Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Nieuwe artistiek directeur FLACC en CIAP

Orlando Maaike Gouwenberg wordt de nieuwe artistiek directeur van CIAP en FLACC.

De twee fuserende organisaties stellen een gezamenlijke artistiek directeur aan om samen een gemeenschappelijke toekomst op de C-mine site op te bouwen.
 
Orlando Maaike Gouwenberg (NL), curator en initiatiefnemer werkzaam vanuit Europa en de VS, is benoemd tot nieuwe artistiek directeur van CIAP, platform voor hedendaagse kunst, en FLACC, werkplaats voor beeldende kunstenaars. Ze zal de twee organisaties door de spannende transitieperiode naar een gemeenschappelijke toekomst leiden. Nog dit jaar zullen CIAP en FLACC fuseren en in 2022, als één organisatie, verhuizen naar een nieuwe locatie op de C-mine site in Genk.
 
Gouwenberg brengt een frisse blik, onderbouwd door een groot netwerk en internationale ervaring. Momenteel is ze co-curator voor Melanie Bonajo's presentatie voor het Nederlands Paviljoen op de Biënnale van Venetië 2022.
 
image © Roosje Klap
Nadat ze de multidisciplinaire tentoonstellingsruimte Expodium in Utrecht runde, nam ze deel aan het gerenommeerde de Appel Curatorial Programme (2006-07) en werkte bij het onderzoeks- en productieplatform If I Can't Dance, I Don't Want To Be Part of Your Revolution (2007-11). Tijdens het directeurschap van Defne Ayas bij Kunstinstituut Melly was Gouwenberg betrokken bij grote projecten van Alexandre Singh, Michael Portnoy en Rana Hamadeh. In 2010 initieerde Gouwenberg samen met kunstenaar Keren Cytter en curator Kathy Noble A.P.E. (art projects era), dat zich richtte op projecten die niet passen binnen traditionele institutionele kaders. Sinds 2012 maakt ze deel uit van de commissie korte en mid-length film by het International Film Festival Rotterdam. In 2014 richtte ze samen met Joris Lindhout het multidisciplinaire internationale residentie programma Deltaworkers in New Orleans op en in 2017 trad ze toe tot het Performa-team in New York als producer at large. 
 
De nieuwe directeur treedt aan in een bijzonder complexe, fragiele en uitdagende context, maar ook één die nieuwe perspectieven en experimentele strategieën vereist. “Het is een ongekende tijd die om uitgesproken keuzes vraagt,” zegt ze. “We zitten in de uitloop van de pandemie die de drukke, snelle, volle kapitalistische wereld een spiegel heeft voorgehouden en het individu heeft gedwongen om aan de ene kant terug te gaan naar een kleine, soms eenzame, lokale manier van leven in fysieke zin, en aan de andere kant de mogelijkheden van communiceren, werken en presenteren online heeft verbreed. Het is dan ook een bijzonder moment om te kijken hoe twee sterke, lokaal verankerde instellingen zowel bewust lokaal als internationaal kunnen opereren, in de fysieke en de virtuele ruimte.”
 
CIAP en FLACC zijn overtuigd dat Gouwenberg, met haar ruime, veelzijdige ervaring en ongebreideld enthousiasme, de ideale persoon is om het voortouw te nemen bij het vormgeven van de visie voor de nieuwe organisatie. “Het DNA van de nieuwe organisatie, voortkomend uit twee bestaande instellingen, is rijk, gelaagd en biedt kansen,” aldus de kersverse directeur. “Het is als een lichen waarbij 1+1=meervoud de regel is en specifieke combinaties van chromosomen de vormen creëren die niemand van te voren had kunnen bedenken. Het is deze meerstemmigheid waarin potentie zit en die mij drijft. Het programma dat ik wil ontwikkelen voor FLACC/CIAP zal op maat worden uitgevoerd en kent een sociaal politieke focus (vanuit de sterke inhoudelijke lijn die er al is). De organisatie volgt uit het programma, waarbij het belang van de kunst, de kunstenaars en de verbinding met het publiek en de onderlinge dynamiek bepalend is.”

Mei 2 – Aug 29, 2021 M HKA, Antwerpen (BE) Jumana Manna - Dertig loodgieters in de buik
Jul 2 – Sep 12, 2021 Emergent, Veurne (BE) Ariane Loze - Au delà ... en deçà

New artistic director of FLACC and CIAP

Orlando Maaike Gouwenberg becomes the new artistic director of CIAP and FLACC.

The two merging organisations appoint a joint artistic director to build together the common future on the C-mine site.

Orlando Maaike Gouwenberg (NL), curator and initiator working from Europe and the US has been appointed as new artistic director of CIAP, platform for contemporary art, and FLACC, workplace for visual artists. She will lead the two organisations through the exciting transition period into the common future. Still this year, CIAP and FLACC will merge, and in 2022, already as one organisation will move to a new location on the C-mine site in Genk.
 
Gouwenberg brings to the table a fresh perspective, underpinned by a substantial international network and experience. Currently, she is the co-curator for Melanie Bonajo's presentation for the Dutch Pavilion at the Venice Biennale 2022. 
 
image © Roosje Klap
After running multidisciplinary exhibition space Expodium in Utrecht, Gouwenberg participated in the renowned de Appel Curatorial Program (2006-07) and worked at the research and production platform If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (2007-11). During the directorship of Defne Ayas at Kunstinstituut Melly, she was involved in major projects by Alexandre Singh, Michael Portnoy, and Rana Hamadeh. In 2010, together with artist Keren Cytter and curator Kathy Noble, Gouwenberg initiated A.P.E. (art projects era), which focused on the development of projects that cannot be realised within traditional institutional formats or frameworks. Since 2012 she’s part of the short and mid-length committee at International Film Festival Rotterdam. In 2014, she founded the multidisciplinary residency program Deltaworkers in New Orleans together with Joris Lindhout, and in 2017, Gouwenberg joined the Performa team in New York as producer at large. 
 
The new director takes up the position in a particularly complex, fragile, and challenging context, but also one that requires new perspectives and experimental strategies. “It is an unprecedented time that calls for outspoken choices,” she says. “We are at the tail end of the pandemic that has held up a mirror to the fast-paced, overcrowded capitalist world and forced the individual, on the one hand, to revert to small, local, sometimes lonely, physical ways of living, and on the other hand, expanded the possibilities of communicating, working, and presenting online. It is, therefore, a particular moment to look at how two strong locally-anchored institutions can consciously operate locally as well as internationally; in physical and virtual space.”
 
CIAP and FLACC are convinced that Gouwenberg, with her versatile experience and unfettered enthusiasm, is the best person to take the lead in shaping the vision for the new organisation. “The DNA of the new organisation, originating from two existing institutions, is rich, layered and offers opportunities,” said the freshly appointed director. “It's like a lichen where ‘1+1=plural’ is the rule and where specific combinations of chromosomes create the shapes that no one could have imagined in advance. It is this polyphony that bears potential and that drives me. The program that I want to develop for FLACC/CIAP will be tailor-made and will have a socio-political focus, building on the already existing basis. The organisation grows from the programme, in which the importance of art, the interest of artists and the connection with the public are key.”

Mei 2 – Aug 29, 2021 M HKA, Antwerpen (BE) Jumana Manna - Thirty Plumbers in the Belly
Jul 2 – Sep 12, 2021 Emergent, Veurne (BE) Ariane Loze - Au delà ... en deçà