 until 25 February every friday and saturday from 19h00 onwards. No admissions except for parallel events.
The installation was realized with the support of FLACC.

LIVE PREMIERE / VERNISSAGE: za 11 feb, 21h30 with KÖHN, REBECCA LENAERTS and LAURENT BONNET
Ticket information here.

Okt 14, 2011 – Feb 12, 2012 De Appel, Amsterdam (NL) Sven Augustijnen, Spectres
Jan 18 – Mei 7, 2012 Tate St Ives, Cornwall (UK) Simon Fujiwara in Tate St Ives
Jan 20 – Mrt 4, 2012 Galerie Griet Beldé, Antwerpen (BE) Lara Mennes in Galerie Griet Beldé
Jan 26 – Feb 18, 2012 Platform 3, Munchen (D) Juan Duque - Zocalo
Jan 29 – Apr 1, 2012 Argos, Brussel (BE) Vermeir & Heiremans, The Residence (a wager for the afterlife) in Argos
Feb 2 – Apr 1, 2012 Extra City, Antwerpen (BE) Vermeir & Heiremans, The Residence (reading room) in Extra City
Donderdag, Feb 16, 2012 M, Leuven (BE) Tinka Pittoors - Symbolic Violence
Feb 17-25, 2012 — 19:00 Zaal België, Hasselt (BE) Rebecca Lenaerts - Trekvogels/Oiseaux Voyageurs
Feb 17 – Jun 3, 2012 Fotomuseum Provincie Antwerpen, Antwerpen (BE) Lara Mennes in FoMu
Zaterdag, Feb 18, 2012 Vidéo Les Beaux Jours, Strasbourg (FR) Screening Spectres, Sven Augustijnen
Woensdag, Mrt 14, 2012 Marres & Jan Van Eyck Academie, Maastricht (NL) Screening Spectres, Sven Augustijnen
Apr 26 – Mei 5, 2012 IndieLisboa, Lisboa (PT) Screening Spectres, Sven augustijnen