Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

tentoonstelling Arbeid

Thomas Raat

Arbeid, een groepstentoonstelling georganiseerd i.s.m. Netwerk, centrum voor hedendaagse kunst (Aalst), onderzoekt de houding die diverse kunstenaars innemen in relatie tot artistieke arbeid. De tentoonstelling geeft de aanzet tot het ontwikkelen van alternatieve modellen die ervoor zorgen dat de kunstwerkplaats beter gaat aansluiten bij de veranderende noden en werkelijkheid van het kunstenaarschap. Vier kunstenaars halen het thema op verschillende manieren aan via werk dat geconcipiëerd werd tijdens een residentie in FLACC.

Er is de laatste jaren een hernieuwde interesse in ambachtelijke kunstproductie als keramiek-, hout- en glasbewerking. Deze verschuiving valt samen met een herdefiniëring van manueel werk binnen het veld van de eigentijdse high-tech media. De positie van de kunstenaar wordt hierbij ook in vraag gesteld. Wat maakt de kunstenaar “anders” dan de ambachtsman? Wanneer wordt arbeid “artistieke arbeid”?

Waarom wordt Belgisch Congolees aardewerk gezien als ambachtelijk, terwijl Art Nouveau aardewerk uit dezelfde periode een veel hogere artistieke waarde toegedicht krijgt? Hoe verandert de blik op de geschiedenis de positie van het aardewerk uit Belgisch Congo, namelijk van gebruiksvoorwerp zonder enige pretentie tot objecten in gerespecteerde musea? Is dit exemplarisch voor de moeizame verhouding met de koloniale geschiedenis? Stephanie Syjuco is al geruime tijd geïnteresseerd in de politiek van de industrie en ambachtelijke productie en hun relatie tot globalisering en kapitalisme. In haar project “Empire/Other” zet zij de verkenning van de schijnbare tegenstelling tussen het handgemaakte en het virtuele verder, om na te gaan hoe de samenleving kan omgaan met het conflict van de geschiedenis.

Katsutoshi Yuasa ziet door de veranderde wereld niet alleen druk ontstaan op traditionele artistiek-ambachtelijke werkwijzen, maar ook kansen om deze voor de toekomst te behouden. Hightech-productiemogelijkheden spelen hierbij een belangrijke rol.

Tijdens Kevin Rodgers’ werkperiode in FLACC maakte hij gebruik van twee specifieke vragen als uitgangspunten: waaruit bestaat het ontoegankelijk maken van de representatie? Wat betekent het voor een artistieke praktijk om ‘out of order’ te zijn?

Het recente werk van Thomas Raat richt zich op de verspreiding van de modernistische beeldtaal. Deze experimentele beeldtaal die voortkwam uit een kleine kring avant-gardisten werd in de loop van de jaren vijftig en zestig conventioneel, doordat vele kunstenaars en vormgevers haar tot voorbeeld namen. Zo ontstond een kunsthistorische schemerzone van afgeleide stromingen en toepassingen. Raat neemt deze schemerzone, die zich uitstrekt van meubelontwerpen tot boekomslagen, als vertrekpunt. ‘Modernistische’ beelden die zich lijken te positioneren op een omslagpunt. Het moment waarop het experimentele karakter van een radicale, nieuwe beeldtaal huiselijk wordt.

Praktische info:
Opening: zaterdag 3 oktober om 20.00.
Locatie: Netwerk, Houtkaai 15, 9300 Aalst
De tentoonstelling loopt van zondag 4 oktober tot zondag 15 november.

Coin Perdu

Sofie Van der Linden


De presentatie van ‘Coin Perdu’ is nog te bezichtigen tot 4 oktober 2015 in C-mine cultuurcentrum.

Coin Perdu is het project dat Sofie Van der Linden tijdens haar werkperiode bij FLACC uitwerkte, waarbij haar fascinatie uitging naar de ruimtelijke ordening van de Genkse straten, wijken en stadsdelen. De vele doorgangen, zoals tunnels en verbindingsstraatjes, zijn typerend voor Genk en vormen daardoor een onderwerp van interesse. Het komt voort uit een poging om de, voor een buitenstaander lastig te begrijpen, ruimtelijke opbouw van Genk te doorgronden. De wil tot ordening, en daarmee tot begrijpen, gaat verder in haar zoektocht naar een wijze om de individuele tekeningen te ordenen op een manier die de complexiteit van verbintenissen binnen het Genkse verduidelijken.

De bijhorende publicatie werd gerealiseerd met de steun van de Vlaamse overheid, Stad Genk, FLACC, Be-Part, Galerie Geukens & De Vil, Provincie West-Vlaanderen en Bruthaus Gallery Waregem

Sep 15 – Okt 4, 2015 C-mine cultuurcentrum, Genk (BE) Coin Perdu - Sofie Van der Linden
Zaterdag, Okt 3, 2015 — 20:00-23:00 Netwerk, Aalst (BE) Opening Arbeid - Thomas Raat / Kevin Rodgers / Stephanie Syjuco / Katsutoshi Yuasa
Okt 4 – Nov 15, 2015 Netwerk, Aalst (BE) Arbeid - Thomas Raat / Kevin Rodgers / Stephanie Syjuco / Katsutoshi Yuasa
Nov 28, 2015 – Mrt 6, 2016 Schunck* Glaspaleis, Heerlen (NL) Thomas Raat

exhibition Arbeid

Thomas Raat

Arbeid, a group exhibition organized in collaboration with Netwerk, center for contemporary art (Aalst, Belgium), examines the attitude that various artists occupy in relation to artistic labour. The exhibition provides the impetus to develop alternative models that ensure that the art workplace is better adapted to the changing needs and realities of being an artist. Four artists carry the theme in various ways through work that was conceived during a residency at FLACC.

In recent years there has been a renewed interest in traditional art production materials such as ceramic, wood and glass processing. This shift coincides with a redefinition of manual work in the field of contemporary high-tech media. The position of the artist is hereby also questioned. What makes the artist “different” than the craftsman? When does labour become “artistic work”?

Why is Belgian Congolese pottery seen as traditional, while Art Nouveau pottery from the same period is ascribed a much higher artistic value? How does historical perspective change the position of the pottery from the Belgian Congo, from common utensil without any pretensions, to objects in respected museums? Is this typical for the difficult relationship with the colonial history? Stephanie Syjuco has long been interested in the politics of the industry and handicraft production and their relation to globalization and capitalism. In her project “Empire / Other” she places the exploration of the apparent contradiction between the handmade and the virtual even further, examining how society can deal with the conflict from the past.

Katsutoshi Yuasa sees how a changing world not only puts pressure on traditional artistic craft methods, but also provides opportunities to preserve them for the future. High-tech production facilities play an important role.

During Kevin Rodgers‘ work period in FLACC, he used two specific questions as starting points: at what point does the inaccessibility of a representation begin? What does it mean for an artistic practice to be “out of order”?

The recent work of Thomas Raat focuses on the spread of modernist visual language. This experimental imagery, which originated from a small circle of avant-gardists, became conventional during the course of the fifties and sixties, due to many artists and designers tendency to reference it. This created an art historical twilight zone of secondary currents and applications. Raat takes this twilight zone, which stretches from furniture designs to book covers, as his starting point. “Modernist” images that seem to position themselves at a turning point; the moment when the experimental nature of a radical new imagery becomes homey.

Practical information
Opening: saturday 3 oktober at 20.00.
Location: Netwerk, Houtkaai 15, 9300 Aalst (Belgium)
The exhibition runs from sunday 4 october til sunday 15 november.

Coin Perdu

Sofie Van der Linden


The presentation of 'Coin Perdu' is still on view until October 4th, 2015 at the C-mine cultuurcentrum.

Coin Perdu is the project that Sofie Van der Linden realised during her work period at FLACC, where she turned her attention to the layout of streets, neighbourhoods and districts in Genk. The many passages, such as tunnels and connecting streets, are typical of Genk, and have become a fascinating topic of interest. It originates in her attempt to understand the spatial structure of Genk, which can be quite difficult to fathom for an outsider. The urge to create order, and thus to understand, is continued in her quest for a method through which the individual drawings can be organized so as to clarify the complexity of the various connections that run through Genk. The publication includes a text by Cornel Bierens.

The accompanying publication is supported by Vlaamse Overheid, Stad Genk, FLACC, Be-Part, Galerie Geukens & De Vil, Provincie West-Vlaanderen and Bruthaus Gallery Waregem

Sep 15 – Okt 4, 2015 C-mine cultuurcentrum, Genk (BE) Coin Perdu - Sofie Van der Linden
Zaterdag, Okt 3, 2015 — 20:00-23:00 Netwerk, Aalst (BE) Opening Arbeid - Thomas Raat / Kevin Rodgers / Stephanie Syjuco / Katsutoshi Yuasa
Okt 4 – Nov 15, 2015 Netwerk, Aalst (BE) Arbeid - Thomas Raat / Kevin Rodgers / Stephanie Syjuco / Katsutoshi Yuasa
Nov 28, 2015 – Mrt 6, 2016 Schunck* Glaspaleis, Heerlen (NL) Thomas Raat