nl | en steun ons

KINDERKUNSTENFABRIEK - Zoete Leugens

Alexandra Crouwers, Sarah Corynen, Greet De Gendt, Nathalie Vanheule, Beatrijs Lauwaert, Manor Grunewald, Karin Peulen, Sara Bomans, Arno Roncada, Wim Rombouts

Het schoonheidsideaal in de hedendaagse cultuur was thema van de jaarlijks weerkerende 'Kinderkunstenfabriek' en werd gepresenteerd onder de veelzeggende titel ‘Zoete Leugens’. Bij dit concept figureren kunstenaars – in tegenstelling tot wat men doorgaans zou denken – niet als de artistieke begeleiders van kinderen, maar laten de ’meesters’ zich in hun werk zelf leiden en beïnvloeden door de uitgezonden prikkels van deze acht tot twaalfjarigen. Tien kunstenaars gingen, geassisteerd door vijfhonderd Genkse kinderen uit de lagere school, aan de slag rond trefwoorden die betrekking hadden op de essentie van het onderwerp of die zich in de marge van het gegeven bevonden. Het resultaat was boeiend en divers.
In deze exploratietocht naar aard en betekenis van het schoonheidsideaal werden uiteraard vragen gesteld betreffende het ‘schone’ en bijna vanzelfsprekend ook aangaande het ‘lelijke’. Dat dergelijke vragen kunnen resulteren in verscheiden en verrassende antwoorden benadrukten de uitgestalde creaties van de door dreumesen vergezelde artiesten.
De hedendaagse mens laat zich veelal leiden en/of verleiden door ideaalbeelden die niet zelden ontdaan zijn van natuurlijkheid en die door hun gekunsteldheid nauwelijks of niet bereikbaar zijn en bovendien zelden voldoening schenken. De kunstenaars en hun respectievelijke teams, benadrukten de betekenis en de analisering van het naakt, peilden naar het werkelijkheidsgehalte van dat ‘lichamelijk schone’ en onderzochten of dat een louter hedendaags fenomeen is. En omdat ze zich bewust waren van het gegeven - dat niet louter het naakte aanleiding is tot een schoonheidservaring, tot verleiden en uitstallen - onderzochten ze evenzo de betekenis van kleding. Dat laatste impliceert dat ze ook niet omheen de wereld van de mode konden en evenmin omheen de daarbij horende industrie met haar arsenaal aan trucjes om mensen te laten zweven, dromen ... bedriegen of de ‘zoete leugen’, zoals het thema van het project al aangaf. De participanten stelden zich ook vragen rondom het eigen lichaam en de aanvaardbaarheid daarvan, ook wanneer dat niet perfect is. Kan een mens niet zijn wie hij is, moet hij noodgedwongen opkijken naar het andere en zichzelf voortdurend - naargelang de wisselende tendensen - gaan transformeren en/of vervormen? Wat zijn de kwaliteiten van datgene dat afwijkt van de gepresenteerde normen, wat zijn de kwaliteiten van de kleine oneffenheden en wat zijn de kwaliteiten van het eigen’aardige’ en de individuele expressie enz.? De antwoorden op al deze vragen waren – zoals al gezegd - vaak verrassend voor zowel de kinderen als voor de artiesten en in die zin werkten ze wederzijds bevruchtend en leidden ze naar verbazingwekkende creaties. En dat laatste... de verwondering is nu toch een prominente kwaliteit bij uitstek van kunst.

Het hele gebeuren van de kunstcreatie werd ook permanent verslagen door kleine would-be reporters, die van het ene naar het andere atelier holden. De tien kunstenaars die zich graag op sleeptouw lieten nemen door die enthousiaste bende waren: Alexandra Crouwers, Sarah Corynen, Greet De Gendt, Nathalie Vanheule, Beatrijs Lauwaert, Manor Grunewald, Karin Peulen, Sara Bomans, Arno Roncada en Wim Rombouts.

KINDERKUNSTENFABRIEK - Zoete Leugens

Alexandra Crouwers, Sarah Corynen, Greet De Gendt, Nathalie Vanheule, Beatrijs Lauwaert, Manor Grunewald, Karin Peulen, Sara Bomans, Arno Roncada, Wim Rombouts

Tien kunstenaars gingen, geassisteerd door vijfhonderd Genkse kinderen uit de lagere school, aan de slag rond trefwoorden die betrekking hadden op de essentie van het onderwerp (Zoete Leugens) of die zich in de marge van het gegeven bevonden.
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001