Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

NIEUWSBRIEF september 2008 2/2 scroll down for English

FLACC

werkplaats voor beeldende kunstenaars

NICO DOCKX IN FLACC

© Jan Mast 2004

A dummy / a book

Vanuit zijn uitvalsbasis in Antwerpen reist Nico Dockx (1974, Ekeren) de wereld rond en ontwikkelt hij zijn werk vanuit de ontmoetingen met mensen en ervaringen. Zijn voortdurend groeiende bibliotheek van herinneringen en data ontstaan vanuit de (re)actie op de ruimtelijke en sociale context, veelal in dialoog met zijn omgeving. Dit ononderbroken proces resulteert in installaties, objecten, soundscapes, teksten, video’s… Recent participeerde Nico Dockx aan Manifesta 7, Bolzano, MAMbo - Museo d’arte Moderna di Bologna, Kunstverein Hannover en ontwikkelde het project Rainbow Audio Transformation voor Extra City, Antwerpen.

Sinds geruime tijd werkt Dockx aan een publicatie die steunt op tien jaar artistieke praktijk. Een reguliere opsomming of een catalogus zou veelal tekortschieten bij de veelheid en de verscheidenheid van zijn kunstenaarspraktijk. Zijn steeds wisselende en evoluerende ervaringsarchief en de interpretatie ervan dwingt de kunstenaar tot een permanente evaluatie en herordening. Eigen aan het coöperatieve karakter van het werk verkiest de kunstenaar om het boek te laten ontstaan op een interactieve manier. Begin 2009 wil Dockx een functionele dummy voorstellen. Deze bètaversie van het finale boek laat nieuwe aanvullingen of lagen toe die tot een representatief eindresultaat kunnen leiden. De publicatie en het onderliggend onderzoek verlopen in samenwerking met Thomas Boutoux, Valerie Chartrain, Catherine Chevalier, Lieve Laporte en Jan Mast. Ze komt tot stand in samenwerking met LIGHTMACHINE en FLACC.

Op zaterdag 20 september organiseert de kunstenaar in FLACC een besloten workshop met een aantal deskundigen die in gesprek gaan over de structuur, inhoud en methode van het boek. Om 19.30 u voorziet de kunstenaar aansluitend een informeel diner waarop iedereen is uitgenodigd. Graag een seintje als u hieraan wil deelnemen op flacc@skynet.be of 089 84 52 23. Naar aanleiding van het event stelt de kunstenaar bovenop een nieuwe uitgave voor.

Zaterdag 20 september 2008 om 19.30 u.

FLACC, Casino Modern

LEZING MARK KENT

Dit voorjaar ontwikkelde en presenteerde Mark Kent (1972, Cork, Ierland) de sculptuur ‘Industrial Sound Recordings from Gemaal’. De kunstenaar ontwierp het werk op basis van geluidscoördinaten die hij registreerde op verschillende sites in de Euregio. Het resultaat is een modulair monument dat, conform de respectievelijke geluidsopnames, in een wisselende vorm wordt gemonteerd. Eerder dit voorjaar stond het werk opgesteld in AINCI Maastricht, IKOB Eupen, de Kraftcentrale Alsdorf en aan C-MINE, Genk. Het project werd gecoördineerd door FLACC in het kader van Gemaal, een Euregionale culturele samenwerking tussen de steden Genk, Eupen, Maastricht en Alsdorf, ondersteund door de Europese Gemeenschap (Interreg III). Op zaterdag 27 september houdt de kunstenaar in FLACC een lezing waarin hij terugblikt op het project en ook zijn vroegere werk kadert.

Naar aanleiding van het project wordt ook een publicatie uitgegeven met een essay van Maria Jönsson.
Zaterdag 27 september 2008 om 20.00 u

FLACC – Casino Modern

HECTOR ZAMORA - A BELGIAN IS BORN WITH A BRICK IN THE STOMACH, 07.09.2008

Hector Zamora

Meer foto’s op www.flacc.info

RECEPTIEVE WERKING

Agnès Geoffray printte in FLACC voor haar tentoonstelling in STUK, Leuven, die nog loopt tot 19 oktober. Via de Jan van Eyck Academie, Maastricht, maakte Eleni Kamma gebruik van de digitale studio. Verder werkten ook Sarah Van Marcke en David Bergé in FLACC.

FLACC

André Dumontlaan 2, B-3600 Genk

T #32 (0)89 84 52 23

F #32 (0)89 84 52 24

E flacc@skynet.be

www.flacc.infoMet de steun van de Vlaamse Gemeenschap, Provincie Limburg en Stad Genk.

FLACC is een structurele partner van het Platform Limburg Beeldende Kunsten.Deze e-mail werd verzonden door flacc@skynet.be De e-mailadressen worden enkel en alleen gebruikt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en worden niet verder verspreid. Indien u in de toekomst geen informatie meer wenst te ontvangen van FLACC, gelieve deze mail te beantwoorden.

NEWSLETTER September 2008 2/2

FLACC

workplace for visual artists


NICO DOCKX IN FLACC

A dummy / a book

From his operating base in Antwerp Nico Dockx (1974, Ekeren) travels around the world, developing his work out of past encounters and experiences. His constantly growing library of memories and data is being created by (re)acting to the spatial and social context, often in a dialogue with his surroundings. This continuous process results in installations, objects, soundscapes, texts, videos, etc. Recently Nico Dockx participated in Manifesta 7, Bolzano, MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna, Kunstverein Hannover. He also developed the project Rainbox Audio Transformation for Extra City in Antwerp.

For some time Nico Dockx has been working on a publication that captures ten years of artistic practice. A regular description or catalogue would not suffice to illustrate the many-sidedness and complexity of the artist's practice. His ever-changing and evolving archives of experiences and interpretations compel the artist to evaluate and rearrange his work constantly. The artist has decided to create the book in an interactive way, which is in keeping with the co-operative character of his work. At the beginning of 2009 Dockx is going to present a functional dummy. This beta version of the final book will allow for new additions or layers which may lead up to a representative end result. The publication and the underlying investigation are carried out in cooperation with Thomas Boutoux, Valerie Chartrain, Catherine Chevalier, Lieve Laporte and Jan Mast. It is a joint project with LIGHTMACHINE and FLACC.

On Saturday 20 September the artist organizes a private workshop in FLACC with a number of experts who will discuss the structure, the contents and the method of the book. It will be followed by an informal dinner at which everyone is welcome. Please let us know if you wish to attend by sending a mail to flacc@skynet.be. You can also reach us at 089 84 52 23. On the occasion of this event the artist will also present a new edition.
Saturday 20 September 2008 at 19:30 hours

FLACC – Casino Modern

LECTURE MARK KENT

This spring Mark Kent (1972, Cork, Ireland) developed and presented the sculpture 'Industrial Sound Recordings from Gemaal'. The artist created the work based on sound coordinates he registered at various locations in the Euregion. The result is a modular monument, that is put together in various forms, conform the respective sound recordings. Earlier this year the work was exhibited in AINCI Maastricht, IKOB Eupen, the Kraftcentrale Alsdorf and near C-Mine, Genk. The project was co-ordinated by FLACC within the framework of Gemaal, a cultural collaboration in the Euregion between the cities of Genk, Eupen, Maastricht en Alsdorf and is financially supported by the European Community (Interreg III). On Saturday 27 September the artist will give a lecture in FLACC, during which he will look back at the project and also discuss his earlier work.

For the occasion of the project a work is published containing an essay by Maria Jönsson.

Saturday 27 September 2008 at 20.00 hours

FLACC – Casino Modern

HECTOR ZAMORA - A BELGIAN IS BORN WITH A BRICK IN THE STOMACH, 07.09.2008

Hector Zamora

More photos at www.flacc.info

HOSTED ACTIVITIES

It was in FLACC that Agnès Geoffray printed for her exhibition in STUK, Leuven, which will last until 19 October. Eleni Kamma, from the Jan van Eyck Academie, Maastricht, is presently working in the digital studio. Also Sarah Van Marcke and David Bergé have been working in FLACC.

FLACC

André Dumontlaan 2, B-3600 Genk

T #32 (0)89 84 52 23

F #32 (0)89 84 52 24

E flacc@skynet.be

www.flacc.info


With the support of the Flemish community, the Province of Limburg and the City of Genk.

FLACC is a structural partner of the Platform Limburg Beeldende Kunsten.

This mail was sent by flacc@skynet.be. Your personal data are only used to inform you about the activities of FLACC. If you don't want to recieve information from FLACC anymore, please reply to this e-mail.