Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Nilsson Pflugfelder, Verbandkammer

foto: Kristof Vrancken / FLACC

verbandkammer = (verband (samenstellen+verbinding+context) x (wunder-)kammer) compressie/sedimentatie > archief

Als onderdeel van de Manifesta 9 Parallel Events is Nilsson Pflugfelder door FLACC uitgenodigd om de organisatie te (re)presenteren in The Verbandkammer. Deze installatie herdenkt hoe FLACC als “werkplaats voor beeldende kunstenaars” –op een structureel niveau- op een meer kritische en zelfreflecterende manier zou kunnen opereren. Na Manifesta 9 zal de installatie muteren en migreren door het instituut, om zo een framework voor groei, productie en documentatie te vormen.

The Verbandkammer is een concentratie van de formele en sociale aspecten van FLACC's genetische onderdelen. In de primaire vorm is het gesitueerd in de galerij van het Casino Modern. The Verbandkammer brengt culturele productie, het werkplaatsgegeven, residentie, archief, administratie en ontmoeting- en discussieruimtes samen in een geconcentreerde coherente installatie. Het is een geünificeerde assemblage, bestaande uit ongelijke elementen: 10 types bekleding, 11 types frames, 40 types modules, 6 programmatische entiteiten en 1 Verbandkammer. Door de compressie schuren de diverse onderdelen tegen elkaar en creëren zo een productieve frictie.

The Verbandkammer is een vorm van het institutionele geheugen – een sedimentatie en fossilisatie van informatie. Het breekt met de institutionele ontwikkelingen, geeft het verleden weer, benadrukt de huidige situatie en is een stevige fundering voor de toekomst van FLACC. The Verbandkammer is een framework voor het delven en hergebruiken van door FLACC geproduceerde informatie. Een tastbare feedback cirkel, gedreven door het verlangen om het verleden in het productieve heden te houden.

Na Manifesta 9 krijgt The Verbandkammer zijn tweede vorm en zal verhuizen naar de ruimtes van FLACC op de eerste verdieping. Daar zal het worden opgedeeld in verschillende elementen, die worden gereconfigureerd om – als een startpunt – FLACC in staat te stellen en te leiden in het toekomstig produceren en denken over FLACC. In samenhang met dit fysieke framework zal FLACC een kritisch meerjarig onderzoek starten naar de notie van werkplaats. The Verbandkammer is opgevat als een open systeem dat zowel door toekomstige kunstenaars in residentie als door de organisatie zelf kan worden veranderd of aangepast. De installatie heeft geen definitieve vorm of vooropgesteld einde. De Verbandkammer is constant aan verandering en vooruitgang onderhevig, maar blijft in relatie met de organisatie.

Het opzetten van een archief en de vorming van steenkool zijn intens verweven, doordat beiden door geologische processen van sedimentatie, gelaagdheid, compressie en fossilisatie leiden tot een gelaagd materiaal met een hoge dichtheid. In tegenstelling tot het eindige en onherstelbare proces van ontginning is het mijnen van The Verbandkammer duurzaam doordat het tegelijkertijd materie delft en produceert.
foto: Kristof Vrancken / FLACC

OPEN:
31 mei - 30 september
locatie: FLACC, André Dumontlaan 2, BE-3600 Genk
donderdag - zondag: 10u00 - 17u00
of maak een afspraak via info@flacc.info, 0032 (0)89 845223

Jan 5, 2012 – Jan 5, 2013 FLACC - Stad Genk, Genk (BE) Bart Lodewijks
Mei 12 – Sep 16, 2012 Track, Gent (BE) Bart Lodewijks in Track
Mei 12 – Sep 16, 2012 Track, Gent (BE) Sven Augustijnen, screening Spectres
Mei 28 – Okt 31, 2012 FLACC, Genk (BE) Hedwig Brouckaert
Mei 31 – Sep 30, 2012 Wyspa, Gdansk (P) A Subjective Bus Line, Grzegorz Klaman
Jun 2 – Sep 30, 2012 Manifesta 9, Genk (BE) Ronny Heiremans en Katleen Vermeir
Jun 2 – Sep 30, 2012 Manifesta 9, Genk (BE) Lara Almarcegui
Jun 8 – Sep 30, 2012 FLACC, Genk (BE) A Subjective Bus Line, Grzegorz Klaman

Nilsson Pflugfelder, Verbandkammer

photo: Kristof Vrancken / FLACC

verbandkammer = (verband (assembly+bond+context) x (wunder-)kammer) compression/ sedimentation > archive

As part of the Parallel events of Manifesta 9 in Genk Nilsson Pflugfelder have been invited by FLACC to (re-)present the organisation with The Verbandkammer. This major installation rethinks how FLACC as a ‘Workplace for Visual Arts’ might – at a structural level – operate in a more critical and self-reflective way. After Manifesta 9, the installation will mutate and migrate throughout the organisation to become a new framework for growth, production and documentation.

The Verbandkammer is a concentration of the formal and social aspects of FLACC’s genetic make-up. In its first guise it is situated in the gallery at Casino Modern. The Verbandkammer collapses cultural production, workplace, residency, archive, administration, and discursive spaces in one dense coherent installation – a unified assembly consisting of disparate elements: 10 nos. types of cladding, 11 nos. types of frames, 40 nos. types of modules, 6 nos. programmatic entities and 1 no. Verbandkammer. Through the compressed adjacencies, the various parts rub against each other generating a productive friction.

The Verbandkammer is a form of institutional memory – a sedimentation and fossilisation of information. As a cut through the institutional shifts, it gages where FLACC has been in the past, where it is situated at the present and acts as a firm foundation from where the institution can project towards the future. The Verbandkammer is a framework for mining and reusing existing information previously produced at FLACC – a tangible feedback loop obsessed with keeping past information in the productive present.

During its post-Manifesta 9 afterlife, the Verbandkammer will in its second guise move from the gallery up to FLACC’s spaces on the first floor where the various elements – as a starting point – will be reconfigured to enable and guide future thinking and production at FLACC. In conjunction with the physical framework, critical multi-year research into FLACC as a ‘Workplace for Visual Arts’ will also be conducted. The Verbandkammer is conceived as an open system that can be altered or hacked by both future artists in residence as well as the organisation itself. The installation has no final form or predestined end. Along with its host-organisation it is constantly in its making.

The building of an archive and the formation of coal are deeply intertwined in that they are both bound up with geological processes of sedimentation, layering, compression and fossilisation creating dense stratifications of matter. Unlike the finite and irreversible process of coal mining, the mining of the Verbandkammer is a sustainable act in that it is concerned both with retrieval and production of matter.
photo: Kristof Vrancken / FLACC

OPEN:
31 May - 30 September
location: FLACC, André Dumontlaan 2, BE-3600 Genk
thursday - sunday: 10am - 5pm
or make an appointment at info@flacc.info, 0032 (0)89 845223

Jan 5, 2012 – Jan 5, 2013 FLACC - Stad Genk, Genk (BE) Bart Lodewijks
Mei 12 – Sep 16, 2012 Track, Gent (BE) Bart Lodewijks in Track
Mei 12 – Sep 16, 2012 Track, Gent (BE) Sven Augustijnen, screening Spectres
Mei 28 – Okt 31, 2012 FLACC, Genk (BE) Hedwig Brouckaert
Mei 31 – Sep 30, 2012 Wyspa, Gdansk (P) A Subjective Bus Line, Grzegorz Klaman
Jun 2 – Sep 30, 2012 Manifesta 9, Genk (BE) Ronny Heiremans en Katleen Vermeir
Jun 2 – Sep 30, 2012 Manifesta 9, Genk (BE) Lara Almarcegui
Jun 8 – Sep 30, 2012 FLACC, Genk (BE) A Subjective Bus Line, Grzegorz Klaman