Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Bart Lodewijks
Genk drawing (working title)

NEW TEXAS & CHICAGO
Juli 2012

Met de tegenzin van een delinquent die zijn taakstraf ten uitvoer gaat brengen loop ik tegen de Muggenberg op. Ik ben onschuldig, pleit ik voor mezelf. Kan de sociale woningbouw maatschappij het goede en het kwade niet van elkaar onderscheiden? Ik denk aan Willem Sandberg, de vroegere directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Toen een medewerker een gum aan hem vroeg antwoordde Sandberg kort: "Ik gum nooit". Als Sandberg bedoelt dat je niets mag wegpoetsen omdat alles evenveel waarde heeft, kan het best dat de tekening op de Muggenberg een memorabele tekening wordt, juist omdat hij er straks niet meer is.

Het is nog nooit voorgekomen dat ik verplicht wordt om een tekening te verwijderen. Het reinigingsritueel weigeren zou de woningbouw maatschappij tot razernij brengen. Dan kan ik het wel vergeten om mijn werkzaamheden in de twee wijken voort te zetten, waar vrijwel alle huizen en appartementen van de woningbouw maatschappij zijn. De directrice motiveert haar strengheid met het feit dat de Muggenberg binnen nu en een aantal jaren afgebroken gaat worden. 'Met sanering in het vooruitzicht moet je extra op je hoede zijn voor verloedering,' weet ze. De kunstenaar Robert Rauschenberg kocht ooit een tekening aan van de hand van zijn collega Willem de Kooning. Eenmaal in zijn bezit gumde Rauschenberg de tekening uit. Het gevolg was een schandaal in de kunstwereld over de waarde van het lege vel papier.

Op de plaats delict aangekomen zie ik dat kinderen hun fantasiewereld verder hebben uitgebreid. Verrassend is dat hun tekening bestaat uit stippellijnen, waardoor het gebouw op een prikplaat lijkt. In plaats van hun tekening weg te wassen, zou ik hem ook kunnen bevrijden uit het steen zoals een beeldhouwer zijn werk uit marmer hakt.
Michelangelo kapte het slechte deel uit de berg weg en liet het goede staan. Waarom zouden de appartementen in de toekomst tot puin en gruis verpulverd moeten worden? Wat zou erop tegen zijn om in navolging van de grote meester het goede te laten staan en uit de Muggenberg een beeldengalerij te laten herrijzen? De eerste aanzetten om de op hande zijnde sanering om te buigen naar schoonheid, staan nu nog in krijt uitgetekend op het gebouw.

De bemoeienis van de woningbouw maatschappij hoort nou eenmaal bij de wijk, spreek ik mezelf moed in en veeg het krijt uit met een natte spons. Door de vlekken die ontstaan, lijkt het alsof er een hele grote hond tegen de muur geplast heeft.
lees verder

FLACC presenteert in eigen huis

Nilsson Pflugfelder, Verbandkammer

Nilsson Pflugfelder hebben een obsessie voor archieven, met een specifieke aandacht voor de vraag: hoe kan worden voorkomen dat virtuele en fysieke kennis in de vergetelheid raken en in plaats daarvan omgezet kunnen worden in iets zichtbaars en productiefs. In deze Installatie/presentatie onderzoeken Nilsson Pflugfelder vanuit het archief de eigenheid en essentie van FLACC en presenteert deze aan de hand van een selectie van de gerealiseerde FLACC projecten. Het archief, en de verdere voortzetting van het project, dient omgezet te worden in een instrument dat de kennis over FLACC omzet in een actieve bruikbare vorm. meer info

Grzegorz Klaman, Untitled

Tjdens Manifesta 9 is een installatie van Grzegorz Klaman te zien bij FLACC. De installatie laat ex-mijnwerkers aan het woord over de mijnen en hoe het werk in de mijnen hun leven heeft bepaald. De gesprekken vinden plaats in een locker, waar privé en arbeidsleven samenkomen.

Hedwig Brouckaert - Uprooted – P

Brouckaert gebruikt in haar tekeningen beelden uit de massamedia, die vaak een zeer grote productiewaarde hebben. Via de post of in de krantenwinkel krijgen we ongerepte, glossy tijdschriften, die echter bedoeld zijn om al snel bij het oud papier te belanden en te worden vervangen door actuelere informatie. Het werk van Brouckaert daarentegen, is het resultaat van een ouderwets en langzaam proces. Het verwijst naar de cultuur waar ze een uitvloeisel van zijn, maar transformeert het oorspronkelijke verhaal volledig. Brouckaert vraagt de bezoeker om het beperkte, commerciële scenario te herlezen. Meer info

FLACC praktisch

FLACC – Openingsuren tijdens Manifesta 9
31 mei - 30 september 

donderdag - zondag: 10u00 – 17u00
locatie: FLACC, André Dumontlaan 2, BE-3600 Genk

Lara Mennes - Between Stories

Werk uit de serie Capturing the Sensible – Memories in Architecture is te zien in C-Mine (Genk) van 19 augustus t/m 14 oktober. Capturing the Sensible – Memories in Architecture werd geproduceerd met de steun van FLACC.
Meer info C-Mine

Mei 31 – Sep 30, 2012 FLACC, Genk (BE) Grzegorz Klaman, Untitled
Mei 31 – Sep 30, 2012 FLACC, Genk (BE) Nilsson Pflugfelder, Verbandkammer
Mei 31 – Sep 30, 2012 FLACC, Genk (BE) Hedwig Brouckaert
Jun 2 – Sep 30, 2012 Manifesta 9, Genk (BE) Ronny Heiremans en Katleen Vermeir
Jun 2 – Sep 30, 2012 Manifesta 9, Genk (BE) Lara Almarcegui
Jul 1 – Sep 16, 2012 Städtische Galerie, Villa Zanders, Bergisch Gladbach (D) Re/pro/ducing Complexity
Aug 19 – Okt 14, 2012 C-Mine, Genk (BE) Lara Mennes - Between Stories

Bart Lodewijks
Genk drawing (working title)

NEW TEXAS AND CHICAGO
July 2012

I make my way to the Muggenberg with the reluctance of a delinquent about to do his community service. I am innocent, I plead in my defence. Can’t the housing association tell the difference between good and evil? I think of Willem Sandberg, the former director of the Stedelijk Museum Amsterdam. When a member of staff asked him for an eraser, Sandberg replied tersely: "I never erase anything". If Sandberg meant that you should not erase anything because everything has its value, it could well be that the drawing on the Muggenberg is memorable precisely because it will soon be no more.

Never before have I been compelled to remove a drawing. To refuse to carry out the cleaning ritual would infuriate the housing association and then I could forget my activities in the two districts, where almost all the houses and flats belong to the association. The director justifies her stringency by the fact that the Muggenberg will be demolished within a few years. “With redevelopment in prospect, you have to be even more on your guard against degeneration,” she says. The artist Robert Rauschenberg once bought a drawing from fellow artist Willem de Kooning. Rauschenberg then proceeded to erase the drawing, thereby causing outrage in the art world about the value of the blank sheet of paper.

Having arrived at the scene of the crime, I see that children have enlarged their fantasy world. What surprises me is that their drawings consist of dotted lines, which make the building look like a pinboard. Instead of washing off their drawings, I could liberate them from the stone just as a sculptor hews his work out of marble.
Michelangelo cut out the bad part of the mountain and left the good part. Why do the flats have to be reduced to rubble? What could there possibly be against following the great master’s example and leaving the good and allowing an art gallery to emerge from the Muggenberg? Even now the first attempts to turn the imminent redevelopment into a thing of beauty are there in chalk on the building.

The housing association’s concern is just part and parcel of the district, I tell myself by way of encouragement as I wipe off the chalk with a wet sponge. The marks it leaves make it look as if a very big dog has cocked his leg against the wall.
further reading

FLACC presents ...

Nilsson Pflugfelder, Verbandkammer

Nilsson Pflugfelder has a thing about archives and he is particularly interested in the question of how we can prevent virtual and physical knowledge from falling into oblivion by turning it into something visible and productive. In this installation/presentation Nilsson Pflugfelder investigates the uniqueness and essence of FLACC from its archives and presents his findings by means of a selection of projects mounted by the workplace for artists over the years. The archive, and the future of the project, needs to be turned into an instrument that converts information about FLACC into an active, useable form. More info

Grzegorz Klaman, Untitled

During Manifesta 9 an installation by Grzegorz Klaman will be on display at FLACC, consisting of interviews with former mineworkers telling about the mines and its influence on their lives. The setting is an old locker, where personal life and labour come together.

Hedwig Brouckaert - Uprooted – P

Brouckaert uses mass media images in her work, images that often have extremely high production value. Magazines arriving as pristine, glowing objects in the mail or on the newsstand yet meant to disappear quickly and to become trash, to be replaced by the most recent up to date information. Her work on the contrary, is the result of an antiquated and slow process. It refers to the culture that produced these images, but totally transforms the original narrative; it asks viewers to re-read their narrow, commercial script. More info

FLACC Practical information

FLACC – Opening times during Manifesta 9
May 31st – September 30th 

Thursdays - Sundays: 10.00 – 17.00 hrs
location: FLACC, André Dumontlaan 2, BE-3600 Genk

Lara Mennes - Between Stories

Work from the series Capturing the Sensible – Memories in Architecture is shown in C-Mine (Genk) from 19 August until 14 October. Capturing the Sensible – Memories in Architecture was produced with the support from FLACC.
Meer info C-Mine

Mei 31 – Sep 30, 2012 FLACC, Genk (BE) Grzegorz Klaman, Untitled
Mei 31 – Sep 30, 2012 FLACC, Genk (BE) Nilsson Pflugfelder, Verbandkammer
Mei 31 – Sep 30, 2012 FLACC, Genk (BE) Hedwig Brouckaert
Jun 2 – Sep 30, 2012 Manifesta 9, Genk (BE) Ronny Heiremans en Katleen Vermeir
Jun 2 – Sep 30, 2012 Manifesta 9, Genk (BE) Lara Almarcegui
Jul 1 – Sep 16, 2012 Städtische Galerie, Villa Zanders, Bergisch Gladbach (D) Re/pro/ducing Complexity
Aug 19 – Okt 14, 2012 C-Mine, Genk (BE) Lara Mennes - Between Stories