Problemen met het lezen van de nieuwsbrief? Lees online. Problems reading this email? Read online.

FLACC

Oproep werkplaatsproject

Wie: beeldende kunstenaars in diverse media en disciplines.
Waar: FLACC, Genk in België 

Wanneer: een aaneengesloten periode van 3 maanden of ongeveer 90 dagen verdeeld over verschillende periodes vanaf februari 2022 tot december 2022
Deadline: 1 augustus 2021

FLACC fuseert dit najaar met CIAP (www.ciap.be) tot een nieuwe organisatie. In synergie met C-mine en andere gelijkgestemde partners zal de nieuwe organisatie de kunstenaars ruimte, tijd en middelen bieden om te experimenteren, om nieuwe projecten te ontwikkelen en deze ook met anderen te delen. Met een breed aanbod aan activiteiten – workshops, tentoonstellingen, lezingen, sociale bijeenkomsten en nog veel meer – wordt het een nieuwe ontmoetingsruimte voor kunstenaars, kunstliefhebbers, buren en een breder publiek. De innovatieve, creatieve sfeer van C-mine en van Genk — een stad in constante transformatie — vormt een vruchtbare bodem voor deze nieuwe ontwikkeling. In lijn met de geschiedenis van Genk als “station d’artistes”, geliefd toevluchtsoord van kunstenaars, onderzoekers en denkers, liggen hier kansen om een kunstenaarskolonie van de toekomst te zijn.

Deze oproep voor een werkplaatsproject is open voor alle beeldende kunstenaars. Door de diversiteit van onze werkplaatsen is de oproep voor projecten in diverse media en disciplines. Projecten met aandacht voor artistieke arbeid, die de kunstenwerkplaats bevragen of projecten met een nadruk op experiment, hebben onze voorkeur. Ontwikkeling, reflectie en experiment staan via een (re)thinking while doing-methodiek centraal in de werkplaatsprojecten. Wij geloven in het minimaliseren van (tijds)druk en fysieke output en daarom maakt een tentoonstelling geen deel uit van de werkplaatsprojecten. In overleg is een lezing of ander eendaags evenement mogelijk. We staan open voor experimentele kortdurende presentaties of andere vormen van interactie.

De werkperiode is minstens 3 maanden fulltime of minimaal 90 dagen verdeeld over verschillende periodes in 2022. FLACC biedt, naast technische, inhoudelijk en organisatorische begeleiding, de kunstenaars een accommodatie, een werkplaats, reiskostenvergoeding en een klein productiebudget.

Aanvraagprocedure

Om een aanvraag in te dienen, vragen wij u om het aanvraagformulier in Acrobat Reader en het excel sheet (vul het budget in) te gebruiken. De aanvraag moet bestaan uit een uitgebreid projectvoorstel, een nauwkeurig gecalculeerd budget, een (voorkeurs)werkperiode en C.V. (in woord en beeld).

Meer informatie

Voor meer informatie contacteer Luuk Nouwen of Stef Renard via application@flacc.info.

FLACC faciliteert in Genk jaarlijks 10 tot 12 kunstenaarsprojecten, op maat van de hedendaagse kunstenaarsrealiteit. De procesmatige trajecten ontvouwen zich los van enige presentatiedruk en zijn in de meeste gevallen gericht op de realisatie van nieuw werk. Centraal staan gelijkheid, samenwerking en ruimte voor experiment.

Elk jaar introduceert FLACC gerenommeerde en beloftevolle buitenlandse kunstenaars in het Belgische kunstenveld. Maar ook jonge kunstenaars en ervaren talent van eigen bodem krijgen steun, zelfs over de grenzen heen. Cruciale elementen in de werkplaatsprojecten: theoretisch onderzoek, experiment, input van experts, praktische haalbaarheid en een aangepaste output in relatie tot de atelierarbeid, bijvoorbeeld door een bijdrage aan het kunstendiscours, publicatie of presentatie.

FLACC levert praktische, inhoudelijke en financiële bijstand en dat binnen een langdurige samenwerking waarbij de kunstenaar kan blijven rekenen op vergaande ondersteuning. Hij kan zich volledig en in alle concentratie wijden aan zijn project, waarvan de procesmatige totstandkoming, in samenwerking met FLACC, dikwijls even belangrijk is als het materiële resultaat zelf. FLACC stelt dat de realisatie van nieuw werk ondergeschikt is aan theoretische verdieping, experiment of vernetwerking die de artistieke ontwikkeling van de kunstenaar ten goede komt. Projecten die de ontwikkeling van de kunstenaar versterken, ingaan op reflectie of een experimenteel karakter hebben, hebben de voorkeur boven projecten waarin de realisatie van een of meer werken centraal staan.

FLACC beschikt over professioneel uitgeruste ateliers voor metaal- en houtbewerking, een digitale studio (film en fotografie) en een keramiekatelier. De organisatie is ook op de hoogte van de productiemogelijkheden van en werkt samen met naburige werkplaatsen, scholen en bedrijven om kunstenaars optimaal bij te staan. Een overzicht van de faciliteiten kunt u hier terugvinden.

Mei 2 – Aug 29, 2021 M HKA, Antwerpen (BE) Jumana Manna - Dertig loodgieters in de buik
Zaterdag, Jul 3, 2021 — 15:00-18:00 CIAP, Genk (BE) Ciel Grommen & Maximiliaan Royakkers / Le Paysage Ménagé

Call for Applications

Who: visual artists working in a variety of media and disciplines are invited to submit project proposals along the lines set out below.
Where: FLACC, Genk in Belgium
When: Three month period or around 90 days divided over several periods between February 2022 and December 2022
Deadline: 1 august 2021

FLACC will merge this year with CIAP (www.ciap.be) into a new organization and will combine the strengths and functions of both partners: FLACC, with their long-standing expertise as a workplace, supporting artistic development, and CIAP, with 45 years’ experience in mediating and exhibiting contemporary visual arts.

Working in synergy with C-mine and other like-minded partners, this new organisation will offer artists space, time, and resources to experiment and develop new projects, but also share them with others. With a broad array of activities — workshops, exhibitions, talks, social gatherings, and many more — it will become a new meeting space for artists, art lovers, neighbours, and broader public. The innovative, creative environment of C-mine and Genk — the city in constant transformation — provides a fertile ground for this new development. In line with Genk's past as “station d’artistes”, a beloved refuge for artists, researchers, and thinkers, this unique context offers an opportunity to become an artist colony of the future.

The call is open for all visual artists. Due to the diversity of our workshops, the application is open for projects in various media and disciplines. Projects with interest in artistic labour, challenging the notion of a 'workplace' or with a focus on experiment are preferable. Development, reflection and experiment are central in our (re)thinking while doing-method. We believe in minimalizing (time)pressure and physical output and therefore an exhibition is not part of the workplace project. A lecture or other one day event is possible. We are open to short experimental presentations or other forms of interaction.

The work period is at least three-month full time or minimal 90 days, divided in several smaller work periods between February 2022 and December 2022. FLACC offers an accommodation, a workplace, covered travel expenses as well as a small production budget.

Application procedure

Please use our application form in Acrobat Reader and excel sheet (fill in required budget) to apply. The application should include a well-defined project proposal, a thoroughly calculated budget, a preferable time frame and your résumé (text and images and/or video).

More information

For more info please contact Luuk Nouwen or Stef Renard at application@flacc.info.

Every year, FLACC facilitates the realization of 10 to 12 artists' projects in Genk, in tune with the contemporary context of art making. The process-based projects are developed independently of any need for presentation, and are in most cases aimed at the realization of new work. Core concepts here are equality, cooperation, and space for experimentation.

FLACC introduces renowned and promising foreign artists into the Belgian artistic landscape. But young talent and experienced Belgian artists are also supported, even across borders. Crucial elements in the FLACC workplace projects are: theoretical research, input from experts, practical feasibility, and an output in relation with the studio labour, for example by contributing to the art discourse, a publication or a presentation.

FLACC provides practical, material and financial assistance through extended collaborations with artists. The selected artists can, in this way, count on an extensive level of long term support. They can fully concentrate on their projects, whose process-driven realisation, worked out in collaboration with FLACC, is often more important as the physical result itself. FLACC suggests that this realization is sometimes even secondary to the deployment of activities which can aid the artistic development of the artist, such as theoretical deepening, experimentation and networking. Projects that strengthen the development of the artist, engage in reflection, or manifest an experimental character are preferred over projects in which the realization of one or more works are central.

FLACC has metal and woodworking workshops, a digital studio (film and photography), studio for ceramics and an extensive workspace. The staff is knowledgeable about the production possibilities of nearby workplaces and collaborates with those workplaces and with schools and companies to give the artists the best possible support and assistance. An overview of all the facilities can be found here.

Mei 2 – Aug 29, 2021 M HKA, Antwerpen (BE) Jumana Manna - Thirty Plumbers in the Belly
Zaterdag, Jul 3, 2021 — 15:00-18:00 CIAP, Genk (BE) Ciel Grommen & Maximiliaan Royakkers / Le Paysage Ménagé