Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

SYMPOSIUM
Rethinking artistic social interventions

Op 29 maart organizeren FLACC en de Mad-Faculty in het kader van Kristof Vrancken's project “2-inch-riot” een symposium over de rol van de kunstenaar in het blootleggen en in vraag stellen van onrecht, sociale onrechtvaardigheden en structuren. De bedoeling is om studenten kritisch na te laten denken over de samenleving en de manier waarop kunst de wereld toch een klein beetje kan veranderen, of op zijn minst toch even laat vertwijfelen.

Met de steun van STROOM, de cultuursubsidie voor beloftevol talent van de provincie Limburg.

Locatie: Mad Faculty, C-Mine 5, 3600, Genk

Inschrijvingen: aanmelden via info@kristof-vrancken.com of 0032 494 60 90 25
Deelname is gratis, inschrijven verplicht.

Taal: Engels

Programma: 13u00 – 16u30

13u00: Maryam Jafri

Maryam Jafri werkt vooral met media zoals fotografie, video, tekst en performance. Ze werkt sterk onderzoeksgericht en dit resulteert in uitgebreide video en foto installaties. In deze werken combineert ze specifieke tijdelijke en culturele zones. In haar werkproces maakt ze gebruik van verschillende narratieve vormen en voegt ze bewust fictieve elementen toe aan documentair archief materiaal. Haar werk beweegt zich tussen film en theater, feit en fictie, historische modellen en subjectieve aanpassingen. Maryam Jafri werd geboren in 1972 in Pakistan. Ze leeft en werkt in Kopenhagen en New York. Haar film “Avalon” handelt over de processen die zich vormen in de wereldwijde economie.

14u00: Nikita Kadan

Nikita Kadan werd geboren in 1982 in Kiev, Oekraïne, een land dat tot 1991 in de ban was het Sovjetregime en in 2004 nog geconfronteerd werd met de Oranjerevolutie omwille van het vermoeden van een vervalste verkiezingsuitslag. Deze turbulente maatschappelijke context van Kiev en Oekraïne bepaalt tot op heden de artistieke praktijk van Nikita Kadan als kunstenaar, schrijver en activist. Door intellectuele reflectie, kunsthistorische referenties (zoals de suprematistisch aandoende composities) en sociaal engagement geeft Nikita Kadan een zicht op het sociaal-politieke landschap van Oekraïne en het voormalige Sovjetgebied. Ingewikkelde problematieken en onbespreekbare onderwerpen worden door Kadan aangesneden maar niet op een brutale, choquerende manier. De kunstenaar wil een cognitief effect bekomen, met de vrijheid om te handelen als gevolg.

15u00: Pauze

15u15: Roland Patteeuw

Roland Patteeuw (°1945, Rumbeke) behoort tot een van de pioniers van de hedendaagse kunst in ons land, maar zijn rol bleef grotendeels onderbelicht. Sinds 1968 organiseerde Roland Patteeuw, ver van officiële instituten en organisaties, een reeks spraakmakende tentoonstellingen met kunstenaars zoals Roger Raveel, Raoul De Keyser en Dan Van Severen. Roland Patteeuw staat bekend als een uitgesproken individualist die bevlogen en eigenzinnig zijn eigen koers vaart. Dit leidde in 1993 tot de oprichting van zijn befaamde Kunsthalle Lophem. Eind jaren ’60 startte Roland Patteeuw ook een loopbaan als kunstrecensent en als docent hedendaagse kunst.

16u15: Vragenronde / discussie

16u30: Einde

WORKSHOP FINE ART PRINTING
Voorspelbare Kleuren

Het menselijk oog kan een enorme kleur- en contrastomvang zien. Afhankelijk van lichtomstandigheden zien we kleuren anders. Apparaten als scanners, printers en beeldschermen hebben ieder een eigen kleurbeheer (kleurentaal) zodat de kleuren soms minder intens zijn en niet altijd overeenkomen. Voor de kritische kijker zorgt dat soms voor minder leuke verrassingen. Tenzij je weet hoe je om moet gaan met beeld, kleur en reproductie daarvan.
In deze workshop gaan we de uitdaging aan om te zorgen voor voorspelbare kleuren. Alle technische aspecten die zorgen voor mooie Fine Arts Prints (ofwel giclée prints genoemd) op onze nieuwste Epson 9900 printer (10 kleuren) komen aan bod. We kijken kritisch naar onder andere kleur en kleurprofielen, resolutie, contrast en de invloed van papier en inkt. Technische termen als ICC-profiel, zwartpuntcompensatie, kleurruimte ofwel Gamut, DPI en kalibreren zullen behandeld worden.
Na deze workshop ben je in staat om zelf hoogwaardige prints te maken en heb je je eerste Fine Art Print gemaakt op groot formaat (A1).

Voor wie: Fotografen, kunstenaars,… (amateur en prof)

Begeleiding: Alex de Vocht Fotograaf & Technisch assistent Grafisch Atelier Amsterdam

Datum: zaterdag 04 mei 2013 van 10.00u tot 17.00u

Plaats: FLACC, Casino Modern, André Dumontlaan 2, 3600 Genk

Kostprijs: € 115 inbegrepen: 1 print A1 formaat (Tecco papier) + teststrook, koffie en broodmaaltijd

Aantal deelnemers: max 10 deelnemers

Mee te brengen: Selectie foto’s, afbeeldingen of digitale bestanden op een USB-stick (240 dpi, ongeveer A1-formaat, in RGB) en eventueel eigen papier om uit te testen

Inschrijven: vorming@flacc.info of 089 84 52 23

De inschrijving is pas definitief na betaling van het cursusgeld op :
IBAN-rekening: BE44 1324 3606 3945
BICC: BNAG BE BB
t.n.v. FLACC vzw, André Dumontlaan 2, 3600 Genk

met dank aan: Tecco Paper en Lab9 supplies

SYMPOSIUM
Rethinking artistic social interventions

On 29 March, in the frame of Kristof Vrancken’s “2-inch-riot” project, FLACC and Mad-Faculty organize a symposium on the role of the artist in the process of identifying and calling into question matters pertaining to injustice, social inequities and societal structures. This discussion aims to stimulate students into a critical approach to society and the way in which art can – to some extent – change the world, or at least provoke some level of reflection.

Organised with the support of STROOM, the cultural grant of the province of Limburg for promising talent.

Location: Mad Faculty, C-Mine 5, 3600, Genk

Registration: apply via info@kristof-vrancken.com or 0032 494 60 90 25
Participation is free, registration required.

Language: English

Programme: 1:00 – 4:30 p.m.

1:00 p.m.: Maryam Jafri

Maryam Jafri works in media such as photography, video, text and performance. She works in a very research-oriented manner, producing elaborate video and photo installations. In these works she combines specific temporal and cultural areas. Throughout her work process, she utilises a variety of narrative forms, consciously adding fictional elements to documentary archival material. Her work hovers between film and theatre, fact and fiction, historical models and subjective adjustments. Maryam Jafri was born in Pakistan in 1972. She lives and works in Copenhagen and New York. Her film “Avalon” deals with processes that are formed in the global economy.

2:00 p.m.: Nikita Kadan

Nikita Kadan was born in 1982 in Kiev, Ukraine, a country that until 1991 was entirely dominated by the Soviet regime and that, in as recent as 2004, went through the upheaval of the Orange Revolution over allegedly falsified elections. The turbulent social context of Kiev and the Ukraine determines the artistic practice of Nikita Kadan as an artist, writer and activist to this day. Through intellectual reflection, art historical referencing (such as his Suprematist-like compositions) and social engagement, Nikita Kadan creates a personal perspective on the socio-political landscape of the Ukraine and the former Soviet region. Kadan addresses complex issues and undiscussable topics, but never in a brutal, shocking manner. The artist aims to create a cognitive effect that will ultimately foster freedom to act.

3:00 p.m.: break

3:15 p.m.: Roland Patteeuw

Roland Patteeuw (b.1945, Rumbeke) is one of the pioneers of contemporary art in our country, but his role has remained largely unrecognised. From 1968 onward, far removed from any official institutions and organizations, Roland Patteeuw organized a series of high-profile exhibitions with artists such as Roger Raveel, Raoul De Keyser and Dan Van Severen. Roland Patteeuw is known as a strong individualist who follows his own highly individual course. This led, among other things, to the creation of his renowned Kunsthalle Lophem in 1993. In the late ‘60s, Roland Patteeuw started a career as an art critic and teacher of contemporary art.

4:15 p.m.: Question round / discussion

4:30 p.m.: End

WORKSHOP FINE ART PRINTING
Predictable Colours

The human eye is able to perceive a huge range of colours and contrasts. Depending on the lighting conditions, we see colours differently. Devices such as scanners, printers and monitors all have their own colour management system (colour codes), which makes that, sometimes, colours appear less intense and do not always match. This can at times present the critical viewer with some unpleasant surprises. Unless, of course, one knows how to work with image, colour, and reproduction.
In this challenging workshop, we set out to create predictable colours. All the technical aspects that together make for beautiful Fine Arts Prints (or giclée prints) on our latest Epson 9900 printer (10 colours) are discussed. We take a critical look at, among other aspects, colour and colour profiles, resolution, contrast, and the influence of paper and ink properties. Technical terms such as ICC profile, black point compensation, colour space or gamut, DPI and calibration will be discussed.

After this workshop, participants will be able to create high quality prints and will have made their first large format (A1) Fine Art Print.

This workshop is aimed at photographers, artists, ... (both amateurs and professionals), and is led by Alex de Vocht, photographer & technical assistant at Grafisch Atelier Amsterdam

Date: Saturday, May 4, 2013 from 10 a.m. to 5 p.m.

Place: FLACC, Casino Modern, André Dumontlaan 2, 3600 Genk

Participation fee: € 115; includes one A1 size print (Tecco Paper) + test strip, coffee and sandwiches

Number of participants: maximum 10 participants

What to bring: a selection of photos, images, or digital files on a USB stick (240 dpi, approx. A1 size, in RGB) and possibly your own paper to make tests

Registration: vorming@flacc.info or 089 84 52 23

Your registration is only valid after payment of the course fee to the account of FLACC vzw, André Dumontlaan 2, 3600 Genk
IBAN: BE44 1324 3606 3945
BICC: BNAG BE BB