Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

NIEUWSBRIEF augustus 2008 scroll down for English

FLACC

werkplaats voor beeldende kunstenaars

TOM VANSANT IN FLACC

Boot Gennesaret, M. Joors

'Un fleuve gelé dans la toundra'

Tom Vansant (1974, Geel) zet in FLACC een traject uit dat vertrekt vanuit het omvangrijke archief van Eerwaarde heer Jozef Moors (1908-1980). Moors, een toegewijd priester en onderwijzer, is een grootoom van Vansant. Zijn persoonlijke verzameling kleinbeeld-fotografie, 8 mm films, geluidsbanden en geschriften dateren van einde jaren ’20 tot begin jaren ’70. Tom Vansant vindt in deze verzameling sterke beweegredenen om het archief te implementeren binnen zijn kunstpraktijk.

De aanpak van de kunstenaar is intens, compulsief en hoegenaamd niet onder een noemer te vatten. In het verleden werkte hij met steeds wisselende media en strategieën wat zich onder meer toont in de vorm van video’s, sculpturen, interventies, workshops, publicaties en performances. Vansant is een iconoclast van de eigen beeldtaal en omschrijft zijn praktijk als ‘het herontdekken in afgeleide bewegingen en tegenstellingen’.

De kunstenaar benoemt dit traject als een ‘analogon’, een parallel of overeenkomstig denkmodel. Hij legt zich toe op het doorgronden, bewerken en vastleggen van de verzameling en maakt ook de toevoegingen en ingrepen op het archief zichtbaar. Vanuit de onafgeronde inventaris wisselen voortdurend condities die aanleiding geven tot interventie, (re)productie, communicatie, open en besloten toonmomenten.

'Un fleuve gelé dans la toundra' kondigt zich aan als een sitcom. De karakters spelen vanuit hun diversiteit in op de samenloop van alledaagse omstandigheden: de historische en autobiografische sfeer van archiefdocumenten, het engagement en de operationele omgeving van FLACC, de betrachting en ambitie van de kunstenaar, het (on)begrip en de taal van de woordvoerders¹. In het toevallige en eigenaardige heden worden hun trouwe gewoontes verplaatst en opgetekend. U kan als live-publiek worden uitgenodigd.


In het archief van J.Moors treft Tom Vansant aan:

‘technische apparatuur voor de registratie en projectie van beeld en geluid;
uitvoerig beschreven en geïllustreerde reisverslagen die als revues werden uitgewisseld en verspreid tussen reisgenoten en familieleden; foto’s en dia’s van landschappen, excursies en processies, andere geestelijken, vrienden, familie, dorpskerken en kathedralen, tijdsbeelden, binnen- en buitenland, portretten,…; Bewerkingen van verhalen en toneelstukjes voor de jeugd geschreven onder pseudoniem van M. Joors; geloof en overlevering als grondslagen van mijnheer Directeurs’ roeping als priester en onderwijzer; geschiedenis en slow-motion van het archief binnen de familiebanden langs moederszijde, een nalatenschap en een kroniek; de ontdekking van 'un fleuve gelé dans la toundra' ; de veelzijdig en dubbelzinnige verwantschap tussen Tom Vansant, mijnheer Directeur en Paul, een oom die met een cinematografische twist een stop-motion film toevoegde aan de nalatenschap van mijnheer Directeur; een vertraagd generatiecomplot samenvallend met de beweegredenen van Tom Vansant; oervlaamse dinges; nostalgische stemmen die spreken over betrokkenheid, godsnaam, idealisme, gemeenschap en tijd; onvoorwaardelijkheid van katholieke godsdienst, ingebed in ons onderbewustzijn; biografisch materiaal en zinspelingen tot interpretaties omtrent de figuur van mijnheer Directeur; een blijspel over geloof in generaties na de zijne, in vele beeldopnamen en vertellingen gedeeld door een stam in de twintigste eeuw; een tijdsbeeld van verlangens en idealisme in beeld en taal;
een scenario zoals uw wil geschiedde…;

¹ Woordvoerders: Tom Vansant, Joris Vermeulen, Tineke Jager en FLACC

PICKNICK HECTOR ZAMORA

Begin september verblijft Hector Zamora (1974, Mexico City, Mexico) voor de derde maal in FLACC. Deze keer organiseert hij een picknick op locatie om zijn interventie tussentijds toe te lichten. Geïnteresseerden verzamelen aan FLACC en worden naar de voet van de ‘terril’, de mijnafvalberg van Winterslag gebracht. Vanaf daar volgt een wandeling naar de top van de heuvel en een picknick. Bij een hapje en drankje licht de kunstenaar de voorstudies toe en zet met de deelnemers een aantal vormoefeningen op. Het kan gaan om licht fysieke arbeid. Gelieve op voorhand je aanwezigheid te bevestigen op flacc@skynet.be.
Zondag 7 september 2008 om 16.00 u

FLACC – Casino Modern

RECEPTIEVE WERKING

Tijdens de zomermaanden werkt Ronny Delrue aan de voorbereiding van de expo ‘Touching the earth and the sky’ die dit najaar plaatsvindt in Z33. Bart Geerts werkt op permanente basis in FLACC aan zijn doctoraat. Luc Coeckelberghs, Suse Weber, Romain Bailly en Tom Vanuytrecht zijn aan het werk in ‘Head and Shoulders’. Felix Baumsteiger, André Bertels, Ludo Bex, Frank J.M.A. Castelyns, Bert Colla en enkele leden van de TEUFELSgroup maken gebruik van de digitale studio.

FLACC

André Dumontlaan 2, B-3600 Genk

T #32 (0)89 84 52 23

F #32 (0)89 84 52 24

E flacc@skynet.be

www.flacc.infoMet de steun van de Vlaamse Gemeenschap, Provincie Limburg en Stad Genk.

FLACC is een structurele partner van het Platform Limburg Beeldende Kunsten.Deze e-mail werd verzonden door flacc@skynet.be De e-mailadressen worden enkel en alleen gebruikt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en worden niet verder verspreid. Indien u in de toekomst geen informatie meer wenst te ontvangen van FLACC, gelieve deze mail te beantwoorden.

NEWSLETTER August 2008

FLACC

workplace for visual artists


TOM VANSANT IN FLACC

'Un fleuve gelé dans la toundra'

Tom Vansant
(1974, Geel) is creating a project in FLACC based on the archives kept by the Reverend Jozef Moors (1908-1980). Moors, a devoted priest and teacher, was Vansant's great-uncle. His personal collection of photos, 8mm films, audiotapes and documents dates from the late twenties to the early seventies. In this collection Tom Vansant finds strong motivation for implementing the archives in his artistic practice.

The artist's approach is intense, compulsive and impossible to sum up in one phrase. In the past Vansant worked with continually changing media and strategies, which resulted in videos, sculptures, interventions, workshops, publications and performances. The artist is an iconoclast of his own visual language and describes his practice as 'rediscovering in derived movements and contradictions'.

Vansant calls this artistic trajectory an 'analogon', a parallel or similar frame of mind. In the present project he explores, reworks and records the archives and also reveals the additions and interventions that were made. The constantly changing conditions of the unfinished inventory give rise to interventions, (re)productions, communication, opened and closed public moments.

'Un fleuve gelé dans la toundra' will appear to be a sitcom. The characters, diverse as they are, react in different ways to the concurrence of daily events, the historical and autobiographical character of archived documents, the engagement and the operational environment of FLACC, the artist's ambitions and desires, the spokespersons' (mis)understandings and idiom¹. Their faithful habits are transferred into the accidental and peculiar present and recorded. You may be invited as a live audience.


In J. Moors's archives Tom Vansant has found:

‘technical equipment for recording and projecting images and sound;
extensive and amply illustrated holiday diaries which were exchanged and distributed amongst fellow travellers and relatives; photos and slides of landscapes, excursions and processions, other priests, friends, relatives, village churches and cathedrals, pictures of bygone times, home and abroad, portraits, etc.; Adaptations of stories and plays for children written under the pseudonym of M. Joors; faith and tradition as the foundations of Mr. Headmaster's calling as a priest and a teacher; history and slow motion of the archives within the mother's side of the family, a legacy and a chronicle; the discovery of 'un fleuve gelé dans la toundra'; the multifaceted and ambiguous relationship between Tom Vansant, Mr. Headmaster and Paul, an uncle who, with a cinematographic twist, added a stop motion film to Mr. Headmaster's legacy; a tardy generation conspiracy coinciding with Tom Vansant's motivation; archetypal Flemish ‘things’; nostalgic voices talking of engagement, heaven's name, idealism, community and time; the absoluteness of the Roman Catholic faith, embedded in our subconsciousness; biographical material and allusions to interpretations of the ‘Mr. Headmaster’ character; a comedy about the significance of faith for future generations, in many images and stories shared by a twentieth century tribe; a picture of an era of longings and idealism in words and images;
a scenario as thy will be done...'

¹ Spokespersons: Tom Vansant, Joris Vermeulen, Tineke Jager and FLACC

PICNIC HECTOR ZAMORA

At the beginning of September Hector Zamora (1974, Mexico City, Mexico) will reside in FLACC for the third time. This time he will organize an on site picnic to talk about his ongoing intervention. The audience will gather in FLACC and will be brought to the base of the 'terril', the slag heap of Winterslag coal mine. From there they are going to walk to the hilltop for a picnic. There will be snacks and refreshments and the artist is going to amplify his preliminary studies and take on a few form exercises with the participants. Some light physical labour may be involved. Please confirm your presence beforehand at flacc@skynet.be.
Sunday 7 September 2008 16.00 hours

FLACC – Casino Modern

HOSTED ACTIVITIES

During the summer months Ronny Delrue is preparing the exhibition ‘Touching the earth and the sky’ which will be held this autumn in Z33. Bart Geerts is permanently based in FLACC to work for his doctor's degree. Luc Coeckelberghs, Suse Weber, Romain Bailly en Tom Vanuytrecht are working on ‘Head and Shoulders’. Felix Baumsteiger, André Bertels, Ludo Bex, Frank J.M.A. Castelyns, Bert Colla and some members of the TEUFELSgroup are occupied in the digital studio.

FLACC

André Dumontlaan 2, B-3600 Genk

T #32 (0)89 84 52 23

F #32 (0)89 84 52 24

E flacc@skynet.be

www.flacc.info


With the support of the Flemish community, the Province of Limburg and the City of Genk.

FLACC is a structural partner of the Platform Limburg Beeldende Kunsten.

This mail was sent by flacc@skynet.be. Your personal data are only used to inform you about the activities of FLACC. If you don't want to recieve information from FLACC anymore, please reply to this e-mail.