Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Nilsson Pflugfelder, Verbandkammer 2012, foto: Kristof Vrancken

FLACC schept als werkplaats voor beeldende kunstenaars de organisatorische, inhoudelijke en technische voorwaarden om een aantal unieke kunstenaarsprojecten te realiseren. Daartoe selecteert de organisatie jaarlijks maximaal tien kunstenaars - uit binnen- en buitenland, jong en ervaren - om een nieuw project op te zetten. We zoeken hierbij een evenwicht tussen creatie- en onderzoeksprojecten en kunstenaars die concreter aan de slag gaan met de historische, geografische of sociale context van het centrum.

FLACC beschikt over professioneel uitgeruste ateliers voor metaal- en houtbewerking, een digitale studio (video en fotografie) en een ovenatelier. Een overzicht van de faciliteiten kunt u via deze link downloaden: Facilities-FLACC-studios

Oproep werkplaatsproject

Wie: beeldende kunstenaars in diverse media en disciplines. De projectvoorstellen dienen in te gaan op de voorgestelde thematiek.

Waar: FLACC, Genk in België 

Wanneer: een aaneengesloten periode van maximaal 3 maanden of ongeveer 90 dagen verdeeld over verschillende periodes vanaf januari 2014 tot december 2014
Deadline: 1 maart 2013

De oproep voor een werkplaatsproject is open voor alle beeldende kunstenaars. Door de diversiteit van onze werkplaatsen is de oproep gericht naar projecten in diverse media en disciplines. Vanaf 2013 gaat FLACC een meerjarig onderzoek starten, waarbij de veranderende artistieke arbeid als uitgangspunt wordt genomen, om via een historische analyse het kunstenaarschap te onderzoeken. De analyse van het kunstenaarschap wordt als basis genomen voor de centrale vraag: is de kunstenaarswerkplaats in zijn huidige vorm nog het meest geschikte instrument om de artistieke productie te ondersteunen. De open call is enkel open voor projecten die ingaan op deze en onderstaande thematiek, namelijk de kunstenaar als ondernemer, de verhouding kunstenaar, arbeider en ondernemer en de relatie tussen kunst en wetenschap.

Deze cluster focust op de complexe hedendaagse positie van de kunstenaar, één en dezelfde kunstenaar kan werken volgens het oude romantische model van een pre-industriële atelierwerking, maar tegelijk leider zijn van een productiehuis / (industrieel uitgerust) atelier, waardoor een relatie van complementariteit ontstaat tussen concept, uitwerking, massaproductie, (pseudo-)ambachtelijkheid. Het concept van de historische kunstenaarsgenie blijft in het hedendaagse overeind staan, maar met een belangrijke toevoeging: dit type kunstenaars heeft sterke managementskwaliteiten.

Het bovenstaande geeft aan dat de traditionele rolverdeling in kunstenaar, arbeider of ondernemer niet meer relevant is. Een kunstenaar is tevens ondernemer en vaak ook zijn eigen arbeider. Anderzijds nemen de mogelijkheden tot outsourcing van de productie toe door nieuwe technieken en zijn kleinschalige serieproducties aanzienlijk goedkoper geworden. Door deze ontwikkelingen komen diverse economische en productiemodellen binnen het werkveld van de kunstenaar, die enerzijds de expressiemogelijkheden van de kunstenaar vergroten en anderzijds de kunstenaar in een meer ondernemersrol kan drukken. Waar in het eerste cluster de meer historische rollen en modellen worden onderzocht, worden in dit cluster de nieuwe modellen en kansen onderzocht, waarbij ook aandacht uitgaat naar de houdbaarheid, mindere kwaliteit van serieproductie, authenticiteit, conservatie en tijdelijkheid van kunst.

De nieuwe modellen zorgen voor een betere aansluiting bij andere aspecten van de maatschappij, zoals de wetenschap, wat tot nieuwe vormen van samenwerking kan leiden, waarbij een kunstenaar (met de hulp van wetenschappers) onderzoek pleegt om zo tot een creatie te komen met een wetenschappelijk basis. Een andere vorm is de samenwerking tussen kunstenaar en industrie, die o.a. door de Arts&Craftsbeweging en Bauhaus werd onderzocht en ingezet, en die door de hedendaagse aandacht voor de creatieve industrie weer volop in de aandacht staat. De creatieve industrie wordt gezien als een aanjager en een kracht die de reguliere industrie kan verrijken en een nieuwe weg kan laten inslaan. Is dit laatste een utopie of werkelijkheid?

Voor de bovenstaande werkmethodes is meestal een groot kapitaal nodig, dat bij veel kunstenaars niet voor handen is. Dit geldt zeker voor jonge kunstenaars, die in het beste geval hun creatieve output nog niet kunnen vertalen naar effectief financieel kapitaal. FLACC geeft jonge kunstenaars de mogelijkheid om binnen de bovenstaande modellen hun creatieve output te realiseren en een systeem op te zetten dat hun in de toekomst de mogelijkheid geeft om binnen dezelfde systemen te blijven werken.

De werkperiode is maximaal 3 maanden fulltime of ongeveer 90 dagen verdeeld over de periode januari 2014 tot december 2014. FLACC biedt, naast technische, inhoudelijke en organisatorische begeleiding, de kunstenaars een accommodatie, een werkplaats, reiskostenvergoeding en een klein productie budget.

Presentatie

De resultaten van de werkperiodes van alle kunstenaars worden eind 2014 / begin 2015 gepresenteerd bij een (internationale) projectpartner.

Aanvraagprocedure

Om een aanvraag in te dienen, vragen wij u om het aanvraagformulier en het excel sheet (vul het budget in) te gebruiken. De aanvraag moet bestaan uit een uitgebreid projectvoorstel, een nauwkeurig gecalculeerd budget, een (voorkeurs)werkperiode en C.V (in woord en beeld).

Meer informatie

Zie www.flacc.info voor meer informatie of contacteer Luuk Nouwen of Sarah Indeherberge via application@flacc.info.

Nilsson Pflugfelder, Verbandkammer 2012, photo: Kristof Vrancken

As a workplace for visual artists, FLACC creates the organizational, technical and artistic conditions for the realization of original artists’ projects. To this end every year the organization selects a maximum of ten artists – from Belgium and abroad, young and experienced - to set up a new project. In so doing the organization endeavours to strike a balance between creative and research projects and artists who focus more specifically on the centre’s historical, geographic or social context.

FLACC has metal and woodworking workshops, a digital studio (film and photography) and a studio with kilns for ceramics. You can download an overview of the facilities from this link: Facilities-FLACC-studios

Call for Applications

Who: visual artists working in a variety of media and disciplines are invited to submit project proposals along the lines set out below.
Where: FLACC, Genk in Belgium
When: a continuous period of maximum three months, or approximately 90 days spread over different periods between January 2014 and December 2014
Deadline: 1 March 2013

The call is open to all visual artists. Owing to the diversity of our workshops, the application is open for projects in various media and disciplines. In 2013 FLACC is launching a research programme lasting several years. It will take changing artistic ‘labour’ as its starting point and study the artistic calling by means of a historical analysis. That analysis will be taken as the basis for the central question: is the artists’ workplace in its present form still the most appropriate instrument to support artistic production. The open call only invites projects, which respond to this and the following themes, namely the artist as entrepreneur, the relation between artist, labourer and entrepreneur and the relation between arts and science.

This cluster focuses on the complex position of the contemporary artist. Now that it is possible for one and the same artist to work according to the old, romantic pre-industrial studio system and at the same time to spearhead an industrially equipped studio, a relationship of complementarity is produced between concept and realization, mass production, and (pseudo)craftsmanship. The historical concept of the artist’s genius is still very much alive, but with one important addition: this kind of artistic practice requires firm managerial skills.

This already indicates that traditional distinctions between artist, worker and entrepreneur are no longer pertinent. An artist is also an entrepreneur, and often his own worker as well. At the same time, new technologies brought along new possibilities to outsource production, and production of small series has become considerably cheaper. These developments have put diverse economic models and modes of production within reach of the artist, which may on the one hand result in new possibilities of expression, while on the other hand it puts pressure on the artist to take on an entrepreneurial role. While the first cluster is dedicated to investigating historical roles and models, this cluster researches new models and opportunities. This includes attention to issues of material decay and conservation, the temporality of art, authenticity and the lesser quality of serial production.

These new models of artistic practice have close connections to other segments of society, such as academic research, and this may lead to new forms of cooperation in which the artist teams up with scholars for the purpose of joint research, creating work that has its foundation in scholarly investigation. Another connection is the collaboration between artist and industry, which was investigated and employed by the Arts & Crafts movement and Bauhaus, a collaboration which the recent attention for the creative industry has once again brought into the spotlights. Creative industry is put forward as a catalyst, a force for innovation that may transform existing industries. Is this a utopian dream or a realistic scenario?

The artistic practices mentioned above usually require considerable sums of capital, which is not within reach of most artists. This is certainly true of young artists, who even under the best of circumstances will not yet be able to convert their creative output into financial capital. FLACC provides young artists the opportunity to work within these models and to realize a creative output that enables them to continue working in similar systems in the future.

The work period is maximum three months fulltime or approximately 90 days spread over the period January 2014 to December 2014. As well as technical, organizational and artistic support, FLACC offers the artists a workplace, accommodation, travel expenses and a small production budget.

Presentation

The results of all the artists’ work periods will be presented to an (international) project partner at the end of 2014 or early 2015.

Application procedure

Please use our application form and excel sheet (fill in required budget) to apply. The application should include a well-defined project proposal, a thoroughly calculated budget, a preferable time frame and your résumé (text and images and/or video).

More information

For more info please visit www.flacc.info or contact Luuk Nouwen or Sarah Indeherberge at application@flacc.info.