Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Daniel de Paula


Daniel de Paula's project bij FLACC bestaat ​​in de eerste plaats uit het ontwikkelen van een materiële en conceptuele overeenstemming tussen planetaire, geologische, tijd-gebaseerde processen en de huidige systemen van politieke en economische dominantie. Deze overeenstemming is gebonden aan de materialiteit van metaal en de relatieve verplaatsingen van dit materiaal, zowel in als op onze planeet, gaande van de rotatie van vloeibaar metaal in de kern van de aarde tot de circulatie van metaalgrondstoffen op haar oppervlak, alsook de resulterende polarisaties die deze verplaatsingen veroorzaken – zoals het magnetisch veld rond de aarde en de sociaaleconomische ongelijkheden die de hedendaagse samenleving bepalen.
 
Bovendien werden, naar aanleiding van de specifieke geografische en politieke context waarin FLACC zich bevindt, drie plaatsen en drie groepen voorwerpen van sociaaleconomische macht binnen deze specifieke context geïdentificeerd. Door middel van het via een artistiek voorstel onderling verbinden van drie verschillende locaties en drie verschillende voorwerpen, werden vectoren en centra van macht blootgelegd en met elkaar verbonden.

Deze locaties en objecten zijn:
- Het Europees Parlement in Brussel (België), dat werd verbonden met in België geproduceerde metalen militaire wapens van FN Herstal
- Het Limburgse Gouvernementsgebouw in Maastricht (Nederland), waarin het Verdrag van Maastricht werd ondertekend, verbonden met metalen Euromuntstukken
- Het Centraal Station in Calais (Frankrijk), berucht omwille van het vluchtelingenkamp en gekoppeld aan metalen spoorwegcomponenten en logistiek handelsbelang
 
Door deze drie plaatsen en drie objecten te bepalen, elk met hun specifieke politieke functies en symboliek, werden twee driehoeken op de bestaande topografie geplaatst, één bestaande uit een vaste triade met drie punten op de kaart, en de andere zichtbaar gemaakt als een dynamische en beweeglijke drie-eenheid gevormd door mobiele krachten en handelsvoorwerpen (wapens, munten en vluchtelingen).
 
Een granieten kassei werd uit de openbare ruimte in de nabijheid van elk van de geselecteerde plaatsen in Brussel, Calais en Maastricht verwijderd. Gelijktijdig werden, gebruik makend van een geologisch proces dat in de kern van onze planeet plaatsvindt, de metalen munten, wapens en spoorwegonderdelen samengesmolten, waardoor een nieuwe unieke metallische stof, bepaald door de specifieke – zowel materiële als conceptuele – kenmerken van de eerder vermelde objecten, werd gecreëerd. Dit nieuwe metaal werd daarna in mallen die van de kasseien werden gemaakt gegoten. Eens gegoten zullen de metalen kasseien terug in de oorspronkelijke openingen die door de eerdere wegnemingen zijn ontstaan worden geplaatst.   
 
Bijgevolg werd door middel van het verzamelen en stilleggen van mobiele elementen een beweging geïnitieerd waarin onopgemerkte energiestromen en vectoren permanentie, materialiteit, en waarneembaarheid werden gegeven door middel van een materiële architectonische interventie.
 
Het leidende conceptuele idee achter dit artistieke voorstel was duidelijk het zichtbaar maken van de vaak onzichtbare, brutale en complexe geografie van de macht die heftig en krachtig vanuit deze specifieke geografische context in en doorheen een breder wereldwijd en geopolitiek landschap weerklinkt. Door middel van de triangulatie van de belichaming van het kapitaal, de productie van wapens, en de exclusiviteit van verplaatsing, werd het mogelijk om de diepe ongelijkheden binnen deze specifieke context die worden gegenereerd door de bevoorrechten die voordeel halen uit bepaalde zakelijke en bestuurlijke omstandigheden, te markeren en te benadrukken.

Editie Sofie Van der Linden voor FLACC vrienden

1/20
Tijdens het project Coin Perdu schetste Sofie Van der Linden het versnipperde landschap van Genk. Ze werkte aan dit project in FLACC in 2014. Op basis van haar herinneringen aan deze werkperiode realiseerde Van der Linden 20 verschillende originele tekeningen die de werkplaats probeert te vatten. Deze tekeningen zijn dit jaar het kunstwerk voor FLACC&Friends extended.

Word nu FLACC&friends extended en ontvang één van deze originele potloodtekeningen van Sofie Van der Linden.(zolang de voorraad strekt).

Neem voor meer informatie contact op met Sarah Indeherberge via sarah@flacc.info of #32 89 845223.

Mei 12 – Aug 28, 2016 Oude Kerk, Amsterdam (NL) Once in a Lifetime - met oa Daniëlle van Ark
Mei 21 – Aug 28, 2016 M HKA, Antwerpen (BE) IN SITU: Aslan Gaisumov
Aug 21 – Okt 2, 2016 Kasteel d'Aspremont-Lynden, Oud-Rekem (BE) "DO BOOMERANGS ALWAYS COME BACK?" - met Ergin Çavuşoğlu, Nikita Kadan, Elias Ghekiere
Sep 17 – Okt 30, 2016 Oude Warande, Tilburg (NL) Caroline Coolen, Luster - Clay in Sculpture Today
Okt 21 – Jan 17, 2016 Arts Maebashi, Maebashi (Japa) Wake Feenstra, Bewegend Landschap

Daniel de Paula


Daniel de Paula’s project at FLACC consist firstly on the development of a both material and conceptual correspondence between planetary geological-time-based processes and current systems of political and economic dominance. Such correspondence is bounded by the materiality of metal and its relative displacements, both within and upon our planet, from the rotation of liquid metal inside the earth’s core to the circulation of metallic commodities on the surface of the planet, and the resulting polarizations these displacements construct such as the magnetic field surrounding the globe and socio-economic inequalities that structure contemporary society.

Furthermore, given the specific geographic and political context in which FLACC is located, three localities and three groups of objects of socio-economic power within this very context were indentified. By means of interconnecting three distinct locations and three distinct objects through an artistic proposal, vectors and centers of power were exposed and linked.

These location and objects are:
- The European Parliament in Brussels (Belgium) linked with Belgium produced metallic FN Herstal military weapons
- The Limburg Province Government Building in Maastricht (Netherlands), where the Maastricht Treaty was signed, with metallic Euro currency coins
- The Central Train Station in Calais (France), which is famous for the refugee camp and linked with metallic railway components and trade logistic importance

By determining three localities and three objects, each with its specific political functions and symbolisms, two triangles were composed upon the topography, one comprised of a fixed triad with three points on the map and the other visible as a dynamic and moveable trinity constituted by mobile forces and trafficking objects (weapons, coins and refugees). 
 
A granite cobblestone was removed from the public vicinity of each of the selected places in Brussels, Calais and Maastricht. Concurrently the metallic coins, weapons, and railway components were, through the appropriation of a geologic process that occurs within our planets core, melted altogether, thus generating another singular metallic substance composed by the particularities, both material and conceptual, of the objects specified earlier. The newly generated metal was poured into molds subtracted from the cobblestones. The metallic cobblestones were casted and are going to be placed in the original apertures left open by the initial subtractions.   
 
Consequently, through the collection and arrest of the mobile items, a maneuver was put into action, that in which unnoticed power flows and vectors were given permanence, materiality, and perceptibility by means of a physical architectural intervention.   

Certainly the guiding conceptual effort throughout this artistic proposal was to make visible the frequently imperceptible brutal and complex geography of power that reverberates violently and forcefully from this specific geographic context to and throughout a broader global and geopolitical landscape. Through the triangulation of the embodiment of capital, the production of weaponry, and the exclusivity of displacement, it was possible to highlight and emphasis the profound inequalities generated by the privileged benefiting of certain corporate and governmental subjects within this particular context.

Edition Sofie Van der Linden for FLACC friends

1/20
In the frame of the project Coin Perdu Sofie Van der Linden made sketches of the fragmented Genk landscape. She worked on this project at FLACC in 2014. Based on her memories of her working period Van der Linden has realized 20 different original drawings that render her impressions of the workplace. These drawings are the artwork of the year for FLACC&Friends extended.

Become member of FLACC&Friends extended and receive one of Sophie Van der Linden’s original pencil drawings. (while supplies last)

For more information, please contact Sarah Indeherberge at sarah@flacc.info or call #32 89 845223.

Mei 12 – Aug 28, 2016 Oude Kerk, Amsterdam (NL) Once in a Lifetime - with ao Daniëlle van Ark
Mei 21 – Aug 28, 2016 M HKA, Antwerpen (BE) IN SITU: Aslan Gaisumov
Aug 21 – Okt 2, 2016 Kasteel d'Aspremont-Lynden, Oud-Rekem (BE) "DO BOOMERANGS ALWAYS COME BACK?" - met Ergin Çavuşoğlu, Nikita Kadan, Elias Ghekiere
Sep 17 – Okt 30, 2016 Oude Warande, Tilburg (NL) Caroline Coolen, Luster - Clay in Sculpture Today
Okt 21 – Jan 17, 2016 Arts Maebashi, Maebashi (Japa) Wapke Feenstra, Moving Landscape