Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

8 december: presentatie installatie Kaleb de Groot en discussiemoment Stijn Van Dorpe en Robbrecht Desmet

Stijn Van Dorpe - The Magritte Project / Hotel Charleroi - Marchienne Au Pont

Zondag 8 december presenteert Kaleb de Groot zijn installatie “Barricade, Demo’. Op de zelfde dag is er een discussiemoment rond de gezamenlijke werkperiode van Stijn Van Dorpe en Robbrecht Desmet, waar ze ingaan op de methodiek van hun samenwerking. Het discussiemoment is van 13.00 tot 18.00 en de voertaal is Engels. De scenografie is doorlopend te bezoeken vanaf 12.00. Reserveren via info@flacc.info is gewenst. De locatie is FLACC, Andre Dumontlaan 2, 3600 Genk.

Om deze presentatie te delen met anderen leggen de kunstenaars een bus in die in Gent vertrekt en via Brussel naar Genk rijdt. Ze willen u graag uitnodigen om mee te reizen en deel te nemen aan deze namiddag. Om de bus te bekostigen vragen ze aan ieder om € 20 bij te dragen. Deelname uiterlijk te bevestigen op maandag 2-12 via info@flacc.info. De bus vertrekt om 10.20 aan het S.M.A.K. in Gent, en om 11.00 in Brussel aan het Kaaitheater.

Stijn Van Dorpe en Robbrecht Desmet

Stijn Van Dorpe en Robbrecht Desmet organiseren, in samenwerking met FLACC, werkplaats voor beeldende kunstenaars, een namiddag met lezingen van henzelf en door hen uitgenodigde collega kunstenaars. De basis voor dit idee bestaat uit een diepgaande interesse in elk van deze overigens zeer verschillende praktijken. Van Dorpe en Desmet hopen hiermee een heterogeen programma samen te stellen dat erop gericht is om een beeld te geven van een bepaald werkveld, veeleer dan te focussen op individuele praktijken. Er wordt gezocht naar de overlap tussen de uiteenlopende praktijken van de collega kunstenaars en de werkmethodieken van Desmet & Van Dorpe. Naast Desmet & Van Dorpe spreken ook de volgende kunstenaars over hun werk:

Kunstenaar Achim Lengerer werkt met vragen rond taal die hij thematiseert in zijn performances of ruimtelijk verwerkt in zijn installaties.

Het in Brussel gevestigde kunstenaarskoppel Sirah Foighel Brutmann en Eitan Efrat werkt al een aantal jaren samen, en creërt werken in het audiovisuele domein. Hun werk stelt kritische vragen bij de performatieve aspecten van het bewegende beeld.

Nico Dockx werkt vanuit een fundamentele preoccupatie met archieven en structurele processen zoals data, herinneringen, informatie, distributie en beheer. Zijn installaties, publicaties, soundscapes, teksten en video's zijn vaak het resultaat van samenwerkingen met andere kunstenaars en onderzoeken de relatie tussen perceptie en herinnering, waardoor meerdere interpretaties te ontstaan.

Femke Snelting is een kunstenaar en ontwerper die projecten ontwikkelt op het snijvlak van design, feminisme en freeware. Samen met Renee Turner en Riek Sijbring vormt ze De Geuzen (een stichting voor multi-visueel onderzoek); ze is ook een lid van de vereniging voor kunst en media Constant en is actief in het experimentele ontwerpbureau OSP.

Robbrecht Desmet is filmmaker en woont in Brussel. Zijn films zijn portretten van landschappen, plaatsen en ruimtes die op een of andere manier een substantieel deel van het geheugen van een specifiek kunstwerk vormen. Zijn filmwerk richt zich op het documenteren van het leven en verdere bestaan van deze kunstwerken, hun betekenis en hun geschiedenis.

Door het creëren van installaties en activiteiten onderzoekt Stijn Van Dorpe de taal van de kunst, hoe ze wordt geconstrueerd, gebruikt, gepresenteerd en gelezen, en hoe ze zich verhoudt tot de sociale omgeving. Hij tracht onze ideeën over de werkelijkheid binnen een bepaald kader of een bepaalde context aan te scherpen.

Kaleb de Groot

Na een werkperiode van drie jaar, opgestart in 2011, presenteert Kaleb de Groot zijn nieuwe installatie ‘Barricade, Demo’. In de ruimte van het theater, zowel op het podium als in de zaal, heeft de Groot een omgeving voor zijn nieuwste installatie gecreëerd. Een nieuwe serie opblaasbare sculpturen die in nauwe samenwerking met FLACC werden gerealiseerd, worden gecombineerd met handgemaakte bouwmaterialen. ‘Barricade, Demo’, zoals de Groot het werk noemt, is een try-out voor een barricade-actie die in het publieke domein zal worden voorgesteld als reizende interventie en toneelstuk.

Als verzet zowel een individuele kracht als een vorm van creativiteit is, hoe komt het dan dat het barricades zo ontbreekt aan intentionele esthetiek? De Groot was verbaasd door het gebrek aan creativiteit tijdens de demonstraties in Nederland tegen de bezuinigen in de culturele sector. Hij heeft de manier waarop een kunstobject een rol kan spelen in een dergelijke setting nader onderzocht. Met zijn vragen wil de Groot een on-site discussie met het publiek opzetten om het project verder te ontwikkelen.

Wat begon als een korte residentie in FLACC heeft zich ontwikkeld tot een samenwerking van drie jaar. De regio om en rond Genk heeft in de laatste paar jaar vele veranderingen ondergaan. De Ford-fabriek gaat sluiten, wat werkloosheid voor minstens 10.000 mensen in de komende jaren betekent. Dit is een enorme schok, die doet denken aan de sluiting van de mijnen in de late jaren tachtig. Dit industriële erfgoed heeft echter ook de grote kunsttentoonstelling ‘Manifesta’ naar Genk gebracht. Deze internationale tentoonstelling mocht meer dan 100.000 bezoekers in slechts enkele maanden tijd ontvangen.

Alle gebeurtenissen die zich in de regio hebben voorgedaan tijdens de residentie van De Groot worden als element in het werk zelf geïncorporeerd, wat uiteindelijk resulteert in de onvoltooide bricolage ‘Barricade, Demo’. Bricolage wordt hier toegepast op de theatrale vorm van improvisatie, beter bekend als ‘Improv’. Het idee richt zich op het gebruik van de omgeving en het daarin beschikbare materiaal, waarbij de omgeving als podium wordt gebruikt en het materiaal in pantomime worden uitgebeeld.

De presentatie wil een ‘uitwisseling van nieuwsgierigheid’ zijn, een opstap naar het volgende niveau in het proces van ‘Barricade, Demo’.

Nov 3, 2013 – Jan 5, 2014 Hermitage Amsterdam, Amsterdam (NL) Slava Shevelenko en Marta Volkova - Russisch atelier aan de Amstel
Dec 3-20, 2013 The Architecture Foundation, London (UK) Wapke Feenstra (Moving Landscape) - Good News From Nowhere: Building in the Countryside
Dec 18, 2013 – Jan 1, 2014 Marres House for Contemporary Culture, Maastricht (NL) Daan Gielis - Wild Horses and Trojan Dreams

December 8: presentation of the installation by Kaleb de Groot and discussion moment with Stijn Van Dorpe and Robbrecht Desmet.

Stijn Van Dorpe - The Magritte Project / Hotel Charleroi - Marchienne Au Pont

On sunday the 8th of december Kaleb de Groot presents his installation “Barricade, Demo”. On the same day, there will be a discussion moment on the joint work period of Stijn Van Dorpe and Robbrecht Desmet, in which they discuss the methodology of their collaboration. The scenography can be visited throughout the day, starting at 12 a.m.. The discussion moment will be held from 1 to 6 p.m., the official language is English. Reservation is requested; please make reservations through info@flacc.info. The location is FLACC, Andre Dumontlaan 2, 3600 Genk.

To make this presentation accessible to many, the artists have organised a bus that runs from Ghent to Genk via Brussels. They would like to invite you to travel with them and participate in this afternoon. To pay for the cost of the bus, they ask for a contribution of € 20. Please confirm your participation at latest on Monday 2-12 via info@flacc.info . The bus leaves at 10.20 a.m. at the S.M.A.K. in Ghent, and at 11 a.m. in Brussels at the Kaaitheater.

Stijn Van Dorpe and Robbrecht Desmet

Stijn Van Dorpe and Robbrecht Desmet organise, in collaboration with FLACC workplace for visual artists, an afternoon of lectures, presented both by themselves and by fellow artists invited by them. At the heart of this idea lies their profound interest in each of these otherwise very different practices. In this way, Van Dorpe and Desmet hope to put together a diverse programme that aims to provide a broad image of a particular field, rather than focusing on individual practices. The lectures explore the overlap between the different practices of the fellow artists and the working methods of Desmet & Van Dorpe. Apart from Desmet & Van Dorpe, the following artists speak about their work:

Artist Achim Lengerer works with questions of language which he either thematises in his performances or spatialises in his installations.

Brussels-based artist couple Sirah Foighel Brutmann and Eitan Efrat have been working together for several years, creating works in the audio-visual field. Their work challenges the performative aspects of the moving image.

Nico Dockx works from a fundamental preoccupation with archives and structural processes such as data, memories, information, distribution and management. His installations, publications, soundscapes, texts and videos are often the outcome of collaborations with other artists and investigate the relationship between perception and remembrance, allowing multiple interpretations to emerge.

Femke Snelting is an artist and designer who develops projects at the intersection of design, feminism and freeware. Together with Renee Turner and Riek Sijbring, she forms De Geuzen (a foundation for multi-visual research); she is also a member of the association for arts and media Constant and is active in the experimental design agency OSP.

Robbrecht Desmet is a filmmaker living in Brussels. His films are portraits of landscapes, places and spaces that form – in one way or another – a substantial part of the memory of a specific artwork. His filmmaking is dedicated to the documentation of the life and afterlife of these artworks, their meaning and their history.

By creating installations and actions, Stijn Van Dorpe investigates the language of art, the way it is constructed, used, presented and read, and the way in which it relates to social environments. He aims to sharpen our ideas on reality within a certain framework or a given context.

Kaleb de Groot

After a working period that started in 2011, Kaleb de Groot presents his new installation ‘Barricade, Demo’. In the space of the theatre, encompassing both the stage and the auditorium (=house), de Groot has put together a setting for his latest installation. A new series of inflatable sculptures, produced in close collaboration with FLACC, are combined with handmade building materials. ‘Barricade, Demo’, as de Groot calls it, is a try out for a barricade action, which will travel in the public domain as a theatre play and an intervention.

If revolt is an individual power as well as creativity, how come barricades lack an intentional aesthetic? De Groot was amazed by the lack of creativity during the demonstrations in Holland against the governmental cuts in the cultural field. He has been researching how an art-object can have a role in this kind of context. With these questions, de Groot would like to undertake an on-site conversation with the audience to further develop the project.

What started out as a short residency at FLACC has developed into a three-year collaboration. The area of Genk has been host to many changes in the last couple of years. The Ford factory is going to shut down, which will result in the unemployment of at least 10,000 people in the coming years. This is a huge shock, reminiscent of the closing of the mines in the late eighties. However, this industrial heritage has also brought the huge art show ‘Manifesta’ to Genk. This international exhibition received over a 100,000 visitors in just a couple of months.

Everything that has occurred in the area during the residency of De Groot, becomes an intervention in the work itself, resulting in the unfinished bricolage ‘Barricade, Demo’. Bricolage here is applied to the theatrical form of improvisation, more commonly known as 'Improv'. The idea centres on the use of the environment and the materials in it , in which the environment acts as the stage and the material is pantomimed.

The presentation will serve as an exchange of curiosity, and a stepping-stone to the next level in the process of ‘Barricade, Demo’.

Nov 3, 2013 – Jan 5, 2014 Hermitage Amsterdam, Amsterdam (NL) Slava Shevelenko en Marta Volkova - Russisch atelier aan de Amstel
Dec 3-20, 2013 The Architecture Foundation, London (UK) Wapke Feenstra (Moving Landscape) - Good News From Nowhere: Building in the Countryside
Dec 18, 2013 – Jan 1, 2014 Marres House for Contemporary Culture, Maastricht (NL) Daan Gielis - Wild Horses and Trojan Dreams