Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Vacature artistiek directeur

FLACC ANDRÉ DUMONTLAAN 2, 3600 GENK
CIAP C-MINE, 3600 GENK

FLACC vzw en CIAP vzw zoeken een bevlogen artistiek directeur om samen met het team een nieuwe organisatie vorm te geven.

Dit jaar nog fuseren CIAP, platform voor actuele kunst, en FLACC, werkplaats voor beeldende kunstenaars, tot één organisatie, die in 2022 zal verhuizen naar een nieuwe locatie op de C-mine site. De nieuwe organisatie zal de sterktes en werking van beide partners combineren: FLACC, met hun jarenlange expertise in atelierwerking en het ondersteunen van artistieke ontwikkeling, en CIAP met hun model van de Kunstverein en 45 jaar ervaring in het bemiddelen en presenteren van hedendaagse beeldende kunst.
In synergie met C-mine en andere gelijkgestemde partners zal de nieuwe organisatie de kunstenaars ruimte, tijd en middelen bieden om te experimenteren, om nieuwe projecten te ontwikkelen en deze ook met anderen te delen. Met een breed aanbod aan activiteiten – workshops, tentoonstellingen, lezingen, sociale bijeenkomsten en nog veel meer – wordt het een nieuwe ontmoetingsruimte voor kunstenaars, kunstliefhebbers, buren en een breder publiek. De innovatieve, creatieve sfeer van C-mine en van Genk — een stad in constante transformatie — vormt een vruchtbare bodem voor deze nieuwe ontwikkeling. In lijn met de geschiedenis van Genk als “station d’artistes”, geliefd toevluchtsoord van kunstenaars, onderzoekers en denkers, liggen hier kansen om een kunstenaarskolonie van de toekomst te zijn.

Meer info over CIAP en FLACC is hier te vinden:
www.ciap.be
www.flacc.info

Takenpakket

• Je neemt de leiding in het uittekenen en uitvoeren van de artistieke plannen van de nieuwe organisatie en cureert ambitieuze projecten in nauw overleg met het team en het artistiek comité;
• Je werkt nauw samen met kunstenaars uit binnen- en buitenland en weet een visie en ideeën te vertalen in een gedragen en realistisch kader;
• Je bereidt samen met het team een ambitieus beleidsplan voor met het oog op de subsidieaanvraag die eind 2021 bij de Vlaamse overheid moet worden ingediend voor de werking van de nieuwe organisatie;
• Je bent de woordvoerder en het gezicht van de organisatie naar buiten; en geeft op hun terrein ruimte aan je collega’s, de artistiek leider van het werkatelier en de curator.
• Je brengt, in afstemming met het team, verslag uit aan de raad van bestuur en de artistieke commissie op artistiek vlak;
• Je stemt het zakelijk-financieel aspect van je plannen af met de zakelijk leider.
• Je stelt jaarverslagen, beleidsplannen, subsidiedossiers en andere vormen van rapportering op.

Profiel

• Je beschikt minstens over een masterdiploma of gelijkwaardige relevante ervaring;
• Je hebt minstens 5 jaar relevante werkervaring in een leidinggevende functie;
• Je hebt grote interesse in / affiniteit met de hedendaagse beeldende kunsten;
• Je hebt ervaring als leidinggevende en bent bij uitstek iemand die verbindend werkt en het beste in anderen naar boven kan halen (in het externe netwerk, de interne organisatie en bij kunstenaars);
• Je respecteert deadlines, kan verschillende taken tegelijk behandelen en prioriteiten bepalen;
• Je bent flexibel inzake arbeids- en tijdsregeling en bereid tot onregelmatige werktijden en avond- en weekendwerk;
• Je getuigt van een zelfstandig organisatievermogen dat flexibiliteit, besluitvaardigheid en nauwkeurigheid weet te combineren;
• Je zoekt creatief naar oplossingen, je bent gemotiveerd om de financiële stromen consistent te onderhouden en te verbreden;
• Je bent proactief, je brengt ideeën aan zonder solo-slim te spelen, je handelt in overleg;
• Je beheerst het Nederlands en het Engels, alle andere talen zijn een pluspunt;
• Je bent een echte teamplayer en je vindt een goede sfeer erg belangrijk.

Aanbod

• 100% tewerkstelling met glijdende werkuren;
• Verloning volgens PC 329.01, barema L1;
• Een contract van onbepaalde duur;
• Een job met veel ruimte voor eigen initiatief;
• Een inspirerende werkplek waar samenwerken centraal staat;
• Een fijn team;
• Een ICOM-kaart.

Een anciënniteit tot max. 10 jaar wordt meegenomen.

Solliciteren

Solliciteren kan enkel digitaal, t.a.v. Rita Ceuppens, met een motivatiebrief en CV naar dit e-mailadres: communicatie@ciap.be

We verwachten je sollicitatie ten laatste op 21 juni 2021.

De sollicitatiegesprekken vinden fysiek plaats in Genk in de week van 21 juni. Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een tweede, diepgaande gesprek over en presentatie van hun visie op de nieuwe organisatie in de week van 28 juni.

CIAP en FLACC maken geen onderscheid tussen kandidaten op basis van leeftijd, gender, etniciteit, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Mei 2 – Aug 29, 2021 M HKA, Antwerpen (BE) Jumana Manna - Dertig loodgieters in de buik

Job Opening Artistic Director

FLACC ANDRE DUMONTLAAN 2, 3600 GENK
CIAP C-MINE, 3600 GENK

FLACC vzw and CIAP vzw are looking for a driven artistic director who, together with the team, will give shape to the new organsation.

Still this year, CIAP, platform for contemporary art, and FLACC, workplace for visual artists, will merge into one organisation, which will move to a new location at the C-mine site in 2022. The new organisation will combine the strengths and functions of both partners: FLACC, with their long-standing expertise as a workplace, supporting artistic development, and CIAP, with their model of Kunstverein and the 45 years’ experience in mediating and exhibiting contemporary visual arts.

Working in synergy with C-mine and other like-minded partners, this new organisation will offer artists space, time, and resources to experiment and develop new projects, but also share them with others. With a broad array of activities — workshops, exhibitions, talks, social gatherings, and many more — it will become a new meeting space for artists, art lovers, neighbours, and broader public. The innovative, creative environment of C-mine and Genk — the city in constant transformation — provides a fertile ground for this new development. In line with Genk's past as “station d’artistes”, a beloved refuge for artists, researchers, and thinkers, this unique context offers an opportunity to become an artist colony of the future.

You can find more info about CIAP and FLACC here:
www.ciap.be
www.flacc.info

Tasks & responsibilities

• You take the lead in drawing up and executing the artistic strategy, in close and open collaboration with the team and the artistic committee;
• You work closely with artists from Belgium and abroad, and you are able to translate ideas into an ambitious but realistic framework;
• Together with the team, you develop an ambitious policy and action plan for the new organisation, which must be submitted to the Flemish government at the end of 2021;
• You function as the representative and the public face of the organisation; and you give space, within their respective areas, to your colleagues, the artistic leader of the workplaces and the curator;
• You report, in consultation with the team, to the board and the artistic committee on the artistic level;
• You coordinate the business-financial side of your plans with the business leader;
• You prepare annual reports, policy plans, subsidy files and other forms of reporting.

Your profile

• You have a university degree (MA) or other relevant experience;
• You have at least 5 years of relevant experience in a leading position;
• You have a great interest in and affinity for contemporary visual arts;
• You have experience as a manager and someone who connects and can brings out the best in others (in the external network, the internal organisation and among artists).
• You respect deadlines, and you are able to handle different tasks simultaneously and set your priorities.
• You have excellent organisational skills, combining decisiveness and accuracy with flexibility.
• You are looking for creative solutions, and you are motivated to maintain and increase financial flows.
• You are proactive, and you bring in new ideas without playing solo. You act in cooperation with others.
• You are flexible with regard to work and time arrangements and read to work in flexible hours, including evening and weekend work;
• You have sufficient knowledge of Dutch and English (other languages are a plus).
• You are a real team player, and you find good atmosphere in the workplace really important.

What we offer

• Full-time contract (100%) with flexible working hours;
• Salary according to cao PC 329.01 (socio-cultural work), barema L1;
• Indefinite term contract;
• Job with a lot of room for your own initiative;
• An inspiring workplace, where collaboration is central;
• A great team;
• ICOM card;

Seniority up to 10 years will be covered.

Application procedure

To apply, send your motivation letter and CV via email atten. Rita Ceuppens at: communicatie@ciap.be
We expect your application at latest by June, 21 2021.

The job interviews will take place physically in Genk, in the week of 21 June. Shortlisted candidates will be invited for a second, in-depth interview and presentation of their vision for the new organisation in the week of June 28.

CIAP and FLACC do not discriminate between candidates based on age, gender, ethnicity, sexual orientation, religion, disability or nationality.

Mei 2 – Aug 29, 2021 M HKA, Antwerpen (BE) Jumana Manna - Thirty Plumbers in the Belly