Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Zoro Feigl - Beneath the Surface

In kader van De Unie Hasselt Genk realiseerde Zoro Feigl tijdens zijn werkperiode de bewegend sculptuur Beneath the Surface. De Unie Hasselt-Genk is een duurzaam kunstproject dat zich ontwikkelt tussen de twee karakteristieke Belgisch-Limburgse centrumsteden Hasselt en Genk. Kunstenaars, socio-culturele organisaties en de inwoners belichten de brede diversiteit van deze bi-pool in een uniek traject van events, projecten en kunstwerken doorheen de zomer. De Unie wordt op 21 juni geopend.
In kader van de opening van De Unie Hasselt Genk geeft Zoro Feigl op 21 juni om 11u een artist talk. De locatie is het Molenvijverpark te Genk.

Meer info over dit project kan je hier terugvinden.
Meer info i.v.m bereikbaarheid : Uit in Genk
Het volledige programma van de opening van De Unie Hasselt Genk (21 juni) is te raadplegen op Unie Hasselt Genk

Dit project werd geïnitieerd door Z33 en FLACC, geproduceerd door FLACC, werkplaats voor beeldende kunstenaars (Genk) en met ondersteuning van Z33.

Sofie Van der Linden


Een straat, een huis of een meubel zijn voorbeelden van de alledaagse objecten en situaties die het hart vormen van het oeuvre van Sofie Van der Linden (BE, 1986). Werkend vanuit enkel haar geheugen verbeeldt ze deze situaties in lijntekeningen. De tekeningen geven objecten, muren en ruimtes weer in enkel een paar lijnen, waardoor het achterliggende object of ruimte ook zichtbaar is. Het resulteert in een lijnenspel, waarbij de menselijke neiging om de tekening te lezen er voor zorgt dat men er verstrikt in raakt. Hiermee raakt men een kern van het werk van Van der Linden, namelijk het menselijk onvermogen om een ruimtelijke situatie met alle elementen uit het geheugen juist weer te geven. Objecten of ruimtes die een belangrijke plek in het hoofd van Van der Linden spelen krijgen een prominentere plek in de tekeningen, terwijl onbelangrijkere elementen vergeten worden. Hetzelfde fenomeen zorgt ervoor dat geen enkele tekening hetzelfde is, ook al verbeelden ze vaak een gelijkaardige situatie.

Voor haar presentatie in het Hasseltse CIAP verlegde ze haar blik van haar eigen geheugen naar het collectieve geheugen. Ze zocht naar mensen die uit eigen ervaring konden vertellen over een verdwenen directeursvilla in Hasselt. De getuigenissen spraken elkaar vaak tegen en toonden daarmee de vluchtigheid van de juistheid in het collectieve geheugen.

Binnen een nog lopend project in De Kringwinkel van Antwerpen onderzocht ze het sorteringsproces van de inkomende spullen. Ze verbeeldde niet alleen de ruimtes en machines die tijdens dit proces gebruikt werden, maar noteerde ook het persoonlijk relaas van een aantal medewerkers. Ze is gefascineerd door een systeem van symboolkaarten, waarmee de medewerkers taalbarrières proberen te doorbreken. Ze onderzoekt een alternatief ordeningssysteem binnen het sorteringsproces, waarbij het symbolensysteem een belangrijke rol speelt.

Tijdens haar werkperiode bij FLACC gaat haar fascinatie uit naar de ruimtelijke ordening van de Genkse straten, wijken en stadsdelen. De vele doorgangen, zoals tunnels en verbindingsstraatjes, zijn typerend voor Genk en vormen daardoor een onderwerp van interesse. Het komt voort uit een poging om de, voor een buitenstaander lastig te begrijpen, ruimtelijke opbouw van Genk te doorgronden. De wil tot ordening, en daarmee tot begrijpen, gaat verder in haar zoektocht naar een wijze om de individuele tekeningen te ordenen op een manier die de complexiteit van verbintenissen binnen het Genkse verduidelijken.

Haar manier van werken, waarbij frequente fietstochten door de wijk en het bijhorende verdwalen worden afgelost met een bronnenonderzoek naar historische, geografische en sociale Genkse fenomenen geeft een inkijk in de diepgang in haar werk. De tekening lijken op het eerste gezicht een eenvoud te bevatten. Maar bij nadere beschouwing geven de tekeningen een verborgen wereld weer, waarin een veelvoud van fenomenen en observaties een plek hebben. In die diepgang schuilt de kracht van het werk van Van der Linden.

Jun 4-22, 2014 WIELS, Brussel (BE) Annelies Vaneycken, The Return of O
Zaterdag, Jun 21, 2014 — 11:00 Molenvijverpark, Genk (BE) artist talk Zoro Feigl - De Unie Hasselt-Genk
Jun 21 – Okt 5, 2014 Molenvijverpark, Genk (BE) Zoro Feigl, Beneath the Surface
Donderdag, Jul 17, 2014 — 18:00 Kolumba, Köln (DE) Achim Lengerer in gesprek met Hartwig Zander

Zoro Feigl - Beneath the Surface

During his working period, in the frame of De Unie Hasselt-Genk, Zoro Feigl realized the moving sculpture Beneath the Surface. De Unie Hasselt-Genk is a sustainable art project that is currently being realised between the two characteristic Belgian Limburg centre cities of Hasselt and Genk. Artists, socio-cultural organizations and residents bring attention to the wide diversity of this twin area through a unique range of events, projects and artworks, presented throughout the summer. De Unie Hasselt-Genk will open on June 21.
On the occasion of the opening of De Unie Hasselt-Genk, Zoro Feigl will give an artist’s talk on June 21 at 11 am, in the Molenvijverpark in Genk.

More information on this projectcan be found here
More information about accessibility: Uit in Genk
The full programme of the opening of the Union Genk Hasselt (June 21) is available at Unie Hasselt-Genk

This project was initiated by Z33 and FLACC, produced by FLACC, workplace for visual artists (Genk), with the support of Z33.

Sofie Van der Linden


A street, a house or a piece of furniture are examples of the kind of everyday objects and situations that form the heart of the work of Sofie Van der Linden (BE, 1986). Working from memory, she translates these situations into line drawings. The drawings represent objects, walls and spaces, rendered in just a few lines that leave the underlying object or area visible. The result is a play of lines that subverts the human tendency to read drawings to the point where the viewer becomes entirely entangled in the process. This touches upon one of the core points in the work of Van der Linden, namely the human inability to render a particular spatial situation, replete with all its elements, from memory. Objects or spaces that have acquired an important place in Van der Linden’s mind are given a prominent place in the drawings, while less important elements are forgotten. This very phenomenon makes that no two drawings are the same, even if often a similar situation is depicted.

For her presentation at CIAP in Hasselt, she has shifted her gaze from her own memory to the collective memory. She set out in search of people who could tell something from their own experience about a destroyed director’s villa in Hasselt. The testimonies often contradicted one another, thus demonstrating the volatility of accuracy in the collective memory.

In the frame of her on-going project in De Kringwinkel in Antwerp, she examined the sorting process used to sift through all the incoming items. She depicted not only the spaces and the equipment used during this process, but also recorded the personal stories of a number of employees. She is fascinated by a system of symbol cards used by the staff in an attempt to break through language barriers. She explores an alternative classification system used in the sorting process in which the symbols play an important role.

During her work period at FLACC, she turns her attention to the layout of streets, neighbourhoods and districts in Genk. The many passages, such as tunnels and connecting streets, are typical of Genk, and have become a fascinating topic of interest. It originates in her attempt to understand the spatial structure of Genk, which can be quite difficult to fathom for an outsider. The urge to create order, and thus to understand, is continued in her quest for a method through which the individual drawings can be organized so as to clarify the complexity of the various connections that run through Genk.

Her working method, which involves frequent bike tours – and getting lost – in the neighbourhood, alternated with a study of historical and geographical sources, and Genk-related social phenomena, reflects the depth of her work. At first glance, the drawings seem unpretentiously simple. Upon closer inspection, however, the drawings reveal a hidden world in which a multitude of phenomena and observations are given a place. It is in this very depth that lies the strength of the work of Van der Linden.

Jun 4-22, 2014 WIELS, Brussel (BE) Annelies Vaneycken, The Return of O
Zaterdag, Jun 21, 2014 — 11:00 Molenvijverpark, Genk (BE) artist talk Zoro Feigl - De Unie Hasselt-Genk
Jun 21 – Okt 5, 2014 Molenvijverpark, Genk (BE) Zoro Feigl, Beneath the Surface
Donderdag, Jul 17, 2014 — 18:00 Kolumba, Köln (DE) Achim Lengerer in conversation with Hartwig Zander