Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Zoro Feigl


Binnen het oeuvre van Zoro Feigl is alles in beweging. Machines die zonder duidelijk doel kraken en piepen. Ze zetten een eindeloze groene slang in beweging of laten een rood doek onregelmatig ronddraaien. Het lijken levende organismen, die ieder binnen hun eigen ritme opereren. Ze leven en dansen om soms in zichzelf verstrikt te raken. Onderling gaan ze relaties aan en vormen een eigen wereld, waarin ieder “organisme” zijn eigen plek en functie lijkt te hebben. Steeds zoekend naar hun eigen grenzen om die dan krakend weer te doorbreken.

Ondanks de nadruk op machines is het werk van Feigl geen verwijzing naar of verheerlijking van een machine esthetiek. Zoro’s werk ontstaat vanuit een fascinatie voor beweging. Zoro breekt de wereld om zich heen in kleine stukjes, waarin elk stukje en elke beweging wordt gevangen in een werk en onderdeel wordt van een onderzoek om de wereld te begrijpen. Complexe bewegingen worden geanalyseerd en vertaald naar constant herhalende vormen. 

Op uitnodiging van FLACC en De Unie Hasselt-Genk (het project van Z33 en de Provincie Limburg rond kunst in de openbare ruimte) werkt Zoro aan een nieuwe sculptuur die deze zomer te zien zal zijn in de Genkse Molenvijver. Het wordt een sculptuur die zich aan het wateroppervlak bevindt en alleen zichtbaar is door de beweging die ontstaat in het water. Soms als een groot dier spartelend in het water en soms als een parend stel karpers dat om elkaar heen danst. Rimpelend en golvend water in een onzichtbare dans die zich net onder het oppervlak bevindt en soms zichzelf heel even laat zien.

Stijn Van Dorpe - Theater 1:1 Waterschei


Het werk Theater 1:1 Waterschei is een herneming van Theater 1:1 Marchienne au Pont. Dat werk ontstond deze zomer als onderdeel van het project Hotel Charleroi en vloeit voort uit andere projecten die Stijn Van Dorpe recentelijk realiseerde, zoals A Small History of Modernity (Nijmegen 2013). Al deze werken geven een centrale rol aan de creatieve arbeid van anderen. Het is voor de kunstenaar niet zozeer de bedoeling te focussen op deze creativiteit op zich, maar veeleer om vragen te stellen bij de betekenis ervan in onze sociaal economische, neoliberale realiteit?

Voor het project Theater 1:1 Waterschei vroeg Stijn Van Dorpe aan de kunstenaars uit Waterschei een werk te leveren voor een expositie die hij organiseerde in het kader van zijn FLACC residentie. Hij nam ook een foto van het werk en maakte er een stapel fotokopieën van. Hij organiseerde enkele workshops met kinderen uit de buurt in samenwerking met een socio-culturele organisatie voor buurtjongeren en de plaatselijke basisschool en vroeg de kinderen om met één of meerdere fotokopieën van een specifiek kunstwerk aan de slag te gaan. De bedoeling was de fotokopieën te versnijden, scheuren, lijmen en te manipuleren om op die manier een nieuw beeld te creëren. Deze nieuwe beelden werden samen met de originele kunstwerken tentoongesteld in het casino van Waterschei waar ook FLACC gehuisvest is. 

In de tentoonstelling vormen de werken twee groepen. Op één wand zijn de werken van de plaatselijke kunstenaars aangebracht, een andere wand presenteert de werken van de kinderen. Binnen deze opstelling worden twee generaties tegenover elkaar geplaatst waarbij de jongeren het werk van de ouderen ‘creatief’ herwerken en herinterpreteren.

Deze logica van vernieuwing zit diep ingebakken in ons cultureel, sociaal en pedagogisch denken. Kinderen moeten zich bepaalde informatie en vaardigheden eigen maken en dit verwerken tot iets nieuws. Het is deze logica die hier herhaald wordt als een theater van het dagelijkse leven. Kunstenaars maken werk en willen het tonen en kinderen worden verondersteld het bestaande te vernieuwen. Deze mentale beweging houdt zowel een moment van vernietiging in als een moment van hommage.

Door te werken met kinderen en met plaatselijke kunstenaars die dikwijls niet serieus genomen worden in de 'echte' hedendaagse kunstwereld, creëert Stijn Van Dorpe een afstand met de elitaire idee van hedendaagse kunst, en van de hedendaagse kunstwereld waar het FLACC deel van is. Er blijft een zekere discrepantie tussen zijn intenties en de intenties van de deelnemende kunstenaars en de kinderen. De kunstenaars willen hun werk tonen en de kinderen zijn deel van een pedagogisch systeem. Het is niet oneerlijk te zeggen dat deze mensen gebruikt worden om zijn installatie vorm te geven. Op die manier valt het werk tussen twee werelden.

Het ganse project evenals de onderdelen ervan, kunnen dan ook gezien worden als documenten met een educatief en ondervragend karakter. Ze zijn geplaatst in een tussenzone, tussen de elitaire hedendaagse kunstwereld en haar heersende culturele en pedagogische achtergrond.

Annelies Vaneycken

Het project The Return of O, dat Annelies Vaneycken in FLACC realiseerde, wordt van 4 tot 22 juni gepresenteerd in WIELS. De opening is op 4 juni om 18.00. WIELS, Centrum voor Hedendaagse Kunst, Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel.

Kinderkunstenfabriek

Zoals ieder jaar organiseerde FLACC, samen met het C-Mine cultuurcentrum, ook dit jaar weer een Kinderkunstenfabriek. In een reeks workshops werkten de 9 kunstenaars met de 100 kinderen een week lang ideeën uit en maken ze uiteindelijk samen een kunstwerk. De kinderen leren ‘echte kunstenaars’ en hun manier van werken/denken kennen, ze maken samen iets, ze praten met elkaar, spelen met elkaar. Centraal staat het artistieke proces en het stapsgewijs werken naar een artistieke output.

De deelnemende kunstenaar waren Ann Boogaerts, Lieven Geuns, Eveline Lambrechts, Laura Bergans, Breg Horemans, Steven Baelen, Liesje De Laet, Sofie van der Linden en Sanne Vaassen.

Mrt 23 – Jun 1, 2014 CIAP, Hasselt (BE) Karl Philips, Foreign Legions
Mei 7 – Aug 25, 2014 Kolumba,, Köln (DE) Achim Lengerer, Entretien sonore avec Fernand Deligny
Donderdag, Mei 15, 2014 — 18:00 Kolumba, Köln (DE) Achim Lengerer & Barbara von Flüe in gesprek met Sandra Alvarez de Toledo
Jun 4-22, 2014 WIELS, Brussel (BE) Annelies Vaneycken, The Return of O

Zoro Feigl


In Zoro Feigl’s body of work, everything is in motion. Machines that crack and wheeze without clear purpose. They put an endless green snake in motion or make a red cloth spin around irregularly. They seem like living organisms that operate, each at their own pace. They live and dance and sometimes get entangled within themselves. They engage in mutual connections and create their own world, in which each “organism” seems to have its own place and function. Always seeking the breadth of their own limitations, to then break through their boundaries in creaking fashion.

Despite taking the machine as its focus, the work of Feigl does not hint at or glorify a machine aesthetic. Zoro's work is born out of a fascination with movement. Zoro divides the world around him into small pieces, and translates each piece and every movement into a work that becomes part of a broad study in understanding the world. Complex movements are analysed and translated into constant repetitive forms.

Upon the invitation of FLACC and De Unie Hasselt-Genk (the project of Z33 and the Province of Limburg set up around art in the public space), Zoro is working on a new sculpture that will be on view this summer on the Molenvijver pond in Genk. His sculpture, installed at the level of the water surface, will only be visible through the movement of the water. Sometimes like a large animal thrashing about in the water, and sometimes like a mating pair of carp dancing around each other. Rippling and waving water in an invisible dance just below the surface, becoming visible only sometimes, in brief moments.

Stijn Van Dorpe - Theater 1:1 Waterschei


The work Theater 1:1 Waterschei is a reprise of Theatre 1:1 Marchienne au Pont. This work was made this summer as part of the project Hotel Charleroi and is a continuation of other projects Stijn Van Dorpe recently realized, such as A Small History of Modernity (Nijmegen, 2013). All these works take as their central focus the creative work of others. It is not the artist’s aim to focus on creativity as such, but rather to question its significance in our socio-economic, neoliberal reality.

For the Theater 1:1 Waterschei project, Stijn Van Dorpe asked several artists from Waterschei to provide work for an exhibition he organized in the framework of his FLACC residence. He photographed each work and made nuberous photocopies of his record. He organized several workshops with local children in collaboration with a socio-cultural organization for neighbourhood youths and the local primary school and asked the children to be creative with one or more photocopies of a specific work of art. They were meant to create a new image by cutting, ripping, gluing and manipulating the photocopies. These new images were exhibited along with the original artworks in the casino of Waterschei, which is also where FLACC is located.

The works form two separate groups in the exhibition. The works of the local artists are presented on one wall, the works of the children on another. This arrangement brings together two generations and creates a juxtaposition of the works of the older generation and the creative reworkings and reinterpretations of the youths.

This logic of innovation is deeply ingrained in our cultural, social and educational thinking. Children must acquire information and skills which are then translated and processed into something new. It is this logic which is repeated here as a theatre of everyday life. Artists create work which they want to show, and children are supposed to renew that which already exists. This mental exercise contains both elements of destruction and of deference.

By working with children and local artists who are often not taken seriously in the 'real' contemporary art world, Stijn Van Dorpe breaks away from the elitist idea of ​​contemporary art, as well as the contemporary art world which FLACC, in fact, forms part of. A certain discrepancy exists between his intentions and the intentions of the participating artists and children. The artists want to show their work, and the children, obviously, are part of an educational system. It is not unfair to say that these people are being used to realise his installation. In this way, the work falls between two worlds.

The whole project, and all of its components, can therefore be seen as documents with an educational and questioning character. They are situated in an intermediate zone between the elitist contemporary art world and its prevailing cultural and educational background.

Annelies Vaneycken

The project The Return of O, which Annelies Vaneycken realised at FLACC, is being presented at WIELS from 4 – 22 June. The opening is on 4 June at 18.00. WIELS, Centrum voor Hedendaagse Kunst, Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel.

Kinderkunstenfabriek

Like every year FLACC, together with the C-Mine cultuurcentrum, organized the Kinderkunstenfabriek (Children’s Art Factory). In a series of workshops, the 9 artists and the 100 children worked a week long on elaborate ideas and ultimately create a work of art together. The children get to know ‘real artists’ and become acquainted with their way of working and thinking; together they make something, talk to each other, and play with each other. Central to this project is the artistic process and the gradual working towards an artistic output.

The participating artists were: Ann Boogaerts, Lieven Geuns, Eveline Lambrechts, Laura Bergans, Breg Horemans, Steven Baelen, Liesje De Laet, Sofie van der Linden en Sanne Vaassen.

Mrt 23 – Jun 1, 2014 CIAP, Hasselt (BE) Karl Philips, Foreign Legions
Mei 7 – Aug 25, 2014 Kolumba,, Köln (DE) Achim Lengerer, Entretien sonore avec Fernand Deligny
Donderdag, Mei 15, 2014 — 18:00 Kolumba, Köln (DE) Achim Lengerer & Barbara von Flüe in conversation with Sandra Alvarez de Toledo
Jun 4-22, 2014 WIELS, Brussel (BE) Annelies Vaneycken, The Return of O