Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

FLACC op locatie

Grzegorz Klaman, A Subjective Busline
De officiële geschiedenis van de Limburgse mijnen is gevisualiseerd en genoteerd. De onofficiële en persoonlijke geschiedenissen dreigen echter te worden vergeten.

De Poolse kunstenaar Klaman speelt met het subjectieve, namelijk hoe jaren na de sluiting van de mijnen een transformatie in het gedachtengoed van de voormalige mijnwerkers heeft plaatsgevonden. De weerstand tegen het werk en bijbehorende omstandigheden heeft in sommige gevallen plaats gemaakt voor een bijna romantisch terugverlangen naar het verleden. Klaman grijpt hier op in en laat de mijnwerkers tijdens deze bustour hun verhaal vertellen. Hij legt deze structuren bloot en geeft tegelijk de ex-mijnwerkers de kans om hun verhalen te vertellen, voordat deze verloren gaan. Meer info

Praktisch
1 juni – 30 september
Elke vrijdag van 12u30 tot 14u30 en zaterdag van 15u00 tot 17u00
Vertrek: parkeerterrein voor Thor park, André dumontlaan 76, BE-3600 Genk - Waterschei (Koolmijn van Waterschei, Manifesta 9 Venue)

Individueel: €5 per persoon
Groep vanaf 20 personen: €85/20 personen + €2,5 per extra persoon

Ter plaatse opstappen kan, maar voor een zeker zitje reserveer je best via
info@hetvervolg.org of via +3211603019.

A Subjective Bus line (Genk) is een project van Grzegorz Klaman en FLACC en is tot stand gebracht in samenwerking tussen Het Vervolg Vzw (BE), Wyspa Institute of Art (PL) en het internationale festival van de moderne beeldende kunst Alternativa in Gdansk en met steun van Meta VZW (BE), de Vlaamse vereniging voor de erfgoedzorg van oude trams en bussen.

FLACC presenteert in eigen huis

Nilsson Pflugfelder, Verbandkammer

Nilsson Pflugfelder hebben een obsessie voor archieven, met een specifieke aandacht voor de vraag: hoe kan worden voorkomen dat virtuele en fysieke kennis in de vergetelheid raken en in plaats daarvan omgezet kunnen worden in iets zichtbaars en productiefs. In deze Installatie/presentatie onderzoeken Nilsson Pflugfelder vanuit het archief de eigenheid en essentie van FLACC en presenteert deze aan de hand van een selectie van de gerealiseerde FLACC projecten. Het archief, en de verdere voortzetting van het project, dient omgezet te worden in een instrument dat de kennis over FLACC omzet in een actieve bruikbare vorm. meer info

Bart Lodewijks

Met wit schoolbordkrijt maakt Bart Lodewijks lineaire tekeningen in Genk die zich een weg banen door de stad. Hij begint met tekenen op het wegdek, op muurtjes en steegjes, zonder vooraf toestemming te vragen. Aan argwanende omwonenden en passanten legt hij uit dat krijt makkelijk te verwijderen materiaal is en door regen wordt uitgewist. Langzaamaan wordt hij een vertrouwd gezicht in de buurt en slaagt erin om de tekeningen te verleggen naar huizen en uiteindelijk ook naar interieurs van privé-woningen. Lodewijks schrijft korte teksten over wat er tijdens het tekenen voorvalt. Meer info

Hedwig Brouckaert - Uprooted – P

Brouckaert gebruikt in haar tekeningen beelden uit de massamedia, die vaak een zeer grote productiewaarde hebben. Via de post of in de krantenwinkel krijgen we ongerepte, glossy tijdschriften, die echter bedoeld zijn om al snel bij het oud papier te belanden en te worden vervangen door actuelere informatie. Het werk van Brouckaert daarentegen, is het resultaat van een ouderwets en langzaam proces. Het verwijst naar de cultuur waar ze een uitvloeisel van zijn, maar transformeert het oorspronkelijke verhaal volledig. Brouckaert vraagt de bezoeker om het beperkte, commerciële scenario te herlezen. Meer info

FLACC praktisch

Openingsuren tijdens Manifesta 9
31 mei - 30 september 

donderdag - zondag: 10u00 – 17u00
locatie: FLACC, André Dumontlaan 2, BE-3600 Genk

Mei 12 – Sep 16, 2012 Track, Gent (BE) Bart Lodewijks in Track
Mei 12 – Sep 16, 2012 Track, Gent (BE) Sven Augustijnen, screening Spectres
Mei 28 – Okt 31, 2012 FLACC, Genk (BE) Hedwig Brouckaert
Jun 2 – Sep 30, 2012 Manifesta 9, Genk (BE) Ronny Heiremans en Katleen Vermeir
Jun 2 – Sep 30, 2012 Manifesta 9, Genk (BE) Lara Almarcegui
Jun 8 – Sep 30, 2012 FLACC, Genk (BE) A Subjective Bus Line, Grzegorz Klaman

FLACC on location

Grzegorz Klaman, A Subjective Busline
The official history of Limburg’s mines has been recorded in text and image. The unofficial and personal stories, however, are in danger of being forgotten.

Klaman plays with the subjective, namely how years after the closure of the mines a transformation has taken place in the minds of the former mineworkers. In some cases an aversion to the work and circumstances has made way for an almost romantic nostalgia for the past. Klaman capitalizes on this and on this bus tour has the mineworkers tell their story. He reveals these structures and at the same time gives the workers the opportunity to tell their stories, before they are lost forever. More info

Practical information
June1st – September 30th
Fridays from 12.30 to 14.30 hrs and Saturdays from 15.00 to 17.00 hrs
Departure: car park for Thor Park, André Dumontlaan, BE-3600 Genk - Waterschei (Waterschei coalmine, Manifesta 9 venue)

Individuals: €5 per person
Group of min. 20 people: €85/20 people + €2.5 per extra person

You can just get on the bus but, to be sure of a seat, you would be well advised to book by emailing info@hetvervolg.org or phoning +3211603019.

A Subjective Bus line (Genk) is a project by Grzegorz Klaman and FLACC and partnered by Het Vervolg Vzw (BE), Wyspa Institute of Art (PL) on conjunction with Alternativa International Visual Arts Festival in Gdansk, art producer Maks Bochenek and with support of Meta VZW (BE). Meta is the Flemish heritage organization for vintage tramcars and busses.

FLACC presents ...

Nilsson Pflugfelder, Verbandkammer

Nilsson Pflugfelder has a thing about archives and he is particularly interested in the question of how we can prevent virtual and physical knowledge from falling into oblivion by turning it into something visible and productive. In this installation/presentation Nilsson Pflugfelder investigates the uniqueness and essence of FLACC from its archives and presents his findings by means of a selection of projects mounted by the workplace for artists over the years. The archive, and the future of the project, needs to be turned into an instrument that converts information about FLACC into an active, useable form. More info

Bart Lodewijks

Bart Lodewijks edges his way through Genk, using white blackboard chalk to make linear drawings. He started off drawing on the road surface, on walls and in alleyways, without asking permission. He explains to suspicious passers-by and those living round about that chalk is easy to remove and is even washed away by the rain. Gradually he has become a familiar face in the area and has managed to transfer his drawing activities to the exterior of private houses and even to their interior. Lodewijks keeps a note of what happens while he is drawing. More info

Hedwig Brouckaert - Uprooted – P

Brouckaert uses mass media images in her work, images that often have extremely high production value. Magazines arriving as pristine, glowing objects in the mail or on the newsstand yet meant to disappear quickly and to become trash, to be replaced by the most recent up to date information. Her work on the contrary, is the result of an antiquated and slow process. It refers to the culture that produced these images, but totally transforms the original narrative; it asks viewers to re-read their narrow, commercial script. More info

FLACC practical information

Opening times during Manifesta 9
May 31st – September 30th 

Thursdays - Sundays: 10.00 – 17.00 hrs
location: FLACC, André Dumontlaan 2, BE-3600 Genk

Mei 12 – Sep 16, 2012 Track, Gent (BE) Bart Lodewijks in Track
Mei 12 – Sep 16, 2012 Track, Gent (BE) Sven Augustijnen, screening Spectres
Mei 28 – Okt 31, 2012 FLACC, Genk (BE) Hedwig Brouckaert
Jun 2 – Sep 30, 2012 Manifesta 9, Genk (BE) Ronny Heiremans en Katleen Vermeir
Jun 2 – Sep 30, 2012 Manifesta 9, Genk (BE) Lara Almarcegui
Jun 8 – Sep 30, 2012 FLACC, Genk (BE) A Subjective Bus Line, Grzegorz Klaman